-i'SS^SFWi," KbW™Rlreeféoe? 28*!^" «»rs 34 tennis geTen\0telns23llga?rw1trf ln -erwegijg willen -14- De VOORZITTER zegt, dat de heer Machielse inderdaad een urgent probleem heeft aangesneden. Aan de algemene bond van bejaarden 'is enige tijd eeleden de toegang tot het gebouw aan de Sophia- straat ontzegdT Ook de katholieke bond zal zijn gebouw moeten verlaten. Destijds is er een plaats in het Emile-van-Loonpark bepaald, waar een recreatiegelegenheid zou komen. Intussen zijn echter de bejaardenbonden zodanig in ledental toegenomen, dat dat gebouw veel te klein zou zijn. Er werd destijds gerekend op 54 mensen en er zal nu op zijn minst op 100 gerekend moeten wor den. Er was een aanloopcredietje van f 29000,-; dat zal nu zeker een halve ton moeten worden. Ook de plaats zal een andere moeten worden. Het bejaardentehuis is gepland aan de Doctor-Schaepman- laan. Dit object is in studie bij een speciale commissie, die onder leiding staat van wethouder Simons. Gedacht wordt aan de hoek Doctor-Schaepmanlaan/Kapellerlaan. Ook het recreatiecentrum zouden burgemeester en wethouders daar willen bouwen. Dit zou voor degenen, die moeilijk ter been zijn, uiteraard gemakkelijk zijn. Het plan is voorgelegd aan de heer Groosman. Spreker weet nog niet, of het kan doorgaan. De heer SI MORS deelt mee, dat de commissie nu begonnen is met het houden van een enquete onder de bejaarden om hun belangstelling te peilen. Aan de hand van de uitslag van die enquete kan dan worden bepaald, hoe groot het tehuis moet worden. Alle mensen^ boven de 65 jaar worden gepolst. Of het bejaardentehuis aan de Doctor-Schaepmanlaan zaInkomen, is ook van de uitslag van die enquête afhankelijk. Overigens hoort spreker nu van de heer van Hassau, dat de bejaarden ook belangstelling hebben getoond voor het jeugdhuis, dat nu gevestigd is in de bijbouw van de muziekschool. Misschien wil het bestuur van die jeugdorganisatie die ruimte overdag aan de bejaarden verhuren. De VOORZITTER zegt, dat deze zaak burgemeester en wethouders zeer ter harte gaat en dat zij deze daarom zeker met de nodige spoed zullen behandelen. De heer MA.CHIEISE merkt op, dat de bijbouw van de muziekschool alleen een tijdelijke oplossing zal kunnen bieden. Het lijkt hem echter niet juist, de bouw van de recreatieruimte onverbrekclij te koppelen aan die van het bejaardentehuis, want dan kan het lang duren. De he r SCHADESMA herinnert aan zijn enkele weken geleden gestelde vraag over de vergader kosten van oudercommissies Hij heeft daarop nu antwoord gekregen; de oudercommissie van de openbare school krijgt het weldie van de bijzondere scholen niet. Kunnen burge meester en wethouders onderzoeken, of het mogelijk is, de zaak door middel van een subsidietoekenning of iets dergelijks te regelen De heer SIMOES zegt toe, dat dit bij de begroting 1961 zal worden bezien en dat aan enige andere gemeenten zal worden gevraagd, hoe men het daar doet. MEVROUW EIS INGA-100 Y zegt, dat er mensen uit Eindhoven in Roosendaal zijn komen wonen. Ze hebben een vuilnisemmer uit Eindhoven ^©ge bracht en ze hebben er ook een van de gemeente Roosendaal, her -personeel- -15- le31gt «hter alleen de Jaeob-vaMee^tocteteaa? *leh 0nder atl3ere voor 10 «e mdSeke™ 2egt toe' 4at da haer van Beek deze zaak aal verzoek, hun woningen aan het waterleidingneten besluiten Be VOORZITTER antwoordt, dat dat verzoek vanmorgen is ingeko^n. verzoek vanVriens eSTo^ Lana?geweaze|nOTtStaan 36 "^g en wetLutoDcTnZst'idiïeom ?raag vernemen, waarom burgemeester Sfe?taal De VOORZITTER zegt antwoord toe. Vrouwenh^^og^stee ds^gesloten"^iseSOf^is ^h"?6t"8 deze ln 3e 3a3e1^ haad- 6 uLxxag inlichtingen zullen worden verstrekt. België'. Ze slenter prlltig u??.36 in 3e 10311 De VOORZITTER Zegt schriftelijk antwoord toe. vLr8hetV:oachtwi f mt^veTgrondln* Cre^ie^ is beschikbaargesteld wordt nu met de aa'nSf DAOvlsubsidie! 5e'Set roffeMc^SeWa?ht de toekenning van blik. Maar de heer Hemmes hfrffsnvSfï6 ver8adert niet elk ogen- spoedig mogelijk werk van Su Lk?£ ïn h?8§-2es33at hi' er 20 het in de eerstvolgende feSt1V^Pha°"-WMentka0S°dA?a?s-l4SsCzèlfsedn n°5 ste,ds hoeken! 2len' 51,335 zag spreker twee lichtpunten ITüe'^ -Spreker-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 73