Wrxfoörenep7wI.SLSrhinderlns de 'neren W-J-A.Braat, -6- De TOORZÏTTffi ho^t aat ae persconferentie lehoS'us morgen ral de zaai «el in de schijnwerpers komen. ïïn 1vr1 de «genda niet het runt "rondvraa g" vermeldtwil spreker graag nog glïegenheid biedïn tot het stellen van vragen De heer BROOS gelooft, dat in Roosendaa^der de wordt veroorzaakt door rat'k/ze worden natuurlijk: ge- trottoirs naast de St.Cor daaruit 9 De tweede kweekt in de riolen maar hoe ifik ondermijnd nilPar in de Hulsdonksestraat is letuernjK ouuex j L VOORZITTER antwoordt, dat hij openbare werken een rattenvanger functie"isDe zaai kal worden doorgegeven. Hierna, om 3-45 uur, sluit de VOORZITTER de vergadering wet M?«5*S5 vergadering van 28 april 1960. DS SECRETARIS DE VOORZITTER, Or (H.J.Verstegen) (J.P.Godwaldt) NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL EN NISEEN in 1960. 8e___ vergader ing VERGADERING OP DONDERDAG, 28 APRIL 1960, 2.45 uur namiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING 'L* 13Sapril'1"Ï9loYan no'tu'!"en van de versaderingen van 31 maart en 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemees- fer en wethouders betreffende de besluifen, door hen genornen met gebruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde be voegdheid (zie schriftelijke mededeling). 3« Alsvoren tot onttrekking van gedeelten van de Meirestraat en de uorentzstraat aan het openbaar verkeer (prae-advies no.459). 4* Alsvoren tot het verlenen van medewerking voor de stichting van een christelijke u.1.0-school (prae-advies no461) 6. Alsvoren tot het verlenen van crediet voor aanschaffing van twee auto's t.b.v. de keuringsdienst voor huisslachtingen (prae- advies no462) 7. Alsvoren van crediet voor bedrijfsleidingen, meters en straat- voor het plan "Scherpdeel" en een gedeelte van Ettmgen" (prae-advies no. 463). 8. Alsvoren van crediet voor aanschaffing t.b.v. muziekonderwijs aan de onenbare u. 1.o-school (prae-advies no. 464). 9. Alsvoren tot toepassing van artikel 36, 4e lid, van de Woning wet ten aanzien van het uitbreidingsplan :iNieüwe Markt Noord" (prae-advies no. 465) 10. Alsvoren tot verkoop van industrieterrein aan de N.V.Jac lis- oYY® laïl de Westelijke Havendijk en aan A.Thijs aan de Leem- srraat vprae-advies no. 466). 11. Alsvoren tot aankoot) en ruiling van onroerende goederen ten behoeve van uitbreidingsplannen (prae-advies no. 467). 12. Alsvoren tot vaststelling in ontwerp van het partieel uitbrei dingsplan Sportpark Hulsdonk" (prae-advies no. 468). 13. Rondvraag. |0^|ITTER de heer J.p. GODWAIDT, burgemeester. d8 heren R' IheunisseA.G.M. YosL.H. de heren I p p ™etflouders> mevrouw A.A.Els inga-Looy en Jonge s IAw- 'T 2 van Nassau, M.G.Hendriks, E.J.L.M. de Rademakers a TSpaJ,PAM- V3£ 0verveld> L.J.B.L. de Jonge, A.A.J.M. AA?Goossens 'wmGor?' ".Noorman, M.Koppenol,J.E?Buijsen, AEWEZIG met heYi YY+rinss 4,'A.Brui jnsM.A.iachielseP, J.O.Rampaart, SECRETARIS ae heer H.J.Verstegen, gemeentesecretaris. P ViT1 *1 "hp 1 i i r"P CTO 6"fc

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 62