-6- Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit nr. III/5979)» 16. AIS VOREN TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE SAMIS'VERORDENING 1954 (PRAE-ADVIES NO. 511). De heer RADEMAKERS vraagt, of de positie van de exploitant van De Stok en Zonneland nu zo bekeken is, dat we straks bij de ex ploitatie niet voor verrassingen zullen komen. De heer SIMONS antwoordt, dat de vaste vergoeding is verhoogd en de wisselvallige verlaagd. Bij een exorbitant goed seizoen worden de inkomsten niet veel hoger. Nu zal Koopmanschap 10$ krijgen van een eventuele winst. Bij een regeling als de vroegere kon men tot exorbitant hoge bedragen komen, nu niet me r. Hij mag wel wat in de winst meedelen. Wordt er nu een winst van f 10.000,- gemaakt, dan krijgt hij f 1000,-. De heer RADEMAKERS vreest, dat de rechtspositie toch moeilijk zal worden. Hoe gaat het met het paviljoen De heer SIMONS zegt, dat dit deel uitmaakt van de exploitatie. De heer RADE MAKERS acht het een wat vreemde figuur, dat^de heer Koopmanschap, gemeente-ambtenaar zijnde, zelfstandig da t paviljoen gaat exploiteren in een.gemeentelijk gebouw. De heer SIMONS merkt op, dat dit bezien moet worden in het licht van de historie. Zijns inziens is de gemeente er goed mee, als Koopmanschap een aandeel in de winst krijgt. De heer RADE MAKERS zegt, dat de heer Koopmanschap eventueel een gezondere exploitatie kan bevorderen door de verkoop van limonade. De heer SIMONS antwoordt, dat men een regeling eigenlijk moet opzetten zonder naar de personen te kijken. In die geval heeft spreker echter naar de persoon gekeken. Koopmanschap staat toch wel bekend als een idealistisch man. Het eigenlijke werk in de theetent kan hij niet zelf doen. Als er echter een aparte exploi tant inzat, zou die geen geld voor de gemeente verdienen. De heer MOER IN GS merkt op, dat er zeker een kern van waarheid zit in de woorden van de heer RademakersSpreker is echter van oordeel dat de gemeente uit sociaal oogpunt verplicht was, aan dit geval iets te doen. Vroeger was het niet goed; als er een slecht jaar was, had Koopmanschap alleen een garantiesalaris. Hu wordt het zo dab hij enig voordeel zal hebben, van een behoorlijke zomer* Als de Stok later tengevolge van de aanleg van Rijksweg 17 mis schien een nationaal oentrum zal worden, kan de zaak opnieuw wor den bezien. -De- -7- De heer SIMONS zegt, dat het belangrijkste nu is, dat Koop- manschap onder de sociale voorzieningen komt te vallen. Haar de toekomst kan men bij deze zaak niet kijken. Men denke er,maar eens aan, hoe de Stok vijf jaar geleden was en hoe hij nu is De VOORZITTER zegt, dat er wel geld bij zal moeten voor nieuwe investeringen. Er moeten meer kleedgelegenheden komen en ook aan de waterzuivering moet wat worden gedaan. Als er topcczoe--. is er geen behoorlijke reiniging. De heer MOER INGS merkt op, dat niettemin vele gemeenten in Nederland ons benijden om het bezit van de Stok. De heer SIMONS zegt, dat het water weliswaar ondoorzichtig is tengevolge van de bodemgesteldheid, naar dat de chemische samen stelling goed is. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenoraeM (zie hei besluib nr» lil/5981) 17 18 EN 19 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke onriprhaviep voorstellen aangenomen (zie de bes luit; en uxt> j, I/6I60" en X/616Ïalsook die tot 74e en 77e wijziging van de besroting 1960 van de gemeente) 20AIS VOREN TOT VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN DE REKENING 1957 (PRAE-ADVIES NO. 515) MEVROUW E IS IN GA-10 OY merkt op, dat in Visdonk geen bouv-id mogen «orden. Haar mogen er «el overal paarden lopen ziet thans herhaaldelijk ruiters m Visdonk. Overal Ug6en ui werpselen en de paden zijn omgeploegd door hoeven. De VOORZITTER antwoordt, dat het het heste zou zijn, als er door Visdonk te rijden. Hij zal de zaak laten onderzoeken. feen8sport8meg^orden^eoefend^oa/de0rust van ie «andelaars niet te s ij o r ti De heer SIMONS herinnert het antwoord^dat van een soortgop^ aaë de pachter een brief geschreven was Da ar op is inmi d de Is an two or d ingekomen. Het is zo, dat de pachter in die manège rijdt net zijn eigen P^^enjla _er gereden met paarden ^anz D jl - dQQr herq gepachte wei Men kan een pachter niet verble^j- - plpden daar te laten rij- Planken en palen te zetten en ZJi n hoofdzaak wordt gereden met den. Natuurlijk is het zo, dat nie -- van derdeïl de eigen paarden en met die van dc lamme, ..juridisch-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 83