-10- Hierna wil de VOORZITTER namens burgemeester en wethouders nog twee mondelinge voorstellen doen. Op 20 juni 1957 heeft de raad vastgesteld de "verordening vacantie- sluiting broodwinkels", waarin is bepaald, dat de winkels in deze gemeente (buiten de kom van Nispen), waarin uitsluitend of in hoofd zaak brood en aanverwante waren plegen te worden verkocht in de uitoefening van een of meer bedrijven, bedoeld in artikel 1 van het Vestigings besluit Broodbedrijven 1949, voor het publiek gesloten moeten zijn gedurende zes achtereenvolgende werkdagen, liggende tussen 15 mei en 15 september. Ter uitvoering van die verordening stellen burgemeester en wethouder jaarlijks, na de kamer van koophandel en de in de gemeente geves tigde bakkerspatroonsvereniging te hebben gehoord, een rooster vast, dat aangeeft gedurende welke perioden de verscheidene brood winkels gesloten moeten zijn. Voor 1960 heeft de bakkerspatroonsvereniging "St.Honoré" weer een ontwerp-rooster ter vaststelling aan burgemeester en wethouders aan geboden. Zij hebben dat aan de kamer van koophandel voorgelegd en deze gaat ermee aocoord. Men stelt zich nu echter een vacant ie sluiting per winkel van negen dagen voor, dit omdat ook het personeel negen dagen vacan tie krijgt. Burgemeester en wethouders kunnen daarom het bedoelde rooster pas vaststellen nadat de verordening aldus zal zijn gewijzigd, dat" daarin het woord "zes" wordt vervangen door "negen". Deze kleine wijziging, waarmee de kamer van koophandel instemt, stelt spreker namens burgemeester en wethouders de raad voor. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de RAAD overeenkomstig dat voorstel (zie het besluit nr. 1/6848 Hierna wil de VOORZITTER enige mededelingen doen over de reis naar Amstelveen op 15 juli aanstaande. Het gemeentebestuur van Amstel veen heeft geschreven, dat het graag bereid is, op die datum de raad te ontvangen. Spreker doet voorlezing van het voorlopige pro gramma. Amstelveen is een gemeente van ongeveer dezelfde grootte als Roosendaal. Om 5-30 a 4 uur zal de terugreis beginnen. Er zal getracht worden, dan nog een kleine rondrit 00 Schiphol te organi seren. De reis zal zeer leerzaam zijn en spreker hoopt, dat alle leden meegaan. Ze kunnen daaromtrent mededelingen doen. De heren RADEMAKERS, BOORMAN en DE JONG zeggen, dat zij verhin derd zijn. 29. RONDVRAAG. De heren HENDRIKS en MOER IN GS willen graag nadere mededelingen horen omtrent de borden, die ze op hun plaatsen hebben gevonden. -De- -11- De VOORZITTER zegt, dat deze borden voor de raadsleden bestemd zijn. Degenen, die er geen 00 hun plaats vonden, zijn in Rosen- dael geweest en hebben er daar een gekregen. De heer^HENDRIKS hoopt, dat de secretaris het gemeentebestuur van Rosendaël per brief hartelijk zal dankzeggen. De heer PETERS zegt, dat in Amstelveen verscheidene dingen zullen worden bekeken. Al jaren is hier gesproken over de huisvesting van bejaarden. Er werd nooit een behoorlijke oplossing gevonden. In het blad "Volkshuisvesting" heeft spreker nu het project voor het bejaardentehuis te Prinsenbeek gevonden. De exploitatie- gegevens staan erbij. Men komt tot f 7,65 per week, terwijl hier op f 20,- per week werd gerekend. Waarom kan het hier niet goed koper Misschien zou op 15 juli a.s. een kleine omweg gemaakt kannen worden om het tehuis te Prinsenbeek te bezichtigen. De heer SIMONSwethouder, antwoordt, dat de commissie, die in deze is ingesteld, een enquête houdt bij alle bejaarden in de gemeente. De tijdsduur daarvan valt wat tegen. De uitslag van die enquête is natuurlijk de basis. Overigens wordt er in Prinsen beek een groen je kleine huizen gebouwd zonder een verzorgingstehuis. Zo'n tehuis is duur. Als dat te Roosendaal gestioht moet worden, komt de zaak heel anders te liggen en een dergelijk tehuis is toch wel belangrijk. De heer PETERS zegt, dat het oude ziekenhuis toch verzorgings centrum wordt. Als de enquête in dezelfde geest wordt gehouden als destijds, zal er weinig belangstelling zijn. De heer SIMONS antwoordt, dat de enquêteformulieren zodanig zijn ingericht, dat de mensen kunnen opgeven, of ze f 7,-, f 10,- of f 25,- per week kunnen betalen. Men kan immers een bejaardencentrum opzetten voor 100 echtparen, maar ook voor 60 of 80, Niemand weet nu, hoe dat moet. Men zou het dus onmiddellijk voor 3 of 4 ton te weinig kunnen opzetten. Nu de zaak al zes, zeven jaar draait, kunnen er die enkele maanden voor het inwinnen van deze belangrijke gegevens nog wel bij. De VOORZITTER zegt, dat hij speelt met de gedachte, dat het oude ziekenhuis een verpleeghuis voor bejaarden zal worden. De zusters hebben zich al in deze geest uitgelaten. Ze kunnen dan hun zorgen uitstrekken tot gebrekkigen en zieken. Daarvoor zijn ze ook zuster geworden. Er zouden dan bejaardenwoningen gebouwd kunnen worden in de buurt van het ziekenhuis en de mensen, die ziek of gebrekkig w/orden, kunnen in het ziekenhuis worden opgenomen. De heer PETERS zou dat een ideale oplossing vinden. Nabij de Omme gangstraat zou iets gebouwd kunnen worden als in Prinsenbeek. De VOORZITTER zou de huisjes liever dichter bij het ziekenhuis willen bouwen, bijvoorbeeld aan de Waterstraat. De zusters kunnen er dan gemakkelijk naartoe. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 85