-2- Wat wilt U bereiken Spreker antwoordt daarop, dat het niet de bedoeling is, direct concrete resultaten te bereiken. Het gaat er thans in eerste instantie om, een punt te scheppen, waar de West-Brabantse proble "en samenkomen, zodat er een orgaan ontstaatdat in gesprekken met de regerings- en met de provin ciale instanties West-Brabant op redelijke wijze kan vertegenwoor digen. Tot nog toe is het zo geweest, dat bijvoorbeeld parle mentsleden te hooi en te gras in West-Brabant op bezoek kwamen. Het is beter, dat er een centraal orgaan is, dat hen kan ontvan gen. Overigens zijn de initiatiefnemers ook bewogen door de problemen, die in West-Brabant aan de orde zijn/'Alle raadsleden kennen de brochure Brabant in het Nieuwe Westen. Die is in Den Bosch klaargemaakt, in de sfeer van de PPD en van het ETI en er is praktisch geen West Brabander aan te pas gekomen. De initia tiefnemers zijn van oordeel, dat West-Brabant zelf moet mee praten en tot een eigen oordeelvorming moet komen. Zo heeft de stichting het plan, de problemen in volgorde van urgentie op een rij te zetten en ze in handen te stellen van secties van deskundigen. Er zijn op verscheidene terreinen (infrastructuur, cultuur, propaganda en andere) secties gevormd van deskundigen uit de streek. Dezen gaan de problemen onderzoeken en rapporteren. Het is bijvoorbeeld ook van het grootste belang, dat West-Brabant een stem laat horen ten aanzien van de ScheIde-Rijnverbinding en dergelijke zaken. De Commissaris der Koningin juicht het initia tief zeer toe en min of meer heeft hij zelfs zijn bereidheid uitgesproken, voor het geval de vier gemeenten een bepaald bedrag bijeenbrengen ook een provinciale subsidiëring te bevorderen. In de secties zullen verscheidene vertegenwoordigers van het maat schappelijk leven zitting nemen. Zo is er bijvoorbeeld de sectie- infrastructuur. ''Infrastructuur" is een van de NATO afkomstig (mode)woord, dat duidt op de voorzieningen op weg- en waterbouw kundig gebied achter de frontlijn. Ook techische verbeteringen, die op bepaald gebied nodig zijn, behoren tot de werkzaamheid van deze sectie. Daarin hebben zitting genomen de directeur van de PPD, de stedebouwkundige van Roosendaal, de directeuren van openbare werken van Oosterhout, Bergen op Zoom en Breda en de stedebouwkundige van Oosterhout. Deze sectie zal dus behoorlijke adviezen kunnen uitbrengen over technische voorzieningen op het gebied van water-, weg- en spoorverbindingen en dergelijke. Er is ook een agrarische sectie met deskundigen, een culturele sectie, enzovoort. Ieder zal aan het werk worden gezet om via rapporten zijn zienswijze te' uiten. Er is een sectie propaganda onder voorzitterschap van de heer Sliepen. Deze sectie omvat een aantal journalisten. Het geheel staat onder leiding van burgemeester Alberts van Rucphen. Deze maakt zich voor anderhalve dag per week vrij ten behoeve van het werk van dc- stichting. Spreker is van oordeel, dat hem voor deze taakvervulling een vergoeding toekomt, want hij doet een andere, gehonoreerde functie weg. Het is wel de bedoeling, dat de stichting de grote lijnen in acht zal nemen. Er zal dus' niet onderling worden ges roken over een bepaalde industrie, die een van de gemeenten kan krijgen. Alleen de grote lijnen zullen worden gevolgd, niet de details. Men gaat geen bepaalde bestuurshandelingen van elkaar overnemen. Het is -ook- -3- ook (nog) niet de bedoeling, een orgaan te vormen op basis van de gemeentewet. Het nadeel da rvan zou immers zijn, dat men dadelijk door formele banden belemmerd zou worden. Misschien kan dit in een later stadium wel gebeuren, mar het is beter, dat eerst alle zaken worden uitgepraat. Men moet in dit verband ook denken aan^Rijksweg 17, waardoor Roosendaal enerzijds een unieke verbinding met het noorden zal krijgen - korter'dan de bestaande -, maar die anderzijds ook sterk pendeIbevorderend zal^ zijn. Een dergelijk aspect mag men niet verwaarlozen ln het alge-meen gezegd is de oprichting van de stichting een poging om buiten de grenzen van de afzonderlijke gemeenten te treden. Elk gemeentebestuur is geneigd, de eigen belangen te zien en men vergeet dan wel eens de streekbelangen. Deze zelfde neiging naar samenwerking vindt men ook bij landen en zelfs bij werelddelen. Wanneer Europa naar eenheid streeft, ligt het voor de hand, dat de gemeenten dat zeker ook moeten doen. Het is van groot belang, de problemen gezamenlijk te bezien. Voor het geheel is geld nodig. Spreker heeft er geen idee van wat het allemaal precies gaat kosten. Men moet de overgelegde begroting dan ook zien als een slag in de lucht, maar de initiatiefnemers hebben gedacht, dat ze er niet te geringe bedragen op moesten zetten. Er wordt overigens dus nog op een provinciaal subsidie gerekend. De adviseurs zullen betaald moe ten worden, er zullen kosten gemaakt worden voor tekenwerk, drukwerk, enzovoort. Men heeft gemeend, de raden van Breda, Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal voorlopig te moeten voorstellen, 1$ cent per inwoner te geven. Dit betekent dus wat Roosendaal betreft voor het nog resterende deel van 1960 f 3818,60. Spreker gelooft, dat het grote doel dit subsidie waard zal zijn. Hij heeft vernomen, dat men de vacatiegelden wat hoog vindt. De algemene ervaring is echter, dat de toeken ning van presentiegeld tot gevolg heeft, dat er weinig absentie bestaat, terwijl er juist veel absentie is als er geen pre sentiegeld wordt toegekend. Om vruchtbaar te kunnen werken is het nodig, dat de bijeenkomsten goed bezocht zijn. Als iemand naar een vergadering moet, acht hij iets in de eigen sfeer dik wijls belangrijker. Een presentie ge ld je maakt het gaan naar een vergadering aantrekkelijker. Dit is wat spreker er in eerste instantie van wil zeggen; hij staat graag onen voor vragen. De he" r SCHAARS MA. heeft, toen hij de stukken ontving, met enige scepsis van het voorstel ken is ge nomen. Dit was dus voor hij het betoog van de voorzitter had gehoord. Nu gelooft hij, dat er wel een taak voor de stichting is weggelegd. Zijn vraag was eigenlijk wordt het werk al niet door anderen gedaan; door de Y.V.V.door het ETI, enzovoort. Door het betoog van de voorzitter is spreker echter ervan overtuigd geraakt, dat de stichting naast de bestaande instanties vruchtbaar zal kun nen werken. Yoorts wil spreker deze vraag stellen wanneer de raad na enige tijd onverhoopt tot de overtuiging zou komen, dat het geld beter op een andere wijze besteed zou kunnen wor den, is hij dan toch aan het subsidie gebonden Kan de stich ting zeggen wij voldoen aan de gestelde eisen en nu hebt U het subsidie te geven Tenslotte wil spreker opmerken, dat -voIgens-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 60