-22- Jan--Ste;-ns traat 2 heeft stenen gekocht om het latwerk aan zijn huis te vervangen door stenen. Hij heeft daarvoor vergunning ge vraagd, ra ar het verzoek is afgewezen. We streven toch ook naar wat meer vrijheid v or de mensen. De man zit er erg over in de put. Hij vroeg, of het nog eens kan worden bezien. De VOORZITTER zegt, dat de wethouder en ook het college van burgemeester en wethouders zeker soepel zijn, maar dat de grote moeilijkheid altijd wordt gevormd door de consequenties. De zaak zal echter worden bezien. De heer RAMPAART - vraagt aandacht voor de verlichting van de Hofstraat, welke zeer te wensen overlaat. De VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. De heer RAMPAART merkt voorts op, dat er plannen schijnen te zijn om de parkeerplaats bij het station te veranderen. Er worden nu rijtlijnen getrokken en daardoor zal de parkeerplaats worden verkleind. Men zou het echter zo moeten doen, dat er meer auto's opkunnen dan minder. Voorts herinnert spreker aan de vroegere discussie omtrent het terrein van de hockeyclub. Er is gebleken, dat er toch moeilijk heden zijn geweest. Spreker heeft inmiddels van de burgemeester gehoord, dat ze nu opgelost zijn. Is er nu zicht op een spoedige noodo lossing op het Vrouwenhof De VOORZITTER zegt, dat ook hij bezoek heeft gehad van het bestuur van de hockeyclub. Ze zagen wel in, dat ze voorlopig van het veld op het Vrouwenhof gebruik moeten maken. Ze hebben nl. $£ie elftal len in competitie en negen in totaal, terwijl er maar een veld is. De heer SIMONS deelt mee, dat er op 3 februari 1960 een bespreking heeft plaatsgevonden met het bestuur van het Vrouwenhof. De enige goede oplossing was het verbeteren, van het hockeyveld op het Vrouwenhof. Dat is volgens het hoofd van de plantsoenendienst mogelijk. De Heidemaatschappij heeft een advies uitgebracht en de verbetering zal zo tijdig plaatsvinden, dat de volgende compe titie op dat veld kan worden gespeeld. De moeilijkheid is het vin den van een tweede hockeyveld op het Vrouwenhof. Als het eerste elftal op het Vrouwenhof speelt en het tweede op een ander veld is dat niet leuk. Maar het Vrouwenhof is volledig bezet; er zal dus een contract met een andere club gesloten moeten worden. De heer RAMPAART verwijst naar de woorden van de wethouder, volgens welke met de aannemer accoord was verkregen over de betegeling van de tuintjes aan de laan van België. Men is nu bezig, maar bij de huizen, die al lang opgeleverd waren, is er nog niets gebeurd De heer VAN BEEK zegt, dat de heer van Hasselt gebrek heeft aan personeel. Hij zou zorgen, dat alles op korte termijn in orde kwam en spreker zal zeker erop letten, dat hij deze toezegging nakomt. -De- -23- Dc _V00R/jITÏrR stelt thans de kwestie-Vrouwenhof aan de orde. -i] wil daaromorent graag de mening van de raad horen. De raad ueeft deze zaak aangehouden en aan spreker tijd gegeven om zich daarin te verdiepen. De heer KJEHIHGS wil aeze bal terugkaatsen. De voorzitter heeft toergezege, dat hij zijn zienswijze aan de raad zou meedelen. Voorts zou spreker willen weten, of deze aangelegenheid zich wel L=ent voor openbare behandeling. Of is er aanl icling om er evenals vroeger, in besloten vergadering over te spreken"?' De zaak ligt de raad na aan het hart. Het gaat om een f^oót be drag; elk paar wordt er ongeveer f 50.000,- ingestopt/'Daarvoor zouaen we de stad kunnen uitbreiden, een weg kunnen aanleggen o i iets de rge 1 i j ks kongornITwf?i20^'n/dat h1^ z±in bedelingen gerust in het openbaa Wl}lsr\ leden van de raad daarna persoonlijke zaken behandelen, dan kunnen de deuren nog gesloten worden. Spreker is op het Vrouwenhof geweest. Hij heeft er een halve dag gesleten. Tevoren had hij er vele papieren over gelezen. Hij vindt het Vrouwenhof een prachtig bezit voor Roosendaal en hij kan de raad alleenmaar met dat bezit feliciteren. Hij heeft nu pas, in her Prille voorjaar, gezien, hoe mooi het is. Hij is"in de speeltuin geweest, heeft de dieren gezien, heeft de boerderij bezocht, alle zolders gezien en de villa bezichtigd van de grond bot de zolder. Hij heeft werkelijk niets overgeslagen en maruk gekregen, dat alles ze r goed wordt verzorgd. Er is orde in de opbergruimten, Uit alles spreekt een grote liefde voor o.e nele zaak. Het heeft op spreker allemaal een diepe indruk gemaakt. De speeltuigen zijn in de winter keurig opgeslagen en wore,en dan opgeknapt. Het openluchttheater is prachtig,vooral oo^" door cio aanwezigheid van die oude beuk. Ook het rosarium is ze-er mooi. i lies getuigt van grote liefde en zorg voor het Vrouwenhof; spreker zou onwaarheid spreken als hij het anders ^ei. het bestuur bestaat veel enthousiasme; spreker zou bijna zeggen een overdreven enthousiasme. Hij staat versteld van de enorme mogelijkheden, die de villa biedt. Daarvan is een prachuig restaurant te maken, o.a. dank zij de I-vorraige ruimte. Spreker dacht toen hij er was ik wou, dat ik het orive kon exploiteren. Hij zou dan verzekerd zijn van zijn succes. Maar het ls v,,t dat he c onmogelijk is, dit te combineren met een gelegenheid voor de verkoop van ijsjes, limonade enz. Elke horecaf-man zal zeggen dat kan niet. We zullen dus moeten kiezen ou ooien ofwel het Vrouwenhof in zijn geheel bestemmen voor .c n publiek dat boterhammen bij zich heeft, ófwel het definitief splitsen in een algemeen gedeelte én een apart te verpachten^restaurant in de villa. Spreker ne ft het bestuur ge- Tr£K -.d wüu U de villa uit de stichting nomen en die apart aoor ae gemeente laten verpachten als een midden-soort restaurant op de bovenverdieping vergaderzalen kunnen hebben en vanonder een bierkelder voor de jeugd, terwijl de zolder voor 1 doeleinden bestemd zou kunnen worden. Er zou natuurlijk °°g "terras ge ma kt moeten wprden. Als men dat doet, geeft men Roosencaal een mooi restaurant en een gemeenschapshuis, dat prach- tig is. In heel West-Brabant is er geen gelegenheid voor 200 -mensen-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 56