-8- Juridisch is hieraan echter naar sprekers mening niets te doen. Paarden horen bij een boerderij en ze horen ook wel in Yisdonk thuis. Maar ze moeten niet op de fietspaden komen. Het lijkt spre ker niet uitgesloten, dat dit door een of andere verkeersregeling verboden wordt. De heer MOER IN GS kan in het antwoord inkomen; hij had ook wel ge dacht, dat de belanghebbende het zo zou spelen. Hu is het echter zo, dat ',:e in Nederland vaak in het regenseizoen zitten. De paarden gaan dan een onaangename reuk verspreiden. Het zou kunnen zijn, dat de pachter een tentzeil gaat aanbrengen. Iaat hij.daar onder dan acrobatie verrichten, dan ontstaat er langzamerhand een heel circus, zonder dat het gemeentebestuur er iets aan kan doen, De heer SIMQNS antwoordt, dat in een dergelijk geval sprake zou zijn van een opstal. Dat zou dus niet mogen. Maar als het zover zou komen, kan het opnieuw worden bezien. De heer MOER IN GS zegt, dat aan'de aanwezigheid van de ruiters op de paden zeker niets te doen is, als de officiële aanduiding "rijwielpad" ontbreekt. De heer SIMONS zou toch willen voorkomen, dat Yisdonk wordt vol gestort met borden. Als de opmerking van de heer Moerings juist is, zal er i ts anders op gevonden moeten worden. De zaak zal in elk geval worden bezien. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie de desbetreffende rekeningen). 21 EH 22 YOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onder havige voorstellen aangenomen (zie de volgende besluiten tot be grotingswijziging a) 1959 158 gemeente, 15 gasbedrijf 13 water leidingbedrijf, 12 electriciteitsbedrijf44 openbare werken, 4 diens voor sociale zaken, 1 burgerlijke instelling voor sociale zorg en 2 stichting De Roos; b) 1960 86 gemeente, 13 gasbedrijf2C elec- triciteitsbedri jf15 waterleidingbedrijf, 1 dienst voor socia_e za ken, 1 burgerlijke instelling voor sociale zorg en 1 stichting De Roos, alsook het besluit nr. 1/6154). 25 AIS VOREN TOT BESCHIKBAARS TELLING VAN RED IET YOOR DB INRICHTING EN VERDERE VOORZIENINGEN VOOR HET NIEU1E GEBOUW DER GEMEENTEBE DRIJVEN De heer DE JONG merkt op, dat de kosten van de werkplaats geschrapt zijn. Wordt daarvoor nu straks een nieuw crediet gevraagd De heer TRIBUN IS SE antwoordt daarop ontkennend. Het is de bedoeling, die kosten te be" alen uit de gewone dienst. Zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangeno men ('zie de volgende besluiten tot wijziging van begrotingen 19 0 78 gemeente. 10 gasbedrijf, 17 electric iteitsbedri j± 15 waterlei dingbedrijf -24- - 9- 24 TOT EN MET 27 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden dé onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 79e, 80e en 82e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, dat tot 11e wijziging van de begroting 1960 van het gasbedrijf en dat tot 18e 'wijziging van de begroting I96O van het electriciteits- bedrijf, alsook de besluiten nrs1/6159 en 1/6166). 28. AIS VOREN TOT VASTSTELLING BI ONTWERP VAN HST ONDERDE DEN PIA N "OUDE ETTENSEBAAN" (PRAE-ADVIES NO. -523). De VOORZITTER verwijst naar de tekening, waaromtrent de heer VAN BERGEN, chef van de eerste afdeling van de secretarie, desgevraagd een toelichting verstrekt. De VOORZITTER deelt mee, dat dit plan vooral nodig is om bestaande industrieën een uitbreidingsmogelijkheid te bieden. De N.V.Indiana wil een hele bijbouw maken en ook de N.V. Ver munt heeft uitbrei dingsplannen Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/6292). 28a (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen. 28b. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT AANKOOP VBv GROND- STROKEN LANGS DE SPOORBAAN I.V.M. DE AANLEG VAN DE GROOTVER - KEERS TUN NE L PRAE-ADV LES NO525). De VOORZITTER deelt mee, dat intussen met de aanleg van de tunnel- begonnen is; d.w.z. er is een begin gemaakt met de verlegging van de Molenbeek en er zijn ook bestellingen gedaan voor de staalcon structies. Het eigenlijke aannetnerswerk begint in augustus .Het besltek zal eind juli klaar zijn. De aannemers krijgen dan drie weken tijd om hun prijsopgave te doen. Half augustus is de aanwijzingsdatum en er wordt op gerekend, dat in september de aannemer kan beginnen. Ook met de afbraak van de huizen is begonnen. De cantine van KaVeeWe kan nu worden afgebroken nadat gedeputeerde staten goedkeuring zul len hebben verleend. De afkomende materialen zullen eigendom blijven van de gemeente. Er is wel haast bij. Er is dus met de tunnel be gonnen. Gezien de overbesteding is het de vraag, of er nu nog goedkeuring voor zou zijn verleend. Do heer HENDRIKS vraagt, of iets naders te zeggen is over het bouwplan van V. D. De VOORZITTER antwoordt, dat de directeur bij hem geweest is. Men wil zich aan het contract houden. Spreker heeft nog een bepaald plan in deze. -Hierna-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 84