- 6 - "ndelAchtbare beer BurgemeesterHooggeachte Echtgenote en Kinderen, Wanneer ik als hestor van de Raad ben aangewezen om U E EdelAchtbare m Roosendaal als Hoofd dezer Gemeente te verwelkomen, namens mijn mede leden, dan gaan ook onze gedachten uit naar de plaats, welke U verliet- Etten-Leur Immers, wat U daar hebt achtergelaten sedert U daar Uw intrede hebt gedaan op 1 september 1952, grenst voor dat korte tijdperk aan het onge looflijke.' hebben dan ook met ogen vol bewondering gadegeslagen wat U daar hebt tot stand gebracht! Met pijnlijke vreugde en gemengde gevoelens is het bericht te Etten- Leur ontvangen; gevoelens van vreugde om de erkenning van Uw grote ver diensten door een promotie naar een gemeente met grote toekomstmogelijk heden; gevoelens van spijt om het verlies van een burgem.eester, die in een beslissende faze het bestuur van de gemeente in vaste en waarlijk be kwame hand hield Wanneer wij dan ook als outsiders op Uw werk neerzien, kunnen wij slechts beschouwen als een waardige opvolger van onze nooit vergeten burgemeesters Prinsen en Freijters. Hooggeachte Burgemeester Godwaldt, wees welkom in ons geliefd Roosendaal en nispen. Bent ervan overtuigd, dat ge in onze Raad met be langstelling in al Uw werk wordt gevolgd! God geve "u de kracht om ook het roer van ons schip veilig te hanteren! Hij geve U gezondheid on kracht- om Uw mooie functie naar het genoegen van onze burgers uit te oefenen. Onze wens is, dat U spoedig in het genot zult komen van een com fortabel huis en dat Uwe Echtgenote en kinderen zich spoedig bij ons thuis zullen voelenomdat ze zich omringd weten door onze vriendschap. Dit alles zijn, hooggeachte Burgemeester, ons aller wensen. Jamens de raad bied ik U ons aller medewerking aan. In ons democra- c bestel is het zo, dat een burgemeester regeert in samenwerking met uit de bevolking gekozen colleges. Het is dus van het grootste belang, dat die samenwerking gezond en doeltreffend is. De gemeenteraad waarborgt zijn bereidheid om die samenwerking inderdaad zo vruchtbaar mogelijk te doen zijn. Twee voorwaarden moeten daarvoor worden vervuld; het in het oog houden, bij alle bestuursdaden, van het belang onzer geliefde gemeen- n* het volgen van vlotte, doeltreffende en efficiënte werkmethoden. Burgemeester, weet, dat U in dit opzicht volledig op ons allen kunt rekenen Moge de gemeente Roosendaal en Rispen onder Uw bestuur een grote en zegenrijke toekomst tegemoetgaan!" - 7 - Vervolgens zegt de heer GODWALDT, burgemeester: "Heren wethouders, leden van de gemeenteraad, dames en heren. Er oieekt een zekere spanning op het moment, dat de benoeming van een nieuwe burgemeester afkomt, een zekere spanning bij de bevolking, een ze kere spanning bij U vooral, omdat U er zo nauw bij betrokken bent, een ze kere spanning ook bij hem, op wie tenslotte het lot gevallen is. Tussen de dag van het bekend worden der benoeming en dit plechtig mo ment liggen intussen enkele weken en U en ik hebben intussen enige tijd gehad om ons van Uw kant respectievelijk met de gedachte te verzoenen en ik om mij enigszins vertrouwd te maken met deze gedachte. En nu ik oj dit moment voor het eerst als Uw burgemeester voor U sta en wij elkaar voor het eerst in de ogen zien, geloof ik, dat ik onze ge voelens juist analyseer als ik zeg, dat wij elkaar thans aftasten met de vraag wat zullen wij, met het oog op het belang van onze stad en ons werk daarvoor, aan elkaar hebben?". Alvorens echter op deze vraag in te gaan, moet ik mij van enkele plichten kwijten, in hoofdzaak plichten van dankbaarheid. Op de eerste plaats wil ik hier dank brengen aan God voor het vele, dat ik in mijn vorige gemeenten als burgemeester heb mogen doen en voor het grote voorrecht, dat ik thans, onder U, mijn dienende taak mag gaan voortzetten. Ik dank H.M, de Koningin voor deze benoeming, de minister van Binnen landse Zaken en de Commissaris van de Koningin in deze provincie voor het grote vertrouwen, dat zij in mij stelden om mij voor deze eervolle benoe ming voor te dragen. Ik hoop dit vertrouwen door onvermoeid werken waardig te zijn. e Ik dank de loco-burgemeester, wethouder Theunisse, voor de woorden die hij tot mij sprak, voor de wijze, waarop hij in het intermiaat de toch zeker voor zijn leeftijd zware taak van waarnemend burgemeester ver vulde, de overige wethouders voor hun onvermoeide arbeid, maar raad en wethouders vooral om het feit, dat zij het elkaar niet te moeilijk hebben willen maken. Ik dank, ook namens mijn vrouw, de wethouders en de secretaris en velen van raadsleden, zomede mijn voorganger, de heer Freijters, voor de wijze waarop en de hartelijkheid waarmede zij mij direct na de benoe- !?inS tegemoetgetreden zijn. Ik dank allerlei verenigingen en figuren uit e burgerij, voor de bloemen, telegrammen, brieven en andere blijken van gelukwensen en welkom. Ik dank de nestor van deze raad, mijn oude vriend de heer Broos, voor zijn hartelijke woorden en ik hoop van harte dat hij nog lang lid van dit college zal mogen zijn. I"" autoriteiten van allerlei aard en soort, vrienden, bekenden .collega s uit alle hoeken des lands die door bezoeken, telegrammen, teleioons en brieven ons met gelukwensen overlaadden. danL °°j{ pers voor de hoffelijke woorden aan mijn adres en uit t alles zou ik bescheidenlijk kunnen opmaken een zekere blijheid, dat de urgemeester van Etten en Leur thans tot eerste burger van Roosendaal is gepromoveerd. Maar tegelijkertijd maken de daarbij openlijk of bedektelijk uitgesproken verwachtingen mij angstig, omdat ik niet geloof aan zoveel verwachtingen te kunnen beantwoorden. i v A1;j;ereerst is daar feit, dat ik een man als de heer Freijters heb op te volgen. 0 U kende zijn onvermoeide werken, zijn ongelooflijke kennis van oosendaal, U weet hoeveel hij hier presteerde, ik wist het slechts van op een afstand gezien en uit de verslagen van het hem bereide grootse af scheid. Ik ben er zeker van, dat bij velen Uwer de vergelijking met zijn per soon m mijn nadeel zal uitvallen.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 5