-12- De heer RADEMAKERS wil geacht worden, te hebben tegengestemd. Het plan had op zijn minst een maand of vier, vijf eerder in de raad moeten zijn. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen (zie het besluit nr1/5227). 21 TOT EN MET 24 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. 1/5230, alsook de besluiten tot 6le,'62e en 66e wijziging van de be groting 1960 van de geme-nte, dat tot 10e wijziging vande begroting I960 van het grondbedrijf en dat tot 10e wijziging van de begroting 1960 van het waterleidingbedrijf) 2RAIS VOREN TOT HET VERLENEN VAN EEN GARANTIE VOOR DE RICHT IGE BETALING VAN RENTE EN AFLOSSING VAN GELDLENINGEN, _AAN TE GaaN DOOR DE S TICHTING ZIEKENHUTS "S TFRANC B CUS PRAE-ADViES NO 491 De heer DE JONG merkt op, dat aanneming van dit voorstel grote verplichtingen voor de gemeente kan scheppen. Spreker en zijn fractiegenoten stemmen wel met het voorstel in, maar zij hebben zich wel afgevraagd, of het, als de gemeente deze garantie ver leent, niet wenselijk is, dat een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur zitting krijgt in het bestuur van de stichting. Het lijkt hem niet nodig, dit als een dwingende voorwaarde te stellen, maar misschien kan het aan het stichtingsbestuur in overweging worden gegeven. De VOORZITTER antwoordt, dat het stichtingsbestuur is tot stand gekomen met medeweten van de bisschon van^Breda. Zijns inziens is het risico voor de gemeente gering, omdat de ziele nhuizen het wel maken sinds de ziekenfondsen voor de kosten opkomen. Spreker wil overigens graag de door de heer de Jong bedoelde vraag stellen. De heer BRAAT zegt, dat deze gedachte ook hem door het hoofd heeft gespeeld. Hij vraagt zich echter af, of een gemeentelijke vertegenwoordiging in het bestuur wel nodig is. Men late de overheid doen wat "der overheid" is. De vorderingen, die de gemeente zal voldoen, zullen tot het ontstaan van een eerste hypotheek leiden. Bovendien zijn al de uo_"!ngrijke besluiten, gebonden aan preventieve goedkeuring van b. en w. Er bestaat dus een rem op eventueel wanbeleid van de sticnting. Zou de rode vlag verschijnen, dan kan de gemeente praktisch he ziekenhuis overnemen. De VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad zo is, maar als het zover zou komen, zou het toch wel erg zijn. Het stichtingsbestuur hecx destijds een gemeentelijke garantie ad f 50.000,- gevraagd voor haar voorbereidende kosten. Gedeputeerde staten keurden dat niet goed. De suggestie van de heer de Jong lijkt spreker "toch wel gezond. Van "de secretaris verneemt spreker overigensdat het ga- rantiebesluit letterlijk is overgenomen van een besluit van de -raad- -13- raad van Tilburg. De burgemeester heeft de zaak besproken in Den Bosch en daar is gezegd als IJ het doet zoals in Tilburg is het accoord. Ook de heer Schaafsma gelooft, dat het financiële risico voor de gemeente niet groot is. Maar spreker gelooft, dat de heer de Jong. ook ten aanzien van het beleid een vinger in de pap zou willen zien. De VOORZITTER meent, dat dat niet nodig is. Besloten wordt, in dit opzicht niets te ondernemen tenzij gede puteerde staten terzake een wens zouden uiten. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit nr, IV/5051) 26. RONDVRAAG De heer RADEMAKERS zegt, dat de raad op 25 juni 1959 heeft beslo ten tot toekenning van een subsidie aan de stichting schouwburg Roosendaal Aan het besluit werd onder meer de voorwaarde verbon den, dat een lid van het college van burgemeester en wethouders zitting zal krijgen in het bestuur van de stichting. Is dat lid al aangewezen t De VOORZITTER antwoordt, dat burgemeester en wethouders van dit recht nog geen gebruik hebben gemaakt; de zaak zal echter worden bezien. De heer PETERS merkt op, dat blijkens het overzicht over het eerste kwartaal 1960 op verscheidene plaatsen in de gemeente nog parti culiere huizen in aanbouw zijn, terwijl nog wordt gewacht op pre mietoekenning voor ruim 350 woningen. Op het einde van het eerste kwartaal 1960 waren er 37 bouwvakarbeiders werkloos. Het lijkt spreker toch wel gewenst, in deze iets te doen; bijvoorbeeld de directeur-generaal van de volkshuisvesting te verzoeken, de Roo- sendaalse aanvragen met voorrang te behandelen. De VOORZITTER antwoordt, dat burgemeester en wethouders aan deze zaak al aandacht hebben geschonken. Ze hebben de indruk, dat de behandeling van de premie-aanvragen wat wordt afgeremd, maar zij zullen moeite doen om voor Roosendaal te redden wat zij kunnen." De heer MACHIEISE verwijst naar het zojuist door de raad genomen besluit tot aankoop van het pand Nispensestraat 1. In dat cafe ld pleegt een groep bejaarden en gepensioneerden voor ontspanning bijeen te komen. Wat zal die straks moeten doen Vooral in de winter is er behoefte aan een dergelijke recreatieruimte. Er bestaan plannen tot stichting van een gemeentelijk recreatiecen trum voor bejaarden. Kan de voorzitter daaromtrent iets naders meedelen -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 72