- 12 - De heer RAMPaART merkt op, clat er een R.K. Vereniging van Bejaag den is- Die is z.i. geparenteerd aan de K.A B. Kan zij daarom voor de ontspanning geen zaal in het Gildenhuis toegewezen krij gen? Als het financieel te zwaar wordt, kan er gesubsidieerd worden. De heer TBEUNISSE antwoordt, dat op deze wijze misschien een tijdelijke oplossing kan worden gevonden. De belanghebbenden hebben zich al tot de .E.B. gewend, et is niet zo eenvoudig, want het gaat om 100 man. Misschien kan in de volgende verga- derin een voorstel worden gedaan, "^erst zal spreker het in b. en~w. ter sprake brengen. De heer RAMPAARD heeft aan de heer Simons §en vraag gesteld over het Vrouwenhof. Met Pinksteren was het cafe weer niet open. rijgt spreker daaromtrent straks antwoord? De VOORZITTER antwordt daarop bevestigend. Hij zegt overigens schriftelijk antwoord toe omtrent al de gestelde vragen. Hierna, om 4,30 uur n.m worden de deuren gesloten, omdat de VOOR: ITTER het nodig keurt. ïfadat zij om 7.15 uur zijn heropend, besluit de RAAD, een cre- diet ad f. 90.000,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van^ een ambtswoning voor de burgemeester en die bouw onderhands san te besteden bij de bouw - en handelsonderneming I .H. Bakker ïï.v. te Roosendaal. Vervolgens sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RhAD van de gemeente ROOSSi DaAL ER NISPEN in zijn openbare vergadering van 30 juni 1960. DE VOORZITTER, c.- ,~- J.P.Godwalclt) DE SECR Rib (H.J.Verstegen) i I 0 T U LEK VAD DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN in 1960. 11e vergadering VERGADERING OP DONDERDAG, 30 JUNI I96O, 2.45 uur namiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 27 mei 1960 en juni 190O. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemees ter en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met ge ruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegd heid (zie schriftelijke mededeling). 3. Voorstel van burgemees ter en wethouders tot wijziging: van de Lgemene arievenverordening 1959 voor de gemeentebedrijven (prae-advies no. 498), J 4. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor een surveillan ce-auto en mobilofoon voor de politie (prae-advies no. 499). 5' van crediet voor verbetering van straatverlichting in de Valkenburgstraat en de Heuvellaan'(prae-advies no. 500)7 6. Alsvoren tot het verlenen van eervol ontslag aan P.J.Emmen, onderwijzer aan de openbare ulo-school (prae-advies no. 5OI) 7. Alsvoren tot aankoop van de woningen Nispensestraat 36 en 38 (prae-advies no. 502). 8. Alsvoren tot va ststelling van de salarisregeling voor vakon derwijzers aan de openbare lagere scholen (prae-advies no.503). 9. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor aan- sohafung t.fc.v. de StJoan-BerchmnsschSol (prae-advies no. 10' UPPA t?,t^heï a®n8asn van een vaste geldlening met de Jf.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (prae-advies no. 505). U' lenlnïïn ^\vaststellinS van een algemeen besluit voor kasgeld- 5 r-'-ning-courant~overeenkomsten in het 3© kwartaal (prae-advies no. 506). 1 12i^+h?^-aansa3n Jan.e®n vaste geldlening met de Bur- gerlijke nstelling voor Sociale Zorg (prae-advies no. 5O7 13. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor hoofd- en adviï no^OS? e'd' het PlSn "Verkeerstwnneli; (prae- -14-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 80