-4- volgens artikel 6, eerste lid, de stichting wordt gevormd door enige daar aangeduide personen. Is het niet de bedoeling Ge weest, te bepalen, dat het bes tuur van de stichting door die personen zal worden gevormd De VOORZITTER antwoordt bevestigend op de laatste vraag. Wat de eerste vraag betreft is^spreker er zeker van, dat de raad niet verplicht is te subsidiëren. Anders zou door een eis van het stichtingsbestuur de gemeentebegroting ontwricht kunnen worden. Het is alleen de bedoeling, een informele uitspraak te krijgen, volgens welke men de stichting een langere levensduur toedenkt dan het jaar 1960. Maar hot is uiteraard zo, dat de zaak van jaar tot jaar bekeken kan worden. Het is zelfs goed, dat er uit de verscheidene raden enige kritiek zal komen. De heer MOERING-S acht het van belang, dat de raadsleden regelmatig de rapporten zullen krijgen; alleen dan zullen zij in staat zijn kritiek te leveren. De VOORZITTER antwoordt, dat zeker de bedoeling voorzit de rapporten een zo breed mogelijke verspreiding te geven en de raadsleden zullen dan het eerst aan bod komen. De heer DE JONGE vraagt, of in beginsel alle West-Brabantse gemeenten meewerken. Hij zou voorts gr. ag vernemen, waarom alleen de grote gemeenten moeten bijdragen. De VOORZITTER zegt, dat alle gemeenten in West-Brabant neewerken. Enkele ervan zijn tengevolge van een organisatiefoutje niet op tijd of niet correct benaderd, bijvoorbeeld Etten. In de markie- zaatsvergadering is verzuimd, een vertegenwoordiger te benoemen, omdat men meende, dat er nog even tijd was. Maar dat de grote gemeenten betalen, heeft een bepaalde reden. Als men alle gemeen ten laat betalen, willen alle burgemeesters meepraten en dit z,u tot praktische bezwaren leiden; men vervalt dan zo gauw in details. Nu behoeven maar enige burgemeesters het onderling eens te zijn. In de kringvergaderingen kunnen de zaken dan verder be sproken worden en elke gemeente is aldus volkomen op de hoogte. De gemeenten hebben samen 340.000 inwoners; die vormen samen een macht, welke op ministeries e.d. haar invloed kan laten gelden. De gemeenten, die op de begroting tis sen haakjes staan, maken deel uit van twee kringen. De heer HENDRIKS vraagt, of Zeeland niet in de samenwerking moet worden betrokken. Men denke in dit verband aan de Deltawerken en aan de toegang vanuit het westen naar West-BrabantZuid- Holland gaat straks zijn recreatie zoeken in Zeeland. Gaan Zuid- Holland en Zeeland straks samenwerken, dan staat West-Brabant alleen. Men denke ook aan de wegpersing van het afvalwater, aan het kreekrakvlan en dergelijke. De VOORZITTER acht dit een zeer nuttige en verstandige opmerking. Hij is echter van oordeel, dat het niet onmiddellijk nodig is, Zeeland in de samenwerkingsorganisatie op te nerte nmaar dat een gesprek wel nuttig is. Misschien kan ook in Zeeland een soortge lijke organisatie worden gevormd De Belgen, die gisteren ter persconferentie aanwezig waren, vroegen hebt U gedacht aan samenwerking met Noord-België De uitbreiding van de Antwerpse -haven -5- haven zal tot de Nederlandse grens komen. Op de duur wordt dus die samenwerking wel onvermijdelijk. Rotterdam ligt op 65 kilo- me oer ^ais ca nd In het meekrakplan is een volwaardige haven geprojecteerd. Di u zijn punten, die nog in studie genomen moeten worden. De organisatie heeft dus al direct werk. Naar aanlei 'mg van een opmerking van de heer BROOS dat Iee\eree?StSIM0!fSdeJerbln?ing «dig *°u via MSclorp nah SsseeM?ecwni?S?tiSe K6S Eoosendaal SenV?°RZJr~ER ^il,overigens opmerken, dat de zaak nog maar vier weken oud isEr is daarom nog geen gedetailleerd programma. Hoemeer vergaderingen er zijn gehouden, hoemeer men echter tot de conclusie kwam, dat het zaak werd, de raden in te lichten omdat de pers op de loer lag. Er moest worden voorkomen, dat de burgemeesters na de vergaderingen weer naar hun eigen gemeenten foofehn^er?êSren f? d8 r we^r.geheel geabsorbeerd zouden worden hun eigen problemen. Het is veel beter, een voorzitter'te tnï Zf0? voor dit werk kan vrijmaken en die een apparaat tot zijn beschik mg heeft, dat goed werkt. Mr. Kuv-oms van het provinciaal opbouworgaan en een jonge jurist van'de gemeente rrecta d^ ne r Pauwels - zijn van dat apparaat de topfiguren. De^ gemeente Breda stelt kantoorruimte beschikbaar. Voor de arceid moet uiteraard een vergoeding worden gegeven. RAMPaART zegt, dat er ook een commissie bestaat onder e?k arê?Van °ucl~burgeme ster Jansen. Overkoepelen de organen J2?R?JT™ antwoordt, dat de heer Jansen directeur is van de Sticntmg Ontwik reling Brabantse Industrie. Hij is dus in- austriepromotor. In d'e hoedanigheid probeert hij, industrieën voor Brabant tte werven en voorts ook, de belangen van de gevestig- S+i??ustrifeï: behartigen. Deze heeft ook in de nieuwe stichting ziitmg; ook de Kamer van Koophandel en het ETI zijn daarin ver tegenwoordigd. Deze nieuwe stichting wordt dus een bundeling van die krachten zonder dat bijzondere initiatieven worden gedood. Op de vraag van MEVROUW EISINGA-LOOY, waar de stichting z-telt antwoordt de VOORZITTER, dat haar een lokalïteiï in het sïedasê gemeenoehuis is toegewezen. Secretaris ervan is de heer Pauwels een jonge jurist in dienst van de gemeente Breda. Ook de heer Kuypers van het Opbouworgaan behoort tot het administratieve apparaat. Dat orgaan beschikt uiteraard, evenals het ETI en de -4'9Ver zeei" veel materiaal. De stichting kan daarvan al onmid dellijk Profiteren. av'"^en v0?r®beb vvorJ't zonder hoofdelijke stemming aange- 'zle het besluit tot 5le wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 61