-24- me'nseti, die willen dineren. In de "Nobelaer:t was daarvoor enigszins de gelegenheid, maar verder is er niets. Men moet van "de vil la-Vrouwenhof een restaurant van de middenklasse maken, dan is het goed. In Roosendaal on omgeving worden toch elk jaar wel ongeveer 50 bruiloften e.d. gevierd. Als men die stelt op f 500,- per feest, heeft de exploitant daarvan al f 25-000,- per jaar. Dan heeft hij dus zijn pachtsom er al uit. Spreker is tot deze conclusie g komen als het plan van Woerkom, waarvan nu alleen nog maar de aanzet is gemaakt, wordt verwezenlijkt, kunnen we het restaurant aan een brouwerij aanbieden en zeggen geef ons de rente van ons geld; geef ons een pachter en wentel len maar een voorwaarde, nl.dat het een goede is. Misschien is hot te regelen met een geleidelijk stijgende pacht. Spreker is ervan overtuigd, dat het rendabel te maken is. Hij heeft de architect ook gevraagd kunt U bij de speeltuin een theehuis maken met een paar zitjes enz., waar ijsjes worden verkocht aan kinderen. Dat kan dan een bron van inkomsten zijn voor de stichting Maar de villa zou spreker helemaal apart willen houden. Met deze opzet nu gaat het bestuur accoord. Rondom de villa zou dan een behoorlijke, raar zeker niet hatelijke afschei ding moeten komen. Er moet een behoorlijke opgang naar de villa komen en ook een behoorlijke toegang vanaf de Rondweg. De villa kan dan rendabel en voor Roosendaal waardevol worden. De speeltuin kan worden beheerd door degene, die er nu is. Dit is geen 'man om een restaurant te beheren, want daarvoor heeft men iemand van de hotelvakschool nodig. Voor het onderhoud van het park, van de dieren enzovoort is de huidige beheerder uitstekend geschikt. Hij zal wel karaktereigenschappon hebben, die niet zo mooi zijn, maar die heeft iedereen. Anderzijds heeft hij ook Uitstekende eigenschappen, onder meereen grote eerlijkheid. Hu zijn er nog verscheidene dingen, die in het persoonlijke vlam liggen, maar spreker wil de raad in overweging geven, die te vergeten. Er zou verder een administrateur gerecruteerd kunnen worden uit het gemeentepersoneelbijvoorbeeld iemand van de afde ling financien. Zo zijn er enkele verbeteringen mogelijk. In het algemeen echter moet spreker zeggen, dat het een prachtig b -zit is dat bovendien goed onderhouden is. Maar de villa moet uit de exploitatie door de stichting worden gelicht om daarvan e'-n goed restaurant te maken. Ook arbeiders in organisatorisch verband gaan tegenwoordig niet meer naar een minder goede gelegen heid. Er°zijn teveel kroegjes en te weinig goede gelegenheden. Dat heeft commissaris De Quay letterlijk gezegd bij de opening van de Zwaan in Etten Dit geldt in Roosendaal evenzeer als overal elders in West-Brabant, Breda inbegrepen. Aan de buitenkan heeft Breda wel enkele goede gelegenheden, maar daar komen voor namelijk Belgen. In de binnenstad heeft men daar, als enigszins pcron.0mms0rsslauraulöallssn Zuid* Spxstesrs zakcngcvosl zsg hem, dat"er in het Vrouwenhof enorme mogelijkheden zitten en dat we niemand concurrentie aandoen, als we de villa tegen kostprijs verhuren. Elke particulier heeft de kans, zijn za^k uit te breiden. -De- -25- De heer MOwRBTGS stemt in met de zienswijze van de voorzitter, indertijd heeft de raad een commissie ad hoe ingesteld om de kwestie-Vrouwenhof te bezien en deze had ook geen klagen over gebrek aan papier. Met het 'losmaken" van het restaurant zijn lsdcn van die commissie het ook altijd eens geweest, maar ze heboen het nooit zover kunnen krijgen. Het verheugt spreker dat dit idee nu van de bestuurstafel komt. Hij zou niet graag zic-n, dat het Vrouw^nhoi in een zodanige hoek terecht kwam, dat het Roosendaalse publiek er niets aan had. Daarom is het goed, .Vj -ëet}s_ geopperde opzet de rest voor de hele gemeenschap blijft. Zijn vraag is echter wel ziet de voorzitter een mome- Li ikheic om het crediet voor deze rigoureuze verbouwing nu wel los te krijgen De VOORZITTER'antwoordt, dat van het beschikbaargestelde crediet nog f 150,000,- resteert, Formeel g; zien is het dus z dat de raad een credietheeft gegeven, dat nog niet op is. Daaruit vloeit ae krankzinnige situatie voort, dat overal al do verwarming tigt, clie voor de nieuwe toestond bedoeld is, terwijl de oude toestand er nog is. Spr.ker zou willen zeggen machtig burgemees ter en wethouders om zo gauw mogelijk onderhandelingen te openen met een brouwerij en de villa zo hoog mogelijk te verpachten. De heer MOER IN GS heeft alle wa ordering voor het werk van de stich ting- Maar oen heeft de commissie voor de voeten geworpen, dat net nadelige saldo wordt veroorzaakt door de villa. lichten we mie eruit,dan zijn er straks geen grote tekorten meer. Het Vrouwenhof mag ^overigens wel wat geld kosten; een bedrag ad 1 3-.000,- per jaar mag er wel bij. Maar de tekorten wordën steeds groter, omdat de verbouwing van de villa steeds grotere kosten meebrengt, r rwijl er mets tegenover stond. Neemt men de villa eruit, dar, zal het tekort steeds kleiner worden. De VOORZITTER wijst eroudat de kinderen geen entree betalen, laat men ze dat doen, dan neemt men het sociale karakter weg. ?fa, 8„ +SPf Ulïl "s alles vri^ toegankelijk. Het rosarium is nog niet ai, maar het is bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor het geven van een concert of iets dergelijks. Het bestuur deukt 00 aan het plaatsen van een schelp. Als de noodwoningen weg nen maa-rt in Plaats daarvan een fraaie beplanting, dan heeit men een zeer mooi zicht op het Vrouwenhof vanaf de Rondweg. Dau zou spreker zo spoedig mogelijk willen bereiken. Het is eigenliy: een uniek bezit en spreker kan het enthousiasme van burgemeester Prinsen begrijpen, toen hij dit in handen kreeg. De TT A+ Vle een Prachtige stijl, naar sprekers mening Biedermever ÏÏnSdI~buifl?pnKnïn 1' °Ud? .slarle en Past men het interieur aan aan de buitenkant, dan zal het een uniek bezit zijn. De raads- en datZheteSok6—n6tVaïe?'het V°°r feesten lete Prachtigs is C V ook c^n trekpleister voor Roosendaal zal worden. De peïen?S ZGët 8lS h6t regent' zal het bij ons wel drup- Y^as- of uit het gesprek met van Woerkom is öo-dleken, dat de villa door de besteding van f 150.000 - geheel klaar zal zijn. 6 cti -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 57