-26- 11 .dst ds he:':r van Woerkom dat uitdrukke lijk nee ft verzekerd. Hij zou wat minder aan de zolder doen Aan vankelij - u het dé bedoeling gewe et, daarvan een 1Stoonskt -n-- «- 1 j» - maken, m-ar het is natuurlijk bezwaarlijk, dat net publiek voor een expositie door het restaurant moet lonen. ±&a o men die zolder-voorzieningen weg, dan blijft er f 10.000 - de"6speeltuinT00r Z°U eetl terras^' gemaakt kunnen worden bij De heer PETERS vraagt, of de onttrekking van de villa inhoudt, w nni?S ®r+binncl1 de gracht ligt ontoegankelijk wordt voor nct publiek. Dat zou spreker niet goed vinden. 1)0a_V0°?. antwoordt, dat het zo ook niet wordt. Wel moet er mii 10' een stukje rond de villa voor de bezoekers daarvan beschikbaar blijven opdat die in een gedeelte van het park kun- non wondelen. Anderzijds zou spreker ook willen, dat het publiek dat het verdere deel van het Vrouwenhof bezoekt, een kopje koffie £''T;an drinken in de villa. De verdeling moet tevoren even goed morden uitgedacht en uitgetekend. Men moet voorkomen, dat er groepen kinderen naar het restaurant stormen. Een deel van net publiek zal naar het restaurant komen en een ander deel niet Dc heer SCHA. E'SMA kan het betoog van de voorzitter tenvolle onder strepen. Ooksprekers opvatting is altijd geweest, dat de villa uit; de exploita tie moot; worden gelicht;# Hij heofi verscheidene middenstanders gepolst en die zeiden allemaal als het op het Vrouwenhofregentzal het bij ons wel druppelen. Maar ze waren het er nooit mee eens, dat de overheid door de subsidiëring hun concurrentie aandeed. En voorts vraagt spreker zich af is er seen aanleiding om nog een stapje verder te gaan en de villa aan een" brouwerij te verkopen Dan zijn we er geheel vanaf. De VOORZITTER heeft ook daaraan gedacht. De Zwaan is ook verkocht. Maar dat gebouw staat op de monumentenlijst en in het contract is de bepaling opgenomen, dat het te allen tijde restaurant moet blijven. Zoiets kan hier natuurlijk o k. Anderzijds is het ook wel een zeer mooi bezit v or de gemeente. De heer SCHAAT5MA is het daarmee wel ensIngeval van verhuring echter is de exploitant niet zichzelf baas. Hij wil ervan profi teren en hij wil zijn kinderen ervan laten profiteren. De VOORZITTER antwoordt, dat we het, als we het verpacht hebben - en dit moet voor een lange tijd gebeuren - praktisch ook kwijt zijn. De heer SCHAARS MA zou het toch wel op prijs stellen, als zijn idee niet geheel werd verworpen, rnaar nog wat aandacht kreeg. -De- fj i De VOORZITTER zegt dat. toe. Het lijkt hem het beste, dat de keuze van de transactie zal worden bepaald door het verloop van de onderhandelingen. De raad zal er t.z.t. nog in worden gekend. De heer BRAAT vrragt, of het restaurant aanstaande zomer klaar kan zijn. De VOORZITTER antwoordt, dat het besteksklaar is. Het is een mooi plan, gemaakt door een man met snaak. De toiletten zijn al zeer keurig uitgevoerd. Da he -r HIAAT merkt on dat er een crediet is, een plan en het Vrouwenhof zelf. laten we dan de volgende vergadering een concreet besluit nemen. De heer DE J01TG vr egt, of het niet beter zou zijn, eerst gegadig- d^rt te zoeken en te zeggen we willen dit zo en zo doen; dus voor de verpaehtig of verkoop al met een candidaat te praten De V0 RZITTER zc-'vt, dat zo'n brouwerij natuurlijk onmiddellijk de tekening zal bekijken. Haar sprekers mening kan het niet beter worden gedaan dan dc- heer van Woerkom het heeft opgezet. Zoiets vindt een in heel West-Brabant niet. Boven kunnen een paarhonderd mensen vergaderingen houden. Er zal nog wel ovérwogen moe ten warden, hoe de pachtprijs berekend moet worden, maar op de detailkwesties moeten burgemeester en wethouders toch terugkomen. Het gaat er nu allo n om, of de ra d net met de gedachtengang eens is De heer K0PEEH0L is het volkomen eens met de mening, dat het Vrouwenhof een prachtig bezit is voor Roosendaal. Als m§$ echter de villa gaat verkopen, zou men daar twee eigenaren op een terrein krijgen en dit moet worden vermeden. Ook de villa moet eigendom va n de ge me c-, nte bli j ven De heer RAMPAART staat vrij sceptisch tegenover de zaak. De exploitatie van de villa komt te rusten op drie zuilen een restaurant, een ruimte voor bruiloften en een idem voor vergaderin gen. Met bruiloften enzovoort zal de exploitant het niet kunnen halen, want er zijn hier niet zovc-c-1 bruiloften, die in restaurants worden gevierd. En wat de vergaderruimte betreft als de plannen van particuliere zijde doorgang vinden, gelooft spreker, dat Roosendaal over voldoende vergaderruimte zal beschikken. Spreker hoopt, dat de hu r zodanig zal worden, dat die niet het karakter zal krijgen van een verkapte subsidie. De VOORZITTER zou dat laatste ook niet willen, maar als men met een bepaalde situatie zit, kan men toch zeggen een periode van enige jaren beschouwen we als de aanlooptijd. Als men in twintig jaar tijds de rente van twee ton moet terugkrijgen, kan men dat zo doen, dat in die twintig jaar tijds de rente geleidelijk terugkomt zonder dat die in het begin al even hó g is als aan het eind. M'. n kan wel advertenties en borden zetten, maar het is in elk geval nodig, dat zo'n zaak eerst een naam krijgt. D^ heer MOER UT GS is van oordeel, dat er nu nic-t teveel moet worden afgedaald in details.Het gaat om e n principebesluit. Hij is -overigens-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 58