- 10 - Roosendaal mijn laatste woord niet zal zijn, maar zoekende voor mijn afscheidsspeech in Etten en Leur naar een lekende passage in :,de Gysbrecht" van Vondel, kon ik aan de verleiding van verder te lezen niet weerstaan. Toen stuitte ik op een bepaald vers en ik besloot mijn installatie- speech te eindigen met een variant op dit vers van Vondel: "Mijn welgeboren heer de zoete Jezus zij met ons en onze stad en sta ons eeuwig bij". (applaus). Hierna, oml1-guur, sluit de VOORZITTER de vergadering met de chris telijke groet. De bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL EN NISPEN in zijn openbare vergadering van 25 februari 1960. DE SECRETARIS DE VOORZITTER (J.P.Godwaldt) NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPSN IN 1960. 2' y :Ie en 2e vergadering. VERGADERING OP DONDERDAG, 28 januari 1960, bijeenroepingsuur 2.45 nm» en VERGADERING OP VRIJDAG, 29 januari 1960, bijeenroepingsuur 2.45 nm, (voorzetting). ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1, vaststelling van de notulen van de vergadering van 17 december 1959* 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met gebruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling). 5* Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de begroting 1960 van de gemeente en de gemeentelijke takken van dienst en tot goedkeuring van de begroting 1960 van de Burgerlijke Instelling voor Sociale Zorg en van de Gasthuis- en Passantarmen (prae-adviezen nos, 366, 373 en 381 4. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor de aanschaffing van schoolbehoeften voor de Maria Gorettischool (prae-ad.vies no. 367)» 5. Alsvoren tot overdracht in beheer en onderhoud van een gedeelte van de Majoppe- straat aan het rijk (prae-advies no. 368). 6. Alsvoren tot beschikbaarstelling van een crediet voor een transformatorhuisje e.d. voor de gemeentebedrijven (prae-advies no. 369). 7« Alsvoren van crediet voor de uitbreiding van bedrijfsnetten in de Begoniastraat (prae-advies no. 370) 8, Alsvoren van crediet voor dienstleidingen e.d. in "West" (prae-advies no. 371)» 9' Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor vernieuwing van de dakbedekking van de St. Donatusschool (prae-advies no. 372). 10. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor straatverlichting in de Parklaan en de Waterstraat (prae-advies no. 374)» 11. Alsvoren tot verkoop van industrieterrein aan de Westelijke Havendijk (prae- advies no, 375)» 12. Alsvoren tot verkoop van industrieterrein in "Kalsdonk" (prae-advies no. 376). 13* Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor verbetering van de straat verlichting in de Charitasstraat (prae-advies no. 377)» 14. Alsvoren betreffende de vaststelling van de bedragen van de exploitatiever goeding voor de lagere scholen over 1960 (prae-advies no. 378;. 15» Alsvoren tot vaststelling van het getal lesuren vakonderwijs aan de openbare lagere scholen voor 1960 (prae-advies no.379). 16, Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor aankoop van onroerend goed krachtens delegatie (prae-advies no. 380), 17» Alsvoren tot toekenning van aanvullend subsidie aan het Sociaal Charitatief Centrum (prae-advies no. 382). -18-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 7