T -16- Spreker cleelt voorts mee, dat in Roosendaal zeer wo :dt ge- gas-, water- en electriciteits- opgenomen en dat de mensen daardoor klaagd over het feit, dat de meters steeds te last worden meer moeten betalen. De VOORZITTER antwoordt, dat deze zaak vooral in januari aan de orde is geweest. Er waren toen 4- van de 7 gaarders ziek. In derdaad ontstone er toen vertraging. Spreker zal nog eens op de zaak attenderen. Vooral ten aanzien van het waterverbruik is het van belang; voor de rest is het niet zo erg. De watermeters worden tweemaal per jaar opgenomen en dan kan er wel eens ver traging ontstaan; in januari en in juli vindt die opname plaats. Men weet overigens dat er in 1959 een zeer droge zomer was en toen was er, door tuinbesproeiingen en dergelijke, inderdaad ook wel meer verbruik. De heer MACHIEL3E merkt od dat deze zaak al uitvoerig in een vergadering van de K.A.B. is behandeld. Het antwoord, dat werd verkregen, was geheel gelijk aan dat van de voorzitter en daarom vond men geen aanleiding tot het stellen van een vraag in de raad hierna,om 5 uur, worden de deuren gesloten omdat de VOORZITTER het nodig keurt. Nadat zij om 6.15 uur zijn heropend, sluit de VOORZITTER de ver gadering met de Christelijke groet. De bovenstaande de Ril AD van de vergadering van 30 juni 1960. DE SECRETARIS notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door gemeente ROOSENDAAL EN NISPEN in zijn openbare DE VOORZITTER, (H.J Verstegen) J.PGodwaldt NOTULEN VAN D3p VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN in I96O. löe _vergade ring VERGADERING OP DINSDAG, 7 JUNI 19602.45 uur namiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1. Voorstel_van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van crediet voor de uitbreiding van het electriciteitsbedrijf (prae-advies no. 492). 2. Alsvoren van crediet voor aanleg van waterleiding in de Meire- straat (prae-advies no493). 3. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor en tot onder handse aanbesteding van het "Industrieterrein Kalsdonk" (prae- advies no494) 4. Alsvoren tot medewerking en crediet voor aanschaffing van school' meubelen voor de St.Donatusschool (prae-advies no495). 4a«Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor eerste in richting van de St.Joseph-Oalasanctiusschool (prae-advies no. 496) 4b. Alsvoren van crediet voor verbouwing boerderij Visdonkseweg no. 3 (nrae-advies no497). 5Behandeling ETI-rapporten winkelvoorziening. 6. Behandeling recreatienota. 7. Rondvraag. VOORZITTER de heer JPGODWALDTburgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren L.Theunisse, A.G.M.Vos, L.H. Va n Beek en A.H.S imonswethouders, alsmede de leden mevrouw A. A. Els inga-Looy en de heren P. J.0 .RampaartS.Schaafsma, P.H.Noor- man, P.C.C.Broos, J.P.M. van Overveld, P.M.M. Peters, A.J.P. van Gorp, J.A.Bruijns, W.J.A.Braat, M.Koppenol, M.G.Hendriks, L.J.B.L. de Jong, G.P. van Nassau, A.A.J.M.RademakersM.A.MachielseJ.F. Buijsen, W.Moerings, A.A.Goossens AFWEZIG met bericht van verhindering de heren J.J.A.Loos en F.J.L.M. de Jonge. SECRETARIS de heer H.J.VERS TEGEN, gemeentesecretaris. a -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 74