-6- schaöe zou worden "toegebracht aan de schoonheid van de omgeving. In de afwijzende beschikking komt de zinsnede voor "gelet op het bericht van het gemeentebestuur enz.". Spreker heeft daar omtrent een ambtenaar opgebeld en deze gevraagd, of zon advies doorslaggevend is. Die antwoordde zeer diplomatiek het zou niet de eerste keer zijn, als van zo'n advies werd afgeweken. Het is echter zo, dat onze zuiderburen graag een mooie verlich ting zien. Kan aan deze zaak nog iets worden gedaan en zo ja op welke wijze Met de aanvrager is wel te praten; hij wil eventueel ook een andere kleur licht kiezen. De VOORZITTER antwoordt, dat het het beste zal zijn, dat de belanghebbende een nieuw plan indient, dat van het oorspronkelijke afwijkt. Overigens zal het goed zijn, dat hij eens met wethouder van Beek komt praten. De heer VAN OVERVEID zegt, dat men in de omgeving van het Polar- Bea r monument nu alles mooi maakt, maar 10_ meter van de brugleuning af ziet men allerlei rommel in de Vliet liggen, Kan dit nu worden opgeruimd De VOORZITTER antwoordt, dat hij op zich heeft genomen, met de directeur van openbare werken over demping van de haven te praten. Menzegtdat het zo duur zou zijn, naar burgeme ester en wet houders zouden het toch wel graag zien.. De heer VM BEEK zegt, dat het, technisch bezien, een moeilijk werk is De RAAD blijkt echter in principe ook met demping van de haven in te stemmen. De heer BROOS merkt intussen op, dat er vroeger veel water door de Vliet stroomde en dat er in verband daarmee een tweede onderloop is gemaakt. Als er nu weer veel water zou komen, zou de biug het niet kunnen verzetten. MEVROUW EISINGA-LOOY verwijst naar het antwoord inzake de derde stadsbus. Deze zou er komen na het gereedkomen van de tunnel.Kan dat niet eerder Als het maar voor enkele dagen kon, zou het al goed zijn. De VOORZITTER antwoordt, dat het een particulier bedrijf is. Spreker kent de concessie niet, maar het is in elk geval zo, dat het gemeentebestuur het de exploitant alleen maar vriendelijk kan vragen. En hij heeft gezegd ik wil wachten tot de tunnel gereed is. Als spreker de exploitant ziet, wil hij de zaak nog wel eens ter sprake brengen. De heer DE JONG heeft bezwaar tegen de aanwezigheid van prikkel draad in bepaalde plantsoenen. Men ziet zo'n paal soms ver boven de bloemen staan en dat ontsiert zeer. In de straat, waar spreker woont is er pas een kind in die prikkeldraad gevallen en ne heeft toen de"'hele vacantie op een stoel moeten zitten. Spreker zou nog liever zien, dat het bloernperk verwijderd werd dan dat de prikkeldraad in dat perk bleef staan. Prikkeldraad voor de deur is zeer gevaarlijk. De VOORZITTER deelt het bezwaar. Hij voelt niets voor opvoeding door middel van prikkeldraad. Burgemeester en wethouders hebben trouwens- eens eenzelfde vraag idee, dat prikkeldraad verdwijnen. Het gebfuik als het om een wei en dan is het al erg trou/vens al besloten, in nieuwe plantsoenen geen prikkeldraad meer te doen plaatsen. De heer KOPPENOL zegt, dat hij vroeger al heeft gesteld inzake het Oranjeplein. Het een beschermende werking zou hebben, moet ervan vindt hij eenvoudig misdadig, zelfs staat. Prikkeldraad is iets voor het front genoeg. Overigens zou spreker willen vragen, hoe het staat met de kwestie van het bouwplan-van Ham, waaromtrent spreker enige tijd geleden een vraag heeft gesteld. De heer VAN BEEK, wethouder, antwoordt, dat deze zaak nog niet is opgelost, omdat spreker het wat druk heeft gehad in verband met benzinestations en aankoop van woningen voor de tunnel. Hij zal echter volgende week naar van Ham gaan en de zaak bespreken. De heer RAMPAA.RT herinnert aan een vroeger door hem gedaan Verzoek om bestrating van de wei aan de Boulevard nabij de waterval. Er zou een Wit -Gele-Kruisgebouw komen, maar dat duurt misschien nog wel drie of vier jaar en intussen ontsiert die wei de omgeving zeer en er zou een prachtig parkeerterrein van genaakt kunnen worden. De VOORZITTER antwoordt, dat aan de voorbereidingen voor het nieuwe gezondheidscentrum de laatste hand. wordt gelegd.. De deskundigen van de provinciale bond zijn er al aan te pas gekomen. Over de benoef te aan parkeergelegenheid wil snreker zich graag laten adviseren. De heer RAMPAART zegt, dat het ook goed is, als het bedoelde centrum er dit jaar komt. De VOORZITTER gelooft wel, dat er dit jaar een begin met de bouw zal worden gemaakt. Spreker sluit hierna de vergadering om 3«55 uur met de Christelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL Eb NIbPEN in zijn openbare vergadering van 27 mei 1960. i DE SECRETARIS, DE "VOORZIT (H.JVerstegen) (L.H.van Beek.l.b.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 65