-12- De heer SIMONS merkt op, dat inderdaad het verpleeghuis eigen- link naast de huisjes zou moeten staan. Wordt iemand 1 of 2 da- o-en ziek, dan kan er een zuster heengaan. Ontstaat er een langere ziekte, dan kunnen de mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. De heer MOER IN GS zegt, dat in de omgeving van het ziekenhuis overal plaats is. Alleen als de bejaarden blijvend invalide worden, moeten ze in het ziekenhuis worden opgenomen; anders kunnen ze in de huisjes blijven wonen. Er moeten dus enige kleine huisjes word.en gezet in de nabijheid van het ziekenhuis. De heer SIMONS zegt, dat het maar de vrng blijft, of de zusters grond willen afstaan. Ze gaan nl. een novicenhuis zetten. Er zal een gesprek met de zusters nodig zijn. Maar de gemeente kan niet gaan bouwen voor bekend is, hoeveel er nodig is. De heer PETERS zegt, dat de Ommegangstraat toch ook vlak bij het ziekenhuis is. De VOORZITTER merkt op, dat het niet moeilijk is, een bejaarden centrum met een verzorgingstehuis te bouwen, maar dar de verp_ecg- prijzen zodanig worden, dat ze onbetaalbaar zijn. Iets dergelijks heeft spreker in Etten meegemaakt. De mensen komen van overal erheen." Maar hier is het toch de bedoeling, in de eerste plaats de RoosendaaIse kleine pensioentrekkers te helpen en daarvoor zou het veel te duur worden. MEVROUW ELSIHGA-LOOY zegt, dat de gemeente toch het tekort kan bijbetalen. De VOORZITTER antwoordt, dat toch beter in de eerste plaats kan worden gestreefd naar een betaalbaar cenlrum. De heer MOERINGS zegt, dat er bij sommige raadsleden en ook bij hemzelf een zekere geïrriteerdheid is ontstaan, omdat het zolang duurt. De burgemeester heeft gesprokén over een combinatie met het huidige ziekenhuis. Is het nu zo, dat de burgemeester in samen werking met de wethouders kan streven naar het totstandkomen van een principe-besluit van de raad op zo kort mogelijke termijn De prijzen zouden dan draaglijk moeten zijn. Het is immers wel zaak, dat de raad zo spoedig mogelijk iets weet naar aanleid mg van een gesprek met het bestuur van het ziekenhuis, dat zal moeren plaatsvinden De VOORZITTER antwoordt, dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis nog zeker 3 a 5 jaar in beslag zal nemen. De rijksgoedkeuring wordt niet zo gemakkelijk verkregen. Als er zekerheid isdat de zusters het willen doen, kan de gemeente een aantal woningen zetten en een afspraak maken, dat de zieken geholpen zullen worden. De heer KOPPENOL heeft zitting in de commissie. Hoe wordt de enquête gehouden Moeten de mensen zelf de formulieren invu_len. In "dat geval zal het niet vlot gaan. Als er een huisje staat, beslissen ze wel. Er worden nu aan spreker vragen gesteld. Valt de animo mee -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 86