-4- De VOORZITTER wil thans namens burgemeester en wethouders nog een aanvullend voorstel doen betreffende ie onteigening van gronden in het plan "Nieuwe Markt Noord". Burgemeester en wet houders hebben altijd gedacht, dat een door de kroon goedgekeurd raadsbesluit tot onteigening voldoende was, maar er is gebleken, dat er om formele redenen ook nog een besluit ex artikel 177 van de gemeentewet moet zijn. Hij stelt daarom namens burgemeester en wethouders voor, ten aanzien van deze onteigening nog een dergelijk raadsbesluit vast te stellen. De RAAD besluit daartoe zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming (zie het besluit nr1/4266). De VOORZITTER stelt vervolgens de vraag, of de raad iets voor in stelling van een "seniorenconvent' voelt. Dit pleegt te worden gevormd door de voorzitters van de- fracties en het is de' bedoeling, dat burgemeester en wethouders met hen bepaalde punten kunnen^ bespreken. Sommige zaken kunnen in een raadsvergadering moeilijk volledig worden behandeld. Komen ze aan de orde in een seniorén- convent - waarvan de voorzitter het voorzitterschap vervult -, kan weten burgemeester en wethouders of ze met een bepaald voor stel wel, niet of in andere vorm moeten komen. Seniorenconventen bestaan al in Breda, Bergen op Zoon en verscheidene andere ge me e nte n De RAAD blijkt met dit idee in te stemmen en bepaalt, dat de fractievoorzitters samen een seniorenconvent vormen. 13. RONDVRAAG. De heer BROOS heeft onlangs plan-West bezocht. De uitvalsweg naar de Kade wordt nog niet afgewerkt. Kan men daar nu een afsluiting maken Er valt nogal wat jeugdbaldadigheid te constateren ten aanzien van de stenen enz., die er liggen. De heer VAN BEEK, wethouder, zal de klacht doorgeven. Voor de doorbraak naar de Kade moeten de huizen, waarin Koevoets en anderen wonenworden afgebroken. De heer MOERINGS zegt, dat enkele vergaderingen geleden is gesproken over de aanleg van hockeyvelden op Visdonk. Hij meent, dat toen achter de bestuurstafel het standpunt werd verdedigd, dat Visdonk onaangetast moest blijven. Het heeft spreker nu des te meer ver wonderddat hij naast de toegangsweg naar Visdonk een complete manege zag. Het is hem een ra. dsel, hoe die zonder voorkennis van het gemeentebestuur aangelegd zou kunnen worden. De heer SIMONS, wethouder, antwoordt, dat burgemeester en wet houders deze zaak al hebben besproken nadat in ae raad over de hockeyvelden was gesproken. De pachter, heeft aan enkele ruiters toestemming gegeven om een manege te maken op een wei; dus daar enige staketsels met palen enz. aan te brengen. Di" lag oou '47 in de lijn, omdat de paarden bij die pachter z;ijn gestald, uit is gebeurd buiten voorkennis van burgemeester en wetnouders. -Burgemeester - Burgemeester en wethouders hebben nu de pachter een brief ge schreven, waarin staat, dat hij niet mag onderverhuren zonder burgemeester en wethouders erin te kennen. Het is natuurlijk wel de vraag, of er van onderhuur sprake is, want hij heeft alleen enige stalruimte afgestaan voor de paarden van anderen. De VOORZITTER wijst erop, dat deze ontwikkeling dus niet door de gemeente is bevorderd. De heer SIMONS voegt daaraan nog toe, dat de zaak ook burgemeester en wethouders heeft verbaasd.Als het tot een procedure komt, is het wat twijfelachtig, of de gemeente in het gelijk gesteld wordt, ma r burgemeester en wethouders zijn toch van oordeel, dat de pachter zijn boekje te buiten is gegaan. De heer RADEMAKERS zou nog even willen terugkomen on het antwoord, dat is gegeven omtrent de afsluiting van de Wouwseweg. Volgens dat antwoord heeft de hoofdingenieur van de rijkswaterstaat meege deeld, dat aan het verzoek om handhaving van de Wouwseweg om ver keerstechnische redenen niet kan worden voldaan en dat in dit op zicht geen enkele medewerking van de rijkswaterstaat mag worden verwacht. Is het mogelijk, dat de raadsleden die verkeerstech nische moeilijkheden zwart op wit krijgen De VOORZITTER zegt dat toe. De heer RADEMAKERS zegt voorts, dat het huis in de Hofstraat, dat bewoond wordt door Bogersdoor de gemeente is aangekocht voor ruil of verkoop. Dat huis is zeer nat. Van gemeentewege is gezegd, dat er niets aan gedaan zou worden, omdat het verkocht zou worden. De heer VOS, wethouder, verwijst naar punt 11 van de huidige agenda. Aan Stouthart is f 500,- toegekend voor het herstel. Er is nog over gedacht, of de gemeente het herstel zou verrichten, maar dan zou het misschien meer hebben gekost. Nu is met Stout hart overeengekomendat de bedoelde bijdrage zou worden ver leend. Iaat hij het herstel niet verrichten, dan krijgt hij een aanschrijving. De VOORZITTER zegt, dat die f 500,- worden gegeven, omdat Stout hart anders tot in het oneindige zou kunnen blijven zeggen het is nu in orde. De heer RADEMAKERS merkt voorts op, dat er iemand in Roosendaal is, die alle vakdiploma's voor het garagebedrijf heeft. Hij zoekt wanhopig een plaats voor een garage. Het is de heer Jongmans. Kan deze eens worden verwezen naar iemand, die definitief kan zeggen, waar een garage gebou/vd mag worden De VOORZITTER antwoordt, dat er vele aanvragen zijn. Het is het beste, dat de heer Jongmans eens naar het spreekuur van de burgemeester of van een wethouder komt. De heer SCHAAFSMA merkt op, dat er aan de rechterzijde van de ^ïsoenseweg - als men van Essen af komt - een cafe staat. De pachter daarvan zou een lichtreclame willen plaatsen. De hele omgeving ^is daar 's-avonds mooi verlicht. Het provinciaal bestuur heeft zijn verzoek afgewezen, omdat door do inwilliging ervan -schade-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 64