T -13- De heer SIMONS antwoordt, dat de belangstelling eigenlijk fifty- fifty is. De ene helft wil wel, de andere niet. Maar de mensen b< hoeven zelf niets in te vullen. Dat doet de enqueteur. Hij heeft tot taak, al pratend iets wijzer te worden. De VOORZITTER zegt, dat toch een gesprek met de zusters nodig za: zijn. De heer SIMONS zegt, dat hij al met de zusters en de rector heef gesproken. Ze hebben geen beslissing genomen. Ze lieten zich ercr uit; dat is eigenlijk de juiste term. Wat de grond aan de water straat betreft, zullen ze wel over een grote drempel heenmoeten. Maar er valt te praten. MEVROUW EIS INGA-LOOY vraagt, of er een verordening bestaat betre: de ijsver koop. Als iemand ijs verkoopt, mag een ander dan 20 metc verder hetzelfde doen De VOORZITTER antwoordt, dat vergunning van het gemeentebestuur t dig is om een bak met ijs buiten te zetten. Eenzelide vergunning is nodig voor een bak, die 20 meter verder staat. De ^politie gee. de vergunningen af. In de verordening staan geen richtlijnen. De heer SIMONS merkt op dat er alleen.geschreven normen bestaai voor de plaatsing van frites-kramenniet voor ijsverkoop. De VOORZITTER zegt toe, aan de politie te zullen vragen, hoe men het doet. De heer BROOS zegt, dat er enorm veel vuil in de haven ligt; ten zuiden én ten noorden van de Kade. De bewoners van de woonscheoei leggen planken uit om het weg te krijgen. Kan openbare werken da" vuil verwijderen De VOORZITTER zegt toe, dat er werk van zal worden gemaakt. De heer BROOS merkt vervolgens op, dat in 'West" veel gronden ligp-en, waarop het onkruid bijna 1 meter hoog staat. Kunnen die wat worden schoongemaakt Met enkele keren maaien is veel te bereiken. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. P3S ktisch alle grond is uitge geven, Er zijn veel premie-aanvragen aanhangig, maar er bestaat veel vertraging. Hierna sluit de VOORZITTER (om 4.20 uur) de vergadering met de Christelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL EN NiSEEN in zijn openbare vergadering van 15 juli 1960 - SECRETARIS, (H.J.Verstegen) DE VOORZITTER, J.PGodwaldt NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL SN NISPEN in 1960 12e vergadering VERGADERING OP VRIJDAG, 15 JULI 1960, 7-50 uur voormiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 30 juni 1960. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met gebruik making van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling). 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Kloosterstraat 7 en Gastelseweg 29 en 33 (prae-ad- vies no. 526). 4. Alsvoren tot overneming van het onderhoud van de Zonnelandstraat (prae-advies no. 527). 5. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor verbetering van de straatverlichting in de Hofstraat (prae-advies no. 528). 6. Alsvoren tot het aangaan van een vaste geldlening bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten (prae-advies no. 529). 6a.Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende subsidiëring van het kindervacantiewerk (prae-advies no532). 6b. Alsvoren inzake garantieverlening voor particuliere bouw (prae- advies no. 533). 7. Rondvraag. VOORZITTER: de heer J.P. Godwaldt, burgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER: de heren L. Theunisse, A.G.M. Vos, L.H. van Beek en A.H. Simons, wethouders, alsook de leden F.C.C. Broos, L.J.B.L. de Jong, J.P.M. van Ovcrveld, A.J.P. van Gorp, P.J.C. Rampaart, M. Kop- penolJ.F. Buijsen, ÏÏ.G. Hendriks, G.P. van Nassau, W.J.A. Braat A.A. Goossens, M.A. Machielse, S. Schaafsma, J.J.A. Loos en mevrouw A.A. Elsinga-Looy AFWEZIG met bericht van verhindering: de leden J.A. Bruijns, F.J.L.K. de Jonge, W. Moerings, F.H. Noorman, F.M.M. Peters en A.A.J.M. Rade- makers. SECRETARIS: de heer H.J. Verstegen, gemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 7.30 uur de vergadering, verwelkomt de aanwe zigen en stelt achtereenvolgens de hierna omschreven punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven beraadslagingen worden ge voerd, resp. beslissingen worden genomen. 1 TOT EN MET 6 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onder havige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/6533, 1/653^, 1/6536 en IV/6539alsook die tot 87e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en tot 21e wijziging van de begroting 1960 van het electriciteitsbedrijf - 6a -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 87