-4- 7' A^X9RE®[ y0T BESCHIKBAARSTELLING VAN O RED IET VOOR STRAATVER- EN DE BEELTA^C^P^E^AD^ES^N0;^E473')^<^11®HET IRENEPEEIN Dg heer RA DE MA KERS vnrsasl; of pr Q j_ Q 4- -. -,n non i er mee j. straten in de spmppnfp vi -in klachten iconenP 10 dat S"al Sl™eEv«Sch?Sl°nrcV lQd,«daad dergelijke s tra ten zijn. wSIAaaaraff^oidaal" 0ntreBt een verlichting, De heer RADEMAKEBS zegt, dat het in de Burgemeester-PMnsensineel toch nog steeds niet in orde is. --nsensmgei De V00j.iZIu.ER antwoordt; dat de nieuwe verlichting' daar z»er snoe voor1 varlecnd1 Zljn: sede»uteerde staten hebben al machtiging er- ïtrekhn-'he7?®^1'- "M0"1 het ^«havige voorstel alleen "I eic-ing he'_fu op net achterste gedeelte van de Voorstraat. Ook heo voorste gedeelte heeft behoefte aan een betere verlichting" De heer THBUNISSE antwoordt, dat ook het eerste gedeelte van de •np0^ïfaaAaan+de b?Uït Z£>1 komen> ev®nals ook de Valkenburgstraat, straten waar? ïn6*1 s IreneJ1fin zi3'n overigens de voornaamste -l zïin'A E?SSi comraail?°'s van en naar de kazerne gaan en c zijn in het verleden nogal vragen gesteld over vernielingen in die straat en op dat plein. ~Llccn in ^o0J?er hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten tot wijziging van de begrotingen '196o van de gemeente, het electriciteitsbedrijf en ooenhar^erkln genummerd respectievelijk 63, 14 en 18). De heer A.A. GOOSSENS betreedt thans de vergaderzaal. - 8. (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). ^^®Lber8adslaginf en zoncler hoofdelijke stemming wordt het 2 I' c)riVlge y°9rs"^essngenomen (zie het besluit nrI/4747 en dat uot 64e wijziging van de begroting I960 van de gemeente). 9* A^Y°™ TOT yASTSTEILffiG VAN HET ONTEIGENINGSPMN "VIILAPARK- VER PRAAIING (PRAE-ADVIES NO. 473). vka ?rLhwer BRAaT merlrt dat volgens het prae-advies naar de mening dMnpnrf8m?eS?er ®n,wyth°Uders de inëediende bezwaarschriften niet dienen te leiden tot her aanbrengen van wijzigingen in het onder- oostp] i iï!°pSr5SS?lani f6 'r3ad heeft zich nogal gekant tegen de ac„ )re" Spreker is nu bang, dat het onteigeningsplan in deze voym zal doorgaan en dat dan later misschien ook de ooste lijke entree verwezenlijkt gaat worden. Het lijkt hem beter niet SoMnd lom? afeigenen; is bijvoorbeeld een dubbele rijbaan moeten worden. °le"' het hele plan toch gewijzigd -De- De VOORZITTER vraagt, of de heer Braat aanwezig is geweest bij de behandeling van deze zaak in de commissie voor onroerende goederen en pachtzaken. Die commissie heeft namelijk aan burge meester en wethouders meegedeelddat zij zich met het opgestelde onteigeningsplan kan verenigen en zij heeft geadviseerd, dit plan aan de raad ter vaststelling aan te bieden. De heer BRAAT antwoordt daarop dat in deze het spreekwoord geldt "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". Overigens ïs spreker niet enthousiast over dit plan geweest en helemaal niet over de oostelijke entree. De he" r VOS moet de raad ernstig,ontradendit plan geen doorgang te doen vinden. Ook als er maar een weg komt, noet de gemeente de grond binnen de Rondweg toch verwerven om de villawijk te kunnen realiseren. De percelen lopen immers door in de bouwstroken. De heer BRAAT is van oordeel, dat we op het ogenblik de consequen ties van de bezwaarschriften niet kunnen overzien. De heer VOS zegt, dat op de kamer van de burgemeester al een ontwerp-ontsluitingsplan voor de binnenstad is. Dat zal waarschijn lijk de volgende keer hier aanwezig zijn. Het bevindt zich overi gens nog in een beginstadium. Verwezenlijking daarvan zal tot gevolg hebben, dat de nu geuite bezwaren niet meer oogaan. Het plan bevat binnen- en buitenringen. De VOORZITTER verzoekt de heer Vos, zich in zijn mededelingen omtrent het bedoelde ontsluitingsplan te beperken, omdat voorkomen moet worden, dat daaromtrent al publicaties worden gedaan. De heer RADEMAKERS zegt, dat er nu onteigeningen gaan plaatsvinden op basis van een plan, dat de raad heeft afgewezen. Spreker kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat er toch wordt doorgewerkt aan dat plan en dat de raad wordt gedwongen naar een fait accompli als alles klaar,is, zal men kunnen zeggen nu komt er ook een oostelijke entree. De heer VOS antwoordt, dat dit niet mogelijk is, omdat burgemees te: en wethouders niet over het nodige crediet beschikken. De heer PETERS verwijst naar het sub 6 van het huidige agenda ver melde uitbreidingsplan "S cherpdeel"Dat is al zo vaak gewijzigd. Men moet deze onteigening los zien van het uitbreidingsplan zoals liet er nu ligt. (3 De heer VOS zegt, dat het plan, als de raad het nu vaststelt, naar de kroon moet. Keurt deze het goed, dan kan er onteigening.voor wo ningbouw plaatsvinden, hls minnelijke onderhandelingen niet slagen De heer RAMPAART is 'ook huiverig. Stelt de raad dit vast, dan ligt" de weg open voor verwezenlijking van de oostelijke entr'e. Nu de zaak op 7 juni aanstaande weer - maar dan in groter verband - in de raad bezien gaat worden, zou spreker liever zien, dat dit punt tot die datum wordt aangehouden. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 68