-10- De VOORZITTER verwijst naar pagina 17 van de nota, waarvan hij enige zinnen citeert. MEVROUW EISINGA-IOOY heeft vooral het oag gehad op de be jaardensociëteit. Knutselen doen deze mensen niet. Ze willen wat kaartspelen en dan niet in een oude schuur. De VOORZITTER merkt op, dat het intussen zo is, dat de plaats in het Emile-van-loonpark, welke men zich had gedacht voor de bejaardensocieteltte klein is, omdat er zoveel bejaarden zijn. Als dat niet het geval was geweest, was de bouw misschien al begonnen. De heer MOERINGS merkt op, dat de KVW een prachtige cantine heeft. Is daaromtrent al contact opgenomen met de directie De VOORZITTER antwoordt, dat maandenlange onderhandelingen zijn gevoerd om die cantine in handen te krijgen, want ze staat in° de weg voor de tunnel. Dezer dagen had spreker overeenstemming. Volgens deze valt de cantine toe aan de gemeente. De gemeente zal ze afbreken en in eigendom houden. De bejaardenrecreatie zou een van de bestemmingen kunnen zijn. De heer THEUNISSE, wethouder, merkt op, dat er in de gang tussen de Markt en de Nieuwe Markt nog een gebouw van Braat staat. Hij wil eens nagaan, of deze voor dat doel te krijgen zou zijn. Er is een deputatie van de bejaarden bij spreker geweest en die zouden ondergebracht kunnen worden in de heropende "Burcht" in de Willemstraat. Spreker zal de zaak in de eerstvolgende b. en w.- vergadering aan de orde stellen. De heer BRAAT deelt de zienswijze van de heer Simons, dat speel straten vermeden moeten worden. Hij heeft echter de speelgelegen- heden rond het centrum op dé tekening met een lijn verbontjpn. Als men dat doet, merkt men, dat er in het oude centrum geen speelgelegenheid is. Kan die niet worden geschapen Voorts wil hij graag aandacht vragen voor het museum. Burgemeester en wethouders denken nog aan het kopen van de pastorie van de St.JansparochieDit zou een ideale oplossing zijn. In de culturele raad is al over deze zaak gesproken. De wethouder zou trachten, opheldering te krijgen in verband met de onduidelijkheid van de eigendom. Als het gemeentebestuur een activerende rol zou kunnen spelen, zouden daardoor ten eerste de belangen van het museum worden gediend, want de inventaris zit nu wat opgétast. Bovendien zou de gemeente een representatief gebouw krijgen, waarin mis schien ook de bejaarden ondergebracht zouden kunnen worden, hoewel spreker hoopt, dat zij van de combinatie met het museum geen morele depressie zullen krijgen. Het lijkt spreker daarom van belang, dat het gemeentebestuur de onderhandelingen op gang brengt of houdt. -De- -11 - De VOORZITTER antwoordt, dat de wethouder inderdaad tracht, de kwestie pastorie-museum op gang te brengen. De raad realisere zich echter wel, dat dit een behoorlijk bedrag zou gaan kosten en niets zou opbrengen. Dat zal bij de goedkeurende instanties veel Pijn veroorzaken! De heer SIMDNS merkt op, dat de bejaardenrecreatie in de nota inderdaad niet volledig uit de verf is gekomen; deze nota is echter niet uitputtend. De kwestie van de bejaardensocieteit heeft in de vergaderingen van b. en w. echter een zodani'e aan dacht, dat deze vorm van bejaardenzorg niet meer werd beschouwd als een probleem, dat in de recreatienota aan de orde moest ko men. De heer Braat heeft opgemerkt, dat er in het oude centrum geen speelgelegenheden zijn. Dit klopt. In het centrum liggen verscheidene terreinen, 'waar een dergelijke speelgelegenheid ge maakt zou kunnen worden, maar deze zijn alle in particuliere handen. Spreker heeft eens een eigenaar gepolst en die wilde toen de grond verkopen tegen een fancy-prijs. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Spreker is de heer Braat dankbaar voor het plei dooi, dat hij voor het museum hield. Spreker is tegen de combina tie be jaarden/museum.Ze horen z.ii- niét bij elkaar. Maar de heer van Hasselt - die thans ziek is - en spreker hebben afgesproken, dat ze in juli de zaak in Tongerloo zullen gaan bespreken. De RAAD aanvaardt de recreatienota als basisplan en wacht afzon derlijke voorstellen van b. en w. in omtrent de verscheidene in die nota aan de orde gestelde onderwerpen. 7. RONDVRAAG. De heer BROOS zou het op prijs stellen, dat de letters en de wa pens op het polar-bearmonuraent met goud beschilderd zouden worden. Dit zou een verbetering zijn. Nu zijn vooral de letters zeer onduidelijk. De heer MOERINGS vraagt de aandacht van burgemeester en wethou ders voor het verzoek, dat de bewoners van de van-Gilselaanhet Ireneplein en de Beeklaan hebben gedaan ter verkrijging van an dere beplanting. Hij dringt op spoedige behandelingaan. De brief is nog niet beantwoord. De VOORZITTER antwoordt, dat het besluit tot verleningvan crediet voor de reconstructie en voor de nieuwe verlichting aan gedepu teerde staten is voorgelegd. De heer MOERINGS beslissing wordt De heer MOERINGS zal het op prijs stellen, aangedrongen dat op een spoedige vraagt, of overwogen kan worden, aan de put, die nu voor de zandwinning voor rijksweg 17 wordt gegraven, een bestemming: te geven,welke de beoefening van de watersport dient. Dat gebeurt oo andere plaatsen ook. Spreker denkt aan zeilen, kanovaren e.d. put 12 a 13 meter diep wordt. De heer BRUUNS merkt op, dat die Het zou levensgevaarlijk zijn. De heer MOERINGS verwijst naar de situatie in andere gemeenten, waar men dit ook vindt. De heer VAN GORP vraagt, of in b. en w. al een besluit is geno men over de verlichting van de Heuvellaan. De aanvragers hebben op hun verzoek geen antwoord gekregen. De heer TBEUlISSE antwoordt, dat er in elk geval nieuwe verlich ting komt, als g.s. het goedkeuren. n - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 79