-8- De heer RADEÏ14KERS is er clan voor, dat de desbetreffende vereni gingen tevoren aan het gemeentebestuur moeten meedelen, dat er bepaalde manifestaties zullen plaatsvinden en dat ze daarbij de vraag stellen, of ze een bijdrage kunnen krijgen als ze zich niet kunnen bedruipen. De heer SIMONS zegt, dat dit in feite al is meegedeeld. Uit prae-advies 479 blijkt, dat de culturele raad in zijn advies uitdrukkelijk heeft aangetekend, dat aan de Oratoriumvereniging in het vervolg gee$,extra-subsidies meer dienen te worden toege kend indien niet voor de uitvoeringen, welke vermoedelijk een belangrijk tekort zullen opleveren en waarvoor een beroep op de gemeentekas zal moeten worden gedaan, een subsidie-aanvrage met kostenbegroting wordt ingediend. In feite is het dus zo, dat uit het potje, dat nu nog f 7000,- bevat en waarin oorspronkelijk f 10000,- zat, in het vervolg bijdragen gegeven kunnen worden voor manifestaties, waarvan tevoren is kennisgegeven aan het gemeentebestuur. Maar men kan kunst nu eenmaal niet aan normen gaan binden. De heer MACHIEISE heeft deze zaak zowel als lid van de culturele raad als in de commissie voor culturele zaken mee behandeld. Er bestaat een verordening op de muziek- en zanggezelschappen en er zijn dus al normen. Het is echter niet mogelijk, voor elke culturele manifestatie normen aan te leggen. Het zal prettig zijn, als het gemeentebestuur tevoren weet, wat het te wachten staat. Ook voor de organisaties is dat beter. Ook de heer BH./.. T heeft de zaak besproken in de culturele raad. Hij kan de woorden van de heer Machielse tenvolle onderschrijven. Maar kunnen we niet in de verordening bepalen, dat er geen bijdrage zal worden gegeven als niet een bericht en een begroting aan burgemeester en wethouders zullen zijn toegezonden op een zodanig tijdstip, dat de culturele raad zich nog erover kan uitspreken Dan wordt het gemeentebestuur niet voor een fait accompli gesteld. Er moet toch worden getracht, op de een of andere wijze iets algemeens te regelen. Hij steunt de onderhavige voorstellen, maar de methode is toch wat onelegant. De VOORZITTER zegt, dat het potje al leeg zou zijn als het maar ongebreideld w^s aangesproken. Overigens heeft de Oratoriumvereni ging ook een vast subsidie. Toen de heer Stolwijk directeur was, waren de tekorten nog groter. In die tijd is er al gezegd, dat te voren de kosten noesten worden opgegeven. Dat is echter moeilijk. Men weet niet altijd, welke solisten er zullen komen, wat er nodig is voor huur van een instrument e.d. Maar het voorstel van burge meester en wethouders steunt op een tweeledige beveiliging _een advies van de culturele raad en een van de culturele commissie. De heer SIMONS verwijst naar de woorden van de heer Braat. Hij vreest, dat een besluit zoals de heer Brast dat voorstaat eerlang weer zal moeten worden ingetrokken. Haar sprekers mening zal het -na- na deze disaussie elke vereniging wel duizelijk zijn, dat ze tevoren overleg moet plegen. Als dat bereikt kan worden zonder dat er een besluit over behoeft te vallen, vindt spreker het uits te ke nd De heer RADEMAKERS trekt hierna het door hem gedane voorstel in. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 58e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 13 TOT EN IET 17 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs IV/4944, 1/4940, 1/4941, alsook het besluit tot 157e wijziging van de begroting 1959 van de gemeente en dat tot 60e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 18. AIS VOREN TOT VERKOOP VAN INDIS TRIETERREIN AaN DE N.V. IJZER HANDEL V/H KON UT GS CO. EN AAN t ANKER" (PRAE-ADVIES NO. 484) De heer RADEMAKERS vraagt, of de nu bedongen prijs gelijk is aan die, waarvoor de grond ter plaatse vroeger is verkocht. De heer VOS, wethouder, antwoordt, dat vroeger zelfs grond daar is verkocht voor f 4,-. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/4942). 19. (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr.1/4980 en het besluit tot 67e wijziging van de begroting I96O van de gemeente 20. AIS VOREN TOT VASTSTELLING VAN IET PARTIEEL HOOFDZAKENPLAN EN HET PARTIEEL ON DERDE LENPIAN "SMOORSTRAAT" (PRAE-ADVIES NO. 486). De heer BRAAT verwijst naar het sub 2vermelde bezwaarschrift van de Tricotagefabriek "Elegant". Het voornaamste bezwaar van' deze belanghebbende richt zich tegen het feit, dat de percelén, waarop de woningen Gastelseweg nrs. 101 tot en met 109 staan, zijn gelegen voor de in het plan aangegeven voorgevelrooilijn, d zodat het voornemen om deze percelen te bebouwen met een confectie- a celier geen doorgang zal kunnen vinden en deze percelen dus niet bestemd kunnen worden voor het doel, waarvoor ze in 1953 zijn gekocht'. Is er nu, in verband met de aanleg van rijksweg 17, steen aanleiding om die rooilijn te leggen vóór die panden Naar sprekers mening zal de Gastelseweg toch wel aan betekenis inboeten als rijksweg 17 er komt. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 70