-2- De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met het voorgeschre ven gebed. Hij verwelkomt de aanwezigen en deelt mede, dat de heren Braat en loos verhinderd zijn, terwijl de heer Peters ziek is. Hij hoont, dat de heer Peters de volgende keer hersteld zal zijn. Hierna stelt spreker de hiernavermelds punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven besprekingen worden gevoerd, resp. besluiten worden genomen. 1. VASTSTELLING- VAN BE NOTULEN VAN BE VERGABER IN GEN VAN 31 MAART EN 13 APRIL 1960. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige notulen conform de ontwerpen vastgesteld. 2. MEBEBELING VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEBEBELINGEN VAN BURGEMEES TER EN WETHOUBERS BETREPFENBE BE BESLUITEN, BOOR BEN GENOMEN MET GEBRUIKMAKING VAN BE BOOR BE RAAB AAN HEN GEBELEGEERBE BE~ VOEGBEEIB (ZIE SCHRIFTELIJKE MEBEBELING) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijkestemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten tot wijziging van de begrotingen 1960 van de gemeente, het electriciteitsbedrijf het gasbedrijf, het waterleidingbedrijf^openbare werken en het grondbedrijf, genummerd respectievelijk 57, 13? 8, 9? 1' e'a -V* 3. VOORSTEL VAN BURGEMEES TER EN WETHOUDERS TOT VASTSTELLING VAN HET PARTIEEL UITBREIBINGSPIAN VILIAW IJK-VERFRAAI ING" (PRAE «ADVIES NO. 458). Be VOORZITTER deelt mee, dat tegen het ontwerp-plan geen bezwaren zijn ingediend. Het door de raad gestelde voorbehoud geldt nog steeds. Intussen is aan de heren Gouwetor en Groosman opdracht verleend, samen te werken aan een binnenstadplan. Ze neöoen ce~ loofd, dat ze in mei een schetsplan zouden indienen. Be heer BE JONG merkt op, dat nu toch de invalsweg in dit partiele uitbreidingsplan is opgenomen. Spreker vraagt zich echter siox het niet mogelijk is, de Verfraaiing te handhaven en de Doctor- Schaepmanlaan als invalsweg te gaan bezigen. Be VOORZITTER is graag bereid, deze suggestie te doen bezien, maar hij hoopt, dat de raad het onderhavige plan, hetwelk het moge lijk zal maken, in de grote behoefte aan bouwterrein te voorzien, niet in gevaar zal brengen. Hij zal de suggestie doen^ oesnreken in de planvergadering. -Mitussen vreest hij, dat verwezenlijking ervan een grote verandering van het plan tot gevolg zou heoben. He c grote voordeel van de huidige ouzet is, dat het snelverkeer buiten de woonwijk blijft. Bit zou niet het geval zijn als het idee van de heer de Jong verwezenlijkt zou worden en dit is op het eers'te gezicht sprekers bezwaar tegen dat idee. Burgemeester en ^wethouders zullen echter graag in een schriftelijk antwoord hun mening aan de heer de Jong meedelen. Be heer VAN NASSAU is van oordeel, dat we de planoloog de nodige vrijheid moeten laten. Het is vroeger een heel probleem geweest, dat de Bredaseweg de Fatimawijk sneed. Een school^moesu in verband daarmee op een bepaalde plaats worden gezet. Het idee van de heer de Jong zou weer gevaar voor schoolkinderen kunnen betekenen. Wat de Pius-X-school betreft is de situatie nu al bezwaarlijk -Be- -3- Be VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad een belangrijk argument is. Be zaak zal echter worden bezien en de raad krijgt het voor en tegen op papier. Be heer RABEMAKERS verwijst naar de woorden van de voorzitter, volgens welke het gemaakte voorbehoud blijft gelden, Be raad had toch al besloten, geen weg met een dubbele rijweg te doen aan leggen, maar een eenvoudige eenbaansweg Be VOORZITTER antwoordt, dat dit inderdaad zo is. Er wordt ook geen crediet gevraagd voor een dubbele rijweg, maar voor de verdere toekomst hebben burge leester en wethouders toch graag de mogelijkheid voor het maken van een nieuwe entree. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/3770 en het besluit nr. 1/3523). 4 TOT EN MET 8 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE BE AGENBA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs1/3840 en 1/3842, alsmede die tot 52e, 53e? 54e en 55e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, tot 16e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken, tot le wijziging van de begroting 1960 van het openbaar slachthuis, tot 8e wijziging van de begroting 1960 van het waterleidingbedrijf, tot 79 wijziging van de begro ting I96O van het gasbedrijf en tot 12e wijziging van de begro ting 1960 van het electriciteitsbedrijf 9. AIS VOREN TOT TOEPASSING VAN ART I. EL 36, 4e LED, VAN BE WONING WET TEN AANZIEN VAN HET UITBREIBINGSPIAN NIEUWE MARKT NOORB" (PRAE-ABVIES NO. 465). Be VOORZITTER merkt op, dat het partiële uitbreidingsplan ''Nieuwe Markt Noord" vastgesteld en goedgekeurd is. Hier en daar zijn echter enkele wijzigingen nodig. Baarom willen burgemeester en wethouders artikel 36 van de Woningwet toegepast zien, opdat er geen ongelukken gebeuren tijdens die voorbereiding. Intussen kan spreker de raad al wel meedelen, dat het besluit, hetwelk de raad heeft genomen ten aanzien van het Missiehuis, nooit goedkeuring zal krijgen. In zijn hart moet spreker gedeputeerde staten daarin gelijk geven. Er zal dus een nieuw gesprek met de fathers moeten plaatsvinden. Het is nu veel te duur. Op deze zaak komt spreker nader terug. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr.1/3982). 10. II EN 12 (VOOR OMSCHRIJVINGEN Z IE BB AGEHBA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs.1/3984, 1/3985 en I/4176, het besluit tot 56e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 8e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf). -Be-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 63