hetaeleot7iV4hVs7farEfaL7lï0ti;ee? l9J° B^bÜrih, -4- 2. MEDEDELING- VAN IN GE KOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN BURGEMEES - TER EN WETHOUDERS BETREEFENDE DE BESLUITEN, DOOR HEN GENOMEN MET GEBRUIKMAKING VAN DE DOOR DE RAAD AAN HEN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID (ZIE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen. 3. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE TAR IE VENVER ORDE N IN G 1959 VOOR DE'GEMEENTEBEDRIJVEN (ERAE-ADVIES NO. 498). De heer RADEMAKERS vraagt, hoe hoog thans de toeslag isjhbever ligt deze boven de 3«4 cent per kWh De heer TKEUNISSE, wethouder, antwoordt, dat de toeslag nog beneden de 4 cent ligt. Hij kan wel zakken tot 3.4 cent. Het voorstel betekent nu nog geen verhoging. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. IV/5856) 4. AIS VOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR EEN SURVEILLAN CE-AUTO EN MOBILOFOON VOOR DE POLITIE (PRAE-ADVIES NO. 499). De heer MOERINGS gaat met het voorstel aocoord, maar hij vraagt zich af, of de oude wagen niet uitstekend geschikt is voor het vervoer van mensen en materiaal van openbare werken, nu de afstan den in de gemeente groter worden. Men gebruikt voor dergelijk vervoer ook elders een wagen. De VOORZITTER vindt het een goed idee. De heer MOERINGS geeft burgemeester en wethouders in overweging, die oude wagen niet van de hand te doen, maar op te knappen en door openbare werken te doen gebruiken, wanneer althans het herstel niet te duur is De VOORZITTER zegt, dat het in elk geval een oude wagen blijft. Misschien kan er beter een nieuwe worden aangeschaft. De zaak zal in elk geval worden onderzocht. Overigens zullen er ten aanzien van het vervoer binnen afzienbare tijd investeringen nodig zijn. Ook de brandweer heeft oud materiaal. Het wagenpark zal gemoderni seerd moeten worden en als aan de stalling een paar ton besteed worden, is deze wel goed. Een bedrag van f 30.000,- per auto is zeker verantwoord. Verscheidene dingen zijn niet meer nodig; bij voorbeeld het drogen van slangen. Ook de toren kan verdwijnen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 75e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 5 EN 6 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 76e wij ziging van de begroting 1960 van de gemeente en tot 16e wijziging van de be. roting 1960 van het electriciteitsbedrijfalsook het besluit nr. 1/5882) -7- 7' (S™tSs DE W0™&EH mSHDHSESTBAAT 56 EI 38 gelezen heef/VeVfd ?at hV' als h13 het Prae-advies goed gerezen heelo, de bedoeling is, de beide woningen te sloren on een der SVeT/iVStVV/M3 ter PEgtS0 ts VvordAAVVan dan worden afgebroken Het huLVan toohTtde nodig- Koet dat ook al zal deUljbeLrende tVVwaVnneSe/zl5nWOM-naklnhVfa8W' eventueel als ruilobject gebruiken. 2 het antwoordt, dat inderdaad maar een eede-lte van overbliift TÏ? hfmaar.toch zoveel, dat er praktisch geen P-rond vee 1 minder waard ioAdaU" 86n elfenaar an tet sneVuïsVVdt Daarom kan dooxdat er een groot stuk van die tuin afgaat. Jaaron .van straks beter een nieuw hoekpand worden gezet. staa-TLhter^k dat dit a^es hem bekend was. Er zullen worden Hii wil bat37 vj8SIV de beide hulzen gebroken "•T V H1J wli he b ene huis echter gehandhaafd zi«=nl Vi^-f zal zeker een behoorlijke waarde houden. ^cndnanaa^ zien, het De heer VOS verwijst nac,r de desbetreffende zin in het nreP van de begrot?tg°W6 6e 8 TOT EN MET 14 (VOOR 0M3 C HRIJV IN GEN ZIE DE AGENDA). onderhaïiSavnnrfïnfTen zoncler hoofdelijke stemming worden de 1/5833, IV/6079 IN/608133?-v/nïf1 ^Z-e da besluiten nrs1/6158, i resp. 12, 19 en 14)." waterleidingbedrijf, genummerd 15tS-AMIES N?Z5?™? DE raDBRÏOELAGEREGELlNG 1954 zaak6nu teoorde^en In het^rled™ g°S gedeputeerde staten deze stijf te houden verleden gaven zij het advies, het been b De heer SIMONS antwoordt da+ v, a dat andere gemeent™ g fest?U,h P beïend lsWel Keet hil Met meer dien? De a AumVtJn 1- P 2* e bsen «tijmUMen, dat nu vervallen, want <=r is nu als -^rouw<?ns voor een groot deel Progressieve kindertoelage) 6 6'evoerde actie een t De heer THEUNISSE weet ook ni h eln de staten nu is, maar al de srot-^2 standpunt van gedeputeer- houden het been minder91 ^grotere gemeenten m Noord-Brabant Boxtel. StlDf' met ^zondering alleen van Oss en -Zonder-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 82