f -28- mét de heer Koppenol altijd tegen verkoop. Men kan het hart van hot Vrouwenhof niet gaan verkoren. Een trapsgewijze regeling van de huur is een kwestie van goed koopmanschap. Hierna wordt nog even van gedachten gewisseld over de administra tief-financiële kant van de- zaak; het staat niet vast, of de begrotingswijziging opnieuw aan gedeputeerde staten moet worden ingezonden dan wel of" volstaan kan worden met het vragen van financie ringsmiddelen. He VOORZITTER zegt toe, dat administratief het nodige zal worden gedaan - zo nodig zal de begrotingswijziging nog opnieuw aan gedeputeerde staten worden voorgelegd - en dat onderhandelingen zullen worden geopend om tot aparte exploitatie van de villa te geraken. Hierna, om 19.00 uur, sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemc-ente ROOSEEDAAL EE RISPEE in zijn openbare vergadering van 28 april 1960. DE VOORZITTER, JPGodwaldt DE SECRETARIS (H. J.Verstegen) E 0 T U I E E VAE D,_; VERGADER IE GEE VAH DE RAAD VAE ROOSEEDAAI EE EIS PEE in 1960. Xe_ vergadering VERGADERIEG OP WOEESDAG, 13 APRIL I96O, 2.45 uur namiddag. OEDERWERP TER BEHAHDEL3EG Voorstel van burgemeester en wethouders tot toekenning van een suosidie aan de Stichting Welvaartsbevordering Groot-West-Brabant te Breda (prae-advies no460). VOORZITTER de heer JAPGODWALDT, burgemeester. aAE'V Eï7jIG MET DE "V OORZITTER de heren LTheuniss e A GMVos LH van Beek en A.H.Simons, wethouders, de heren E.J.L.M. de Jonce, A.A.Goossens M.Koppenol, J.P.M. vanOverveld, P.H.Eoorman, M*G°Hendriks T T n ®ro°sJ'PT &orp, G.P. van Nassau, x>'t'n -d de JonS, J.P.Buijsen, W.Moerings en r.d.o. Rampaart, alsook mevrouw A.A. Elsinga-Looy. SP?,: a| Se"V;J-A- Brsat' J-A-Bruijns, J.J.A.LoosM.A. ivia chielseE.M.M. Peters en A.A.J.M. Rademakers. SECRETARIS de heer H.J. VERSTEGEE, gemeentesecretaris. af In?RZITTER ope"t °m 5 uur de vergadering met gebed, verwelkomt BrniinseZTnÏÏ r neel dat verhinderd z'Xin de heren Braat, f' Loos> Ma chielsePeters en Rademakers. De heer "Peters is ziek en spreker wenst hem vanaf deze plaats graag beter^ch-p- hi^is ervan overtuigd, dat hij dit mede namens allf aanwezigen' S??? enige punt van de huidige agenda aan de orde stellende, versfhi? f? T" fT) d6Ze raldda§ misschien met enig tijds- Ijl de gemeenteraden van West-Brabant bijeenzijn om Brfda u-r-- •-> C te beslissen. Op initiatief van de gemeenten stiohtinff Roasendaal en 0os terhout is opgericht de stichting Welvaartsbevordering Groot-West-Brabant". Reeds lang sLCï aehoe j ^9 gevoeld, te komen tot een vorm van samenwerking, üreblfnpn0?^1 mgezamenlijk de in het gewest levende J'J 4® onder het oog te zien. Wat lag er meer voor de hand dan dat de voornaamste gemeenten daartoe het initiatief zouden neren uoï8??6 't^ssen de burgemeesters van die gemeenten is -noo-pnc, lfec het formeren van de bedoelde stichting ontstaan. Ï!!J5Ï ff f oorrbact Seweest met de andere geraeenten in het verteen f8n het ldee graaS gehoor gegeven. Vie-r v -X ?ers van bestaande burgemeesters kringen zullen ge mees tere vff sUr V£m de sticlltln'S zitting nemen naast de bur- Brabant Si ?w V1fr grootste gemeenten. De kring Eoord-West- het bestSur ^Senwoord igers afvaardigen; men wil in burgerreester van ?r°ïes1;anf opnemen in de Persoon van de eesxer van Klundert. Men zal nu de vraag stellen -wat-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 59