-10- De heer RADEMAEERS wil burgemeester en wethouders vragen, of zij zich wel realiseren, welke lijdensweg deze zelfde firma moet afleggen. In de raadsvergadering van 1 augustus 1957 werd haar bouwplan afgewezen omdat het de rooilijn overschreed. Nu is er helemaal geen kans meer op realisering van dat plan. Spreker onderschrijft de door de heer Braat geuite bezwaren en hij wil de vraag stellen, of we nu wel zitten te wachten op zo'n industrieterreint jeHet zou beter geweest zijn, als we twee of drie» indus tr ie terreinennor maal tot ontwikkeling hadden kunnen brengen. Be GasteIseweg is overigens ter plaatse al breder. Al zes, zeven jaar probeert "Elegant" werkgelegenheid te scheppen en men wordt daarin maar steeds belemmerd. Spreker kan zijn stem niet -an dit voorstel geven. Be VOORZITTER zegt, dat het gemeentebestuur eigenlijk zelf begonnen is. Als het die huizen niet onbewoonbaar had verklaard, zou het zo niet gegaan zijn. "Elegant" krijgt overigens nu de gelegenheid om een atelier te bouwen, elders in het plan. Be heer VOS, wethouder, merkt op, dat het gemeentebestuur meerma len met de provinciale waterstaat in de rins.' is geweest over die wég. Bie bleek belangrijk te zijn voor de ontsluiting van het industriegebied aan de haven"Sproker is het met de heer Rademakers erover eens dat het maar een kleine oppervlakte grond betreft. Het plan is echter al vroeger in de raad geweest en door deze in ontwerp vastgesteld. Het is aan de orde geweest^ in de ""kleine commissie" en die zei het moet helemaal industrie terrein worden, ook de woningen. Het gemeentebestuur verzette zich daartegen, omdat het terrein dan veel te duur zou worden. Be situatie is nu echter zo. dat, als de raad dit plan vandaag niet vaststelt, gedeputeerde staten voor dit gebied een uitbrei dingsplan zullen vaststellen en spreker vreest, dat het dan on gunstiger zal worden. Spreker heeft voor het plan persoonlijk ook nooit veel bewondering kunnen opbrengen, maar het is automatisch zo ontstaan, toen de schoolmeubelenfabriek zich ter plaatse vestigde. Er zal getracht worden de woningen te redden door de rooilijn achteruit te leggen. Op het ogenblik is het echter het beste, het plan zo vast te stellen. Mevrouw E IE INGA-100 Y vra gthoe het zal gaan met de ter plaatse gevestigde tuinderij. Be heer VOS antwoordt, dat de exploitant daarvan de grond heeft gekocht toen het uitbreidingsplan 1956 al gold. Hij kon dus weten, dat de grond voor woningbouw bestemd was. MEVROUW ELS INGA-100Y wil erop wijzen, dat een tuinderij toch ook een soort industrie is en dat er gebrek aan is. Be heer VOS antwoordt, dat hij neg blijven tuinieren, maar dat hij, als er een industrie komt, geen bedrijfsschade zal kunnen claimen. Voor een kas kan hij eventueel een tijdelijke vergunning krijgen. Hij zou zijn warenhuizen verplaatsbaar moe ben maken; het is tenslotte makkelijker, iemand te helpen met 1 hectare dan iemand die ve<= 1 meer heeft. -Be- -11- kan worden als™ laVLtll^S^R hf|Pyoorstefvaf?steït?d Be heer VOS antwoordt daarop bevestigond. Be heer BRAAT neemt aan, dat er in het recente verleden geen act meer over deze zaak heeft bestaan tussen burgemeester en wethouders en de Provinciale waterstaat. Is het nu Siet moSïiik noe e-ns te^ra® nstellen1en daarna met de provinciale waterstaat' moet worden Vraag' °f de Gastelseweg nog verbreed Be heer VOS antwoordt, dat die weg al zeer versmald is Oorsrron kelijk was aan een vierbaanswe-g gedacht. Oorspron vLtlteUen^dan^r33?17^ °f Sfdeputeerde staten het plan moeten vaststellen dan wel ook bevoegd zijn om dat te laten rusten. ??Qh|Cr V0Sn antwoordt, dat ze het inderdaad móeten vaststellen als de raad vandaag geen besluit neemt. K BETERS kan de noodzaak van het besluit wel onderschrijven IP ®lïter speciaal willen wijzen op de belangen wan je mensen ee13nLleè!SSSgdrjsen?D VMr bo™^sten zullen komen,' Be heer VOS antwoordt, dat ze zeker schadeloos gesteld zullen van werd2eter e"Ste ke" z1^ aXs *ter in °f Ze wellicht geholpen kunnen worden m het kader van de regeling betreffende de krotopruiming. Er irL^St^iriJmr^J °r Z\C!3 ^;ee voorname factoren voordoen er zijn d~ onbew-e-inte Cfn' wedks een goede toegangsweg mist en vermeid S verklaarde woningen van de bezwaarde, vermeld sub 2. Beze dingen vragen om een oplossing. Tndustrióves- TJfr spïekers mening ter Pla tse niet zf belangrijk Iét lijkt hem het beste, het plan zo vast te stellen en het dan late? bjlanghrtbmdëj!SChl8n ton d8t het vooraeel si*» w» «e KnISSf=Ha+Zjfl" dat eï dikïljls commissies in de arm worden genomen ^.n dat het gemeencebestuur wol pens van de Q-p °mmnsen beter te bunnen plan lln ina 1&c,s al jaren; een van de bewoners - van Overveld^- is vier datrdfer?adndit spreke^geweestHet lijkt hem het beste, dat de rc.,ad dit plan nu vaststelt; het is nooit prettie als gedeputeerde staten het doen. prettig, als Be heer VOS wil nog antwoorden op de vraag van de heer Sehaafema oi c.e belanghebbenden kunnen worden schadeloos gesteld on hoe ie van de regeling krotonruiming. Be ee??te voo??af?de daa??oï? ontSendinmïï?ajd Zl5n> de tKeedle TaTTe LlZ is ztl het W£rde?? ™aar aanSekocht. Als men niet te formeel is, zal heb waarschijnlijk gaan. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 71