-2- 14. Alsvoren tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement 1934 en de Arbeidsovereenkomstenverordening 1954 (prae- advies no. 509). 15. Alsvoren tot wijziging van de Kindertoelageregeling 1954 (prae-advies no. 510). 16. Alsvoren tot wijziging van de Algemene Salarisverordening 1954 (prae-advies no511)* 17. Alsvoren tot wijziging van het onteigeningsplan "Industrie terrein Kalsdonk" (prae-advies no512). 18Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor de bouw van een g.l.o.-school en een kleuterschool in "West" (prae-advies no 51-3) 19. Alsvoren betreffende subsidiëring van de ontwikkelingscentrale van de K.A.B. (prae-advies no. 514). 20. Alsvoren tot voorlopige vaststelling van de rekening 1957 (prae-advies no. 515). 21. Alsvoren tot vaststelling van slotwijzigingen voor de begro tingen voor het dienstjaar 1959 en van de perste algemene wijzi ing van de begroting I96O (prae-advies no51"). 22. Alsvoren tot overdracht van bouwterrein voor de nieuwe kleu terschool aan de Buys-Ballotstraat (prae-advies no. 517). 23. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de inrichting en verdere voorzieningen voor het nieuwe gebouw der gemeente bedrijven (prae-advies no. 518). 24. Alsvoren van crediet voor aanschaffing van 300 warmwatersp a- raten (prae-advies no519). 2^Alsvoren van crediet voor het verlenen van een bijdrage in de kosten van aansluiting van de boerderij Rozevendreef 3 OP het HIEM~net (prae-advies no. 520). 26. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor voorzieningen aan de StJoan-Berchmansschool (prae-advies no 521) 27. Alsvoren tot ruiling van onroerend goed met K.V.W. (prae- advies no522 28. Alsvoren tot vaststelling in-ontwerp van het onderdelenplan "Oude Ettensebaan (prae-advies no. 523). 28a. Alsvoren tot het geven van namen aan nieuwe straten in "Wesr" (prae-advies no524). 28b.Alsvoren tot aankoop van grondstroken langs de spoorbaan i.v.m. de aanleg van de grootverkeerstunnel (prae-advies no. 525). VOORZITTER - -3- VOORZITTER de heer JPGCOTADDTburgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren I.Theunisse A G- M Vos 1 H JoliaBeA t6P A.U.Slmons .wethoudersalsook de leL Jong, A.J.P. van Gorp, F .H.NoormanE .M.M. Peters P.C.0. Broos M.Koppenol, J.P.M. van Overveld, M.G.Hendriks, J.A.Bruiins A.A. oossens, G.P. van Nassau, A.A.J.M.Rademakers W.Moerings 'j p Buijsen en mevrouw A.A.Els inga-Looy. niigs, j .a AFWEZIG met bericht van verhindering de leden W.J.A.Braat, S .'sóhaa fsrna S°J'J'A-Loos> M.A.MachielseP.J.0 .Rampaart en SECRETARIS gg heer H. J.VERS TEGENgemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering, doet mededeling van wpiÏ^^i^1de berichten van verhindering en zegt, dat de borden, te de eden voor zien zien, zijn meegebracht door de deüutatip die naar Rosendael in Frankrijk is geweest. De heer Broos wil de"' aanwezigen tracteren op sigaren en sigaretten, omdat hij onlangs hartpfi'-ik-S |?wor^eï|1; Spreker feliciteert de heer Broos nog zeer narteiijk. Hij stelo hierna de punten aan de orde, die in het vol- £o!^:?niSchreven ?iD'n en waaromtrent de mede daar omschreven be-~ raadslagingen worden gevoerd, resp. besluiten worden genomen. 1* DE N0TÜM DE VERGADER UTG VAN 27 MEI I960 Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de voor gelegde ontwerpen vastgesteld. 01 E 4.bG°ï BUIJSEÏ wil naar aanleiding van hetgeen in de 9e ver "ad erin p ee^ver-aderins *1 bcsloten no£ opmerken, dat kortgeleden evin6 j.s behouden van de ziekenfondsraad. Uit een daar- fondsen pilethg^elei^flStertaVl^leSflekenhuis61"®""' sendaals^ziekenhuis^kost^lo.ooo^-^guiaén'^per ?ed Vii M°"l behoorlijk duur. In Rotterdam li|t Ie pïïjfSitlraart hoïer onlat «Bh daar superspecialisten heeft voor hartziekteS efd.® wordl^ dat^fVp^ ?e-7rees' de tarieven zo hoog zullen moeten en, dat ze nauwelijks meer te betalen zijn. mLïs?erIvanEsooST°rat/ f tarlaTCn as« de goedkeuring van de lunis-cer van sociale zaken onderworpen zijn. Maar ze zuil ~n «v«r zeef hofft' aaQ™gtelUk hoger dan de huidige 5e LfwkLïef Sn nndP f' de.verPle -gPrijzen worden dus ook hoos. Maar als alle premie ooThÏÏfrdT nieuwe worden vervangen, zal de ziekenfonds- U bestuur eeeri fn i 1 n worden* Daarop heeft uiteraard een gemeente- omdat de bouw daardoór word'fc8versneld! f™***™**»* ^gekozen -2-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 81