-6- De VOORZITTER acht dat argument het belangrijkste. Visdonk 5mziïïUiehefi.Wmh0Uaff «t eenlltllTollt^ Als de gemeente vooroorlogL^onin-e^he0?t^di?'^ §ee? sbeek' hebben gekost en men constateert aS al? nu Mei P? S.^Ifeaflïfeen'pa^tJoSïiefljn ^r1Unas| 8»"®» geherwaaïdeerc stemming van hoge?e tastanSes^^oêïS*St verbo™™ met toe- verdisconteerd fordenlook in het onderhav^-heVaf de k°Ee' redenering dese wat kost de vehboSwiSg In^L^veel 1'aaf to°rt dat terug; niet het was vroeger zoveel waart eS nu zoveel. h!^eerJuS antvvoordt> dat de pachten van Visdonk niet verhoogd hadden behoeven te worden menh'-io UJ---C vcrnoogcl is wel eens gezegd accoórd miïï t gabeUrd' Ir} een bepaald gevs waterleidingnet komt En er een aansluiting san het vroeger zat h!ï wat de V£^Seli.jkmg met vroeser betreft zit+Sn zn?t n Sn nu nog beter- Maar om goed te "blijven er groot op gaan 'L? RtPtMMj6*3 3 n rao3ten ioen. We moeten op ö3an' dat er 111 Visdonk goede boerderijen staan. MOERBTGS is het daarmee volkomen eens maar het heeft z i i'®ze zaak n}ets be maken. Als iemand een bedrijfje heeft met uïtbr idiJS°tot\nn hlD' TOet koaten 113 in verband met een ÏLÏic"" to1j 30 man personeel, dan moeten die kosten in een be paalde termijn worden afgeschreven. Hier geldt precies hetzelfde. ?fer vraagt, of er iets tegen is, de ons tallen aan de pachters te verkopen. Be rechtszekerheid is dan voor hen groter en cle gemeente hoeft er zich niets meer van aan te trekken? De heer VOS zou verkoop altijd ontraden. Visdonk is de gemeente in de schoot geworpen en verkoop van gedeelten eruit zou ffuHiiS. De gemeente gaat nu over de Rondweg heen bouwen. Het is beter dat TO-Da! is één taUi vin al zIsIOhS de boerderijen l bevolkinë ervan profiteert, dat 0 c g cl UlbzienVisdonk is het enige gebied in een woning'zi??? 66,1 P3ar kilometer kan rijden zonder dan men Visd?nk.HEmiKS antwoordt' dat men boeh geen bebouwing wil in Sfeï V°S ,fgt> dat hiJ het oog had op de verre toekomst. Bovendi- vpn i V3?r, SeJePUteerde staten het feit de doorslag gege- h i e^+z,?ve~ hectare losliggend land verpacht was en dat er middels\ïi5Sp?rafeVni KWaren* Er WSS dus "^vangende grond. In- c?i?+ i i er al enige boeren naar Visdonk verplaatst. Gedenut-err staten keurden de aankoop niet goed toen er sprake was van uitslui tend recreatieve doelstellingen, wel toen bleek! dat er ?Sv?el v?? IürfkerenfetnzerSn W?nnear e£ woninSen gebouwd zullen worden, ten spreker niet zeggen- hij hoopt, dat dat nooit zal gebeuren. -Ha ar- -7- Haar het oordeel van de heer DE JONG ontbreekt de basis van deze discussie, omdat niet bekend is, wat de grondkamer gaat zeggen. Kan de beslissing niet drie weken worden aangehouden De heer VOS antwoordt, dat burgemeester en wethouders niet met dit voorstel gekomen zouden zi.jn, als er uitstel mogelijk was geweest. Het zal zeker juli zijn voor het werk, na goedkeuring door gedeputeerde staten, kan worden aanbesteed. In november moet het klaar zijn, dus er is wel tijdnood. Spreker meende het wel te kunnen brengen. De heer DE JONG vraagt, wat de consequenties zullen zijn ten aan zien van de andere pachters De heer VOS antwoordt, dat het in een eventueel toekomstig geval ook zal moeten gebeuren. De heer DE JONG zegt, dat dan de redenering van de heer Vos, volgens welke Visdonk een goed zaakje is, wel eens in gevaar kan komen. De heer VOS meent, dat het goed zal aflopen. De normen kennen ver scheidene classificaties en de hoogste daarvan is nu nog niet bereikt. De heer RAMP AART heeft bewondering voor de wijze, waarop de heer Vos het voorstel verdedigt. Hij vindt het echter onrechtvaardig, dat niet overal dezelfde principes worden gevolgd. Als iemand zijn winkel wil verbouwen, moet hij altijd de economische huur opbrengen. De commissie voor grond- en pachtzaken heeft trouwens nog geen advies uit .ebracht. Spreker is voor aanhouding. De heer VOS zegt, dat de zaak in de commissie is besproken. De leden zijn gaan kijken, maar de commissie heeft zich van advies onthouden, omdat ze niet weet, met welk bedrag de gemeente bleef zitten. 'De commissieleden hebben trouwens als hun mening uitge sproken, dat het de gemeente wel iets mag kosten. Het was een meevaller, dat er een informele raadsvergadering kwam; daardoor' kon het voorstel nu worden gedaan. Spreker heeft erop vertrouwd, dat de commissieleden hem niet in d steek zouden laten. Dc- heer RAMPAART merkt o"b, dat er twee stukken aan de orde_zijn in deze vergadering, waaromtrent geen adviezen van de commissie binnen zijn; dit punt en dat betreffende het industrieterrein. De VOORZITTER wijst erop, dat omtrent het industrieterrein wel advies is verkregen; dit ligt bij de stukken. De heer VOS merkt op, dat burgemeester en wethouders niet verplicht zijn, advies aan een commissie te vragen. De heer RAMPAART stelt daar tegenover, dat men, als men advies vraagt, dat ook moet afwachten alvorens een voorstel te doen. De heer VOS zegt, dat dit in casu niet kon. Er moest worden gewach? -op- n

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 77