1 s N O T U LEI YAI DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD YAI ROOSENDAAL EI IISPEI H I96O 9.e vergadering: YERGADERUG OP VRIJDDAG, 27 MEI I9602.45 uur namiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 april 1960. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemees ter en wethouders betreflende de besluiten, door hen genomen met gebruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegd heid (zie schriftelijke mededeling). 3- Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het onteigeningsplan "Sportstraat" (prae-advies no469). 4- Alsvoren tot aankoop van de woningen GasteIseweg 6 tot en met 14 (prae-advies no. 470). 5. Alsvoren betreffende de toekenning van durtetoeslag aan gemeen- tepersoneel over 1958 en 1959 (prae-advies no. 471). 6. Alsvoren tot vaststelling van het uitbreidingsplan "Scherpdeel" (prae-advies no. 472). 7' Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor straatverlich ting en reconstructie van de van-Gilselaanhet Ireneplein en de Beeklaan (prae-advies no473). 8. Alsvoren van crediet voor voorzieningen aan de Tarcisiusschool (prae-advies no. 474). 9. Alsvoren tot vaststelling van het onteigeningsplan "Villapark- Verfraaiing" (prae-advies no. 475). 10. Alsvoren tot overdracht van grond, t.b.v. de Francesco-kleuter- school en de St.Michel-ulo-school (prae-advies no. 476). 11. Alsvoren tot deelneming in het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Bank voor Ned.Gemeenten (prae-advies no. 477). 12. Alsvoren tot het verlenen van subsidie aan de Limburgse Cultu rele Vereniging "Limburgia" (prae-advies no. 478). 13. Alsvoren van een extra-subsidie aan de R.K.Oratoriumvereniging (prae-advies no. 479) 14» Alsvoren tot vaststelling van opcenten op de personele belas ting voor het belastingjaar 1960/1961 (prae-advies no. 480). 15* Alsvoren tot wijziging van het onteigeningsplan "Industrieter rein Kalsdonk" (prae-advies no. 481). -16.- T? «i I I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 66