-2- 16. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor eerste in richting van de christelijke ulo-school (prae-advies no-482). 17- Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Vroen- houtseweg 44 en Oude Ettensebaan lï (prae-advies""no483). 18. Alsvoren tot verkoop van industrieterrein van de N.V.Ijzerhan del v/h Eonings Co. en aan ?i't Anker" (prae-advies no.484). 19- Alsvoren tot aankoop van het pand Nispenses tra at 1 (prae- advje s no485 20. Alsvoren tot vaststelling van het partieel hoofdzakenplan en het partieel onderdelenplan "S oorstraat" (prae-advies no.486). 21. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor voor zieningen aan de verwarmingsinstallatie van de Pius-X-school (prae-advies no. 487). 22. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor het pachtvrij maken van grond aan de Sportstraat (prae-advies no. 488). 23- Alsvoren tot aankoot) van de panden Kade nos107 en 109 (prae- advies no489). 24. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de uitbrei ding van het pompstation, persleidingen e.d. (prae-advies no. 490) 25. Alsvoren tot het verlenen van een garantie voor de richtige be taling van rente en aflossing van geldleningen, aan te gaan door de Stichting Ziekenhuis "St.Eranciscus" (prae-advi<=s no. 491) 26. Rondvraag. VOORZITTER de heer L. THEUNlSSEloc o-burgemeester AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren A.G.M.Vos, L.H. van Beek en A.H.Simons, wethouders, de he-r E.H.Noorman, mevrouw A.A.Elsinga- looy en de heren J.A.Bruijns, E.M.M.PetersS.Schaafsma, J.P.M. van Overveld, M.Koppenol, G.P. van Nassau, M.G.Hendriks, A.A.J.M.Rade makers, L.J.3.L. de Jong, J.F.Buijsen, M.A MachielseW.J.A.Braat, PJ.C.RampaartE.C.Ö.Broos en A.A.Goossens (de heer Goossens heeft de vergaderzaal wat later betreden). APWEZIG de heren E.J.L.M. de Jonge, J.J.A.Loos en W.Moerings, -De- De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed. Hij deelt mede, dat de heren loos en Moerings bericht van verhindering heb ben gezonden en dat ook de heren Goosse-ns en de Jonge afwezig- blijken te zijn. De burgemeester is met vacantie- Spreker stelt de raadsleden ervan in kennis, dat op 7 juni aanstaande een in formele vergadering zal worden gehouden, dat ook op 30 juni aan staande een vergadering zal plaatsvinden,en dat aan het einde van de huidige vergadering nog even in comité-generaal zal worden gegaan. Vervolgens stelt spreker achtereenvolgens de hle rnaver melde punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven beraadslagingen worden gevoerd, resp beslissingen worden genomen. 1. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 28 APRIL 1960. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze notulen conform het ontwerp goedgekeurd en v stgesteld. 2. MEDEDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN BURGEMEES TER EN WETHOUDERS BE TREFFENDE DE BES LUIZEN DOOR HEN GENOMEN MET GEBRUIKMAKING VAN DE DOOR DE RAAD AAN HEN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID (ZIE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen. 3. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT VASTSTELLING VAÏÏ HET ON TE I GEN IN GS PLAN "SPORTS TRAAT" PRAE -ADV IES NO. 469). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten nrs1/45.61 en 1/4562) 4. AIS VOREN TOT AANKOOP VAN DE WONINGEN GaSTELSEWEG 6 TOT EN MET 14 (PRAE-ADVIES NO. 470). Op een door de heer KOPPENOL gestelde vraag antwoordt de heer VAN BEEK, wethouder, dat het hier woningen betreft aan de ingang van de Voltastraat. De woningen aan de andere hoek zijn al aange kocht. Hierdoor worden verkeersmoeilijkheden opgelost. Spreker onderhandelt nog over de aankoop van de huisjes ter plaatse, waar vroeger de pomp stond. Hij heeft goede hoop, dat deze onderhande lingen zullen slagen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel 3 aangenomen (zie het besluit tot 65e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 5e wijziging van de begroting I96O van het woningbedrijf). 5 EN 6 (VOOR 0M3 C HRIJV IN GE N ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nr III/4754 en nr. I/4750). -7-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 67