-8- op de grondkamer. Zaterdag jongstleden werd telefonisch vernomen, dat de grondkamer twee deskundigen had aangewezen, die de zaak zouden komen bezien. Op de vraag, wie die deskundigen waren, werd geantwoord, dat men ze niet opgaf, omdat de kamer misschien hun adviezen niet zou volgen. Burgemeester en wethouders besloten, het voorstel alvast te doen. De heer GOOSSEES merkt op, dat in de commissie is gezegd,dat men dit moreel wel verplicht is. De gemeente is goed met Yisdonk. De boeren zijn echter niet zo gelukkig. De pachten zijn verhoogd en ze hebben er niets voor teruggekregen. Het is wel jammer, dat hierover zoveel wordt gepraat. Het verlenen van subsidies en het investeren van gelden in het Vrouwenhof gaat vaak veel gemakke lijker. Het theehuis is ook uitgebreid. Zo zijn er meer voorbeel den. Spreker bepleit aanneming van het voorstel. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 73e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 21e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken) 6. BEHANDELING- RECREATIENOTA. De heer RADELAKERS gelooft niet, dat er reden is om lang over deze nota te discussiëren. Spreker heeft waardering voor de samensteller van deze nota, die een inventaris biedt van wat er allemaal op sportgebied bestaat in de gemeente en van de desiderata, die er leven. Spreker wil slechts enkele opmerkingen maken, daarbij ervan uitgaande, dat ten aanzien van de onderscheidene, in de nota genoemde punten nog afzonderlijke voorstellen aan de raad gedaan zullen worden In de eerste plaats wil hij opmerken, dat hij niets over de rijwiel- sport hoeft gevonden. Is dit de samensteller ontgaan Voorts zal zijns inziens in de r .ad nog wel worden gediscussieerd over de plaats en de onzet van het grote sportpark. Tenslotte wil spreker nog iets over het Vrouwenhof zeggen. Hij gelooft, dat de raad het bezit van het Vrouwenhof nht genoeg kan waarderen. Er komt echter weinig uit. Het Vrouwenhof is al tien jaar eigendom van de gemeente en men is nu weer bezig, hot te beknotten. Er ten een prachtig rs stau- rant van gemaakt worden, maar met Pinksteren was het weer gesloten. Er bestaat naar sprekers mening behoefte aan een groots opgezet sportpark meer in het centrum van do stad. Een excentrisch gelegen sportpark zal af en toe wel eens worden bjspeeld, maar het zal niet gemakkelijk zijn, Jan-Publiek erheen te krijgen. Kunnen we nu niet, in plaats van de villa uit hot Vrouwenhof tc- lichten, het hole Vrouwenhof groots opzetten en daar de sportaccomodatie ver beteren en er een behoorlijk wedstrijdterrein met tribunes maken De VOORZITTER wil het Vrouwenhof graag erbuiten laten. Daaromtrent zal hij straks in besloten zitting mededelingen doen. -D - -9- De heer SIMONS is de hoer Rademakers erkentelijk voor zijn waar derende woorden. De recreatienota had ten doel, te komen tot een behoorlijke inventarisatie van alle recreatieve behoeften in de gemeente. De ervaring wees nl. uit, dat de recre tieve sector altijd wat achterop komt, terwijl spreker juist van oordeel is, dat de zorg voor de recreatie moet samengaan met het naken van uitbreidingsplannen. Inderdaad is het zo, dat telkens de bepaalde projecten, waarvan in de nota sprake is, in de raad zullen komen. De bedoeling is nu alleen, dat de raad zich uitspreekt over de grote lijn. Zo bestaat er bijvoorbeeld bezwaar tegen speelstraten. Daar heeft spreker gevoel voor. Ook zijns inziens horen kinderen niet meer op de straat thuis. Het is beter, dat ze speelgelegenheid vinden in een ruimte achter de huizen. De heer Rademakers heeft gevraagd, of er in het centrum van de stad meer sportvelden kunnen worden aangelegd. Spreker is van oordeel, dat vrije sportterreinen voor ongeorganiseerde sportbeoefening in het centrum thuishoren; dus op het Vrouwenhof. Daar kan men sport be oefenen voor een half uur, drie kwartier, enzovoort. Het aanleggen van een sportpark op een meer c .ntrale plaats dan waar het nu geprojecteerd is, is naar sprekers mening echter niet realiseerbaar, omdat de woningbouw nu eenmaal prevaleert. Het terrein op Hulsdonk hebben we nu eenmaal en het project komt vandaag of morgen in behandeling in de DAGW-commissieHet is niet nodig, dat alle sportvelden aan de buitenrand van de stad komen te liggen. Spreker zou er ook willen zien rondom de televisietoren. "Voorts zijn er dan nog terreinen op het Vrouwenhof en op de Luyten. Men kan sport terreinen trouwens niet dicht bij de Markt hebben. Haar sprekers mening wordt in Roosendaal aan de sport voldoende aandacht besteed. Wat de rijwielsport betreft moet spreker antwoorden, dat daarvoor niet veel accomodatie nodig is, als men tenminste niet aan een wielerbaan denkt. De heer RADEMAKERS zegt, dat hij het oog heeft gehad op een parcours, dat afgesloten kan worden. Dit ontbreekt nu. De heer SIMONS antwoordt, dat moeilijk aan de planoloog de opdracht kan worden gegeven, zijn plannen te wijzigen in verband met enkele wielerwedstrijden, die er op een jaar worden gehouden. De heer RADEMAKERS vraagt in dit -verband aandacht voor de tweede weg in het Burgemeester-Coenenpark. De heer SIMONS zegt, dat erop gelet kan worden. Voor het overige behoeft zijns inziens voor de wielersport niets te worden gedaan, want dit regelt zichzelf. De tijd van de wielerbanen is nu eenmaal vo orb i j MEVROUW EIS INGA-IOOY mist in de nota een beschouwing over de recre atie van de bejaarden. Er staat, dat misschien een garage kan worden ingericht als knutselruimteDe bejaarden willen echter een ruimte hebben, waar ze wat kunnen kaartspelen enz. Er wordt ook niet ge sproken over de sociëteit in het Emile-van-Loonpark e.d. Deze zaak is toch wel belangrijk. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 78