-2- Ds VOORZITTER ooent de vergadering om 310 uur. Hii verwelkomt de aanwezigen en verzoekt hen, spreker en wethouder Vos te excu- seien voor hun late komst; zij hebben onderhandeld met vertegen woordigers van een belangrijke Amerikaanse industrie, waaromtrent iii.j siërsks nsdc-rs mededelingen zsl doen. Berichten vsn v0rh.in.d6- ring zijn ontvangen van de heren Loos en de Jonge. Spreker stelt vervolgens de hierna omschreven punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven besprekingen worden gevoerd resp. besluiten worden genomen. 1 EN 2_ (VOOR OMSCHRIJVINGEN Z IE_ DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 68e en 69e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en die tot 11e en 15e wijziging van de begrotingen resp. van het waterlei dingbedrijf en van het electriciteitsbedrijf (beide eveneens 1960)). 3. AIS VOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR EN TOT ONDER HANDSE AANBESTEDING VAN HET INDUSTRIETERREIN KALSDONK" (ERAE- ADVIES NO. 494). De VOORZITTER verwijst naar de inhoud van het onderhavige prae- advies, waaruit blijkt, dat er nat en dróóg industrieterrein be staat, welke aanduidingen in het prae-advies worden verklaard. Op het industrieterrein aan de Westelijke Havendijk is maar een hectare nat industrieterrein beschikbaar en dat is gelegen aan een waterweg, waar nauwelijks schepen van 300 ton kunnen varen. Het^droge industrieterrein is nog niet aangelegd. De gemeente heeft netto ongeveer 13 hectare grond daar in eigendom, maar die is niet bouwrijp. Wil de gemeente belangstelling voor nieuwe vestigingen aankweken, dan zal de grond op korte termijn bouwrijp gemaakt moeten worden. Spreker is al tot de conclusie gekomen, dat de frequentie van de aanvragen voor industrievestiging in Roosendaal zeker zo groot is als in Etten, waar premies worden toegekend. Met name de laatste tijd zijn er veel aanvragen inge komen. Natuurlijk is elke aanvraag geen vestiging, maar spreker onderhandelt thans met twee zeer belangrijke industrieën. Hij maakt zich wel wat bezorgd over de overspannen arbeidsmarkt en het zou zijns inziens, met het oog daarop, onverstandig zijn, zeer sterk te industrialiseren. Sommige aanvragen zijnëechter belangrijk en daaraan dient bijzondere aandacht te worden geschon ken. Het is naar sprekers overtuiging van belang, dat dit terrein zo spoedig mogelijk bouwrijp zal worden gemaakt. Hij wil zelfs niet op DACW subs idie wachten, want dan zou er eerst weer werkloos heid moeten ontstaan. De aanleg is nu zodanig versoberd, dat men is gekomen tot een prijs van f 5,- per m2. Naar sprekers mening is die prijs zeker verantwoord. Er is spoed gewenst en spreker hoopt daarom, dat de raad zich achter het voorstel schaart. De heer MOE RIN C-S merkt 00, dat de zaak vorige week in de commissie voor openbare werken behandeld is. De commissie adviseerde, de riolering niet onderhands aan te besteden, maar op zijn minst 5 a 6 aannemers gelegenheid te geven om in te schrijven. -De- -3- De VOORZITTERantwoordt, verwijzende naar het ter visie liggende ontwerp-besluitdat dit ook inderdaad de bedoeling is. Aan 5 of 6 goede aannemers uit de streek zullen offerten worden gevraagd. Op een door de heer HENDRITS gestelde vraag antwoordt de VOORZITTER, dat de exploitatie-oozet ook na de raadsvergadering nog kan worden ingezien. De heer BRAAT vraagt, of er kijk op is, wanneer de eerste vestiginger zullen plaatsvinden. De VOORZITTER zal daarop in de straks te houden besloten vergadering antwoord geven. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/5453, alsmede de besluiten tot wijziging van^de begrotingen 1960 van de gemeente, van het electri- citeitsbedrijf-,- van het waterleidingbedrijf, van het gasbedrijf, van he l, grondbedrijf en van openbare werken, genummerd respectieve lijk 71, 16, 12, 9, 11 en 19) 4 en 4a (VOOR 01ECERIJVINGEN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrsI./5412 en 1/5555 en de besluiten tot 70e en 72e wijziging van de begro ting '1960 van de gemeente) 4b. AIS VOREN VAN 0 RED IET VOOR VERBOUW ING BOERDERIJ VISDONKEWEG NO. 3 (ERAE-ADVIES NO. 497). De heer SCHAARS MA vraagt, of de geheimhoudingsplicht ook geldt voor liet; in hel: prae-advies vermelde bedrag. De VOORZITTER antwoordt daarop bevestigend. De heer SCHAAFSMA acht het van belang, dat de raad zich goed reali seert, wat hier gedaan gaat worden. Het betreft hier een boerderij, welke door de gemeente in haar privaatrechtelijke hoedanigheid is verpacht. Er wordt nu om een uitbreiding van die boerderij gevraagd en deze kost een bepaald bedrag. De huur kan ook worden verhoogd maar de hogere pacht staat in geen enkele verhouding tot het bedrag van de investering. Dit ligt aan de pachtwetgeving van de na-oórlog- S6 regeringen, .maar men kan zich toch afvragen, of de raad ver plicht is - zoal niet juridisch dan toch moreel - aan het verzoek te voldoen. De commissie voor onroerende goederen en pachtzaken, w "-8 de situatie ter plaatse heeft bezien, heeft die indruk beslist niet. Een matige verbetering zou misschien aanvaardbaar zijn, maar een zo grote wanverhouding tussen de investering en de opbrengst ^f+nsaf sprekers oordeel niet verantwoord. Bedacht moet ook worden, dat ook ae andere pachters aan de bel zullen komen trekken. De VOORZITTER meent, dat de opmerkingen van de heer Schaafsma iden- aan de eersVe reacties in het college van burgemeester toelichten!1^' De V°Smthonder zal a</ter de zafk rade? a -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 75