2 - 6a. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN VETHOUDERS BETREFFENDE SUBSIDIERING VAR HET VAKANTIEKINDERWERK (PRAE-ADVIES NO. 532). De heer BRAAT verwijst naar de in het prae-advies voorkomende medede ling, dat de bijdrage van de gemeente niet meer zal bedragen dan het totaal van de bijdragen van de ouders en dat zij uiteraard ook be perkt zal blijven tot het exploitatietekort. Maar wordt ook rekening en verantwoording afgelegd? Spreker wil niet tegenstemmen; hij sympa thiseert bepaaldelijk met de opzet en acht het werk prijzenswaardig. De begroting komt hem echter merkwaardig duister voor. Er staat een post van 1.000,-- op de begroting. In de stukken is sprake van de aanschaffing van vliegers en vliegertouw, maar die kosten toch geen 1.000,--! Het is hem voorts niet duidelijk, waarom 250,-- wordt geraamd voor administratiekosten. Hij heeft de indruk, dat men naar het bedrag van de verlangde subsidie heeft toegerekend. Ook de heer RAMPAART vindt het werk sympathiek. Hij heeft zich zelf al op het terrein van de jeugdbeweging bewogen maar het werk voor honderd kinderen kostte nooit iets. Het Sociaal-Charitatief Centrum vraagt nu echter éérst subsidie en dan begint het werk pas. Dit is toch niet de juiste instelling. Het is alsof er posten gemaakt zijn om het subsidie te kunnen krijgen. De heer MACHIELSE kan zich bij de woorden van de heren Braat en Ram paart aansluiten. Hij staat zeer sympathiek tegenover het werk. Bij de verscheidene scholen gebeurt iets soortgelijks al sinds jaren. Het Sociaal-Charitatief Centrum wil er nu echter gemeenschapsgeld voor hebben. Spreker kan niet achter dit voorstel staan. De heer BUIJ3E is het met de vorige sprekers niet eens. Hij wil graag een toelichting verstrekken. Hij heeft als voorzitter van het Sociaal-Charitatief Centrum van de H. Hartparochie al twee jaar er varing met dit werk en die ervaring heeft bijgedragen tot de totstand koming van deze begroting. Het is de bedoeling, dat de kinderen samen twee weken van huis zijn; de jongens één week en de meisjes ook één week. Bij voorkeur moeten ze uit hun eigen centrum worden gehaald. Men moet rekening houden met de mogelijkheid, dat het regent; dan zijn er lokaliteiten nodig. Men bedenke ook, dat de materieelpost een eenmalige aanschaffing be treft. Het bedrag ad ƒ1000,kan spreker niet verklaren, maar hij vindt het een voorzichtig geschat bedrag. De middelen voor de H. Hart parochie werden o.a. uit contanten van verscheidene personen verkre gen. De bijdrage per kind, welke daar werd geheven, deed de deel name tegenvallen. De kosten waren daar zo gering, omdat o.a. door par ticuliere bijdragen en aankoop van snoep tegen inkoopprijs een voor deel van 650,-- tot 700,-kon worden verkregen. Wanneer men de bedragen uit de E. Hartparochie vermenigvuldigt naar evenredigheid van het inwonertal van de hele gemeente, komt men tot deze begroting van het Sociaal-Charitatief Centrum. Spreker zou graag zien, dat het onderhavige voorstel werd aangenomen. De heer SIMONS, wethouder, merkt op, dat dit voorstel niet op de nor male wijze aan de raad is aangeboden. Het is niet in de jeugdraad geweest. Toen het verzoek binnenkwam, was op korte termijn geen verga dering van de jeugdraad meer mogelijk. De directeur van het Sociaal- Charitatief Centrum belde op om te vragen, hoe het ermee stond. Om dat het de bedoeling is, dat het kindervacantiewerk wordt verricht in de beide laatste weken van augustus,kon het verzoek alleen nog in déze raadsvergadering aan de orde worden gesteld. Het is moeilijk, de pos ten van de begroting te beoordelen, maar de rekening zal te zijner tijd zeer zeker kritisch \vorden bezien. Het gaat om een goed werk, - waar - - 3 - waar we achter moeten staan. Alleen de haast is oorzaak, dat het voor stel in de raad is gekomen zonder dat de jeugdraad erin is gekend. De heer BRAAT heeft tegen het voorstel op zich geen bezwaar, doch wel tegen de manier, waarop de begroting is ingekleed. Hij zal zich echter m de toelichting door de wethouder achter het voorstel plaatsen, maar had liever een beter uitgewerkte begroting gezien. De heer RAMPAART merkt op, dat het doel hem wel 1.200,uit de gemeen tekas waard is. De manier, waarop het a.anhangig is gemaakt, kan echter zijn instemming niet hebben. Administratiekosten moet men niet rekenen. De VOORZITTER zegt toe, dat nauwkeurig zal worden toegezien op de re kening. De heer RAMPAART zou overigens de deur niet willen openzetten voor anderen. De verkennerij kan nu ook wel komen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 88e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 6b. ALSVOREN INZAKE GARANTIEVERLENGING VOOR PARTICULIERE BOUW (PRAE- ADVIES NO. 533). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke -stemming wordt het onderhavi ge voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/65^). De VOORZITTER wil hierna nog een mondeling voorstel doen. Het is erg belangrijk. Hij heeft al eens eerder gezegd, dat de laatste verbouwing van de Schouwburg niet is afgewerkt en dat er eigenlijk een bedrag van ongeveer 100.000,-te weinig aan besteed is. De finishing touch ontbreekt. Nog steeds is het gebouw niet representatief. Om financiële redenen is de verbouwing niet voltooid. Spreker heeft dit altijd al jam mer gevonden. De kleuren (zwart en wit) in de grote zaal zijn niet mooi en zo zijn er nog verschillende andere bezwaren te noemen. Toe vallig is de laatste weken de verlening van het jaarsubsidie ad 25.000,aan de stichting Schouwburg in de vergaderingen van gede puteerde staten ter sprake gekomen. Aanvankelijk wilden zij daaraan geen goedkeuring verlenen vóór van gemeentewege dekkingsmiddelen aan gewezen zouden zijn. Spreker heeft de zaak in Den Bosch besproken en er is overeengekomen, dat de heer van den Eerenbeernt, lid van gedepu teerde staten en de heer van Reyen, chef van de afdeling financiën van de griffie, morgen naar de schouwburg zullen komen kijken. De toiletten zijn nog middeleeuws, de kleedkamers zien er slecht uit. De vloer moet vernieuwd worden, er moet nieuw schilderwerk worden verricht, in de zaal en op de trappen moet nieuwe vloerbedekking komen. De architect heeft een begroting opgesteld van al de werkzaamheden, die nog nodig zijn en deze komt uit op een bedrag van 120.000,Spreker doet voor lezing van die begroting. Hij heeft de indruk, dat de zaak op het ogen blik bij gedeputeerde staten erg gunstig ligt en hij zou het ijzer wil len smeden nu het heet is. Graag zou hij daarom morgen aan de heren uit Den Bosch kunnen meedelen, dat de raad unaniem heeft besloten tot het verlenen van financiële medewerking aan het stichtingsbestuur voor het in orde brengen van de schouwburg. Dit zou dan betekenen, dat aan het stichtingsbestuur wordt uitgeleend een bedrag ad 120.000,op annuïteitsbasis a k 1/b% voor 30 jaar. Het betekent voor het - schouwburgbestuur - I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 88