-20- 36.RONDVRAaG. De VOORZIT IER biedt; gelegenheid "tol hei s "tellen ven vragen. De heer HENDRIiS zegt, dat het misschien ondenkbaar klinkt, maar dat het antwoord op zijn vraag over het schoonmaken van de por tieken in de flats aan de Dr.Schaepmanlaan heri toch niet geheel bevredigt. De schilders komen daar misschien eenmaal in de vijf of zes jaar. De insectennesten enz. blijven intussen zitten, Het kan ook zo gaan, dat de ene bewoner het wel, de andere niet door de schilder wil laten doen. Dan zou de eerste alles moeten beta len, wat niet juist is. De VOORZITTER wijst ero'o, dat volgens het huurreglement dit schoonmaakwerk voor rekening van de huurders komt. Als de schilder er toch bezig is, wil hij misschien tegen een geringe vergoeding het schoonmaakwerk verrichten. De heer HENDRIKS zou liever zien, dat de gemeente zei het onderhoud van de portieken kost zoveel; we zullen het over de huurders omslaan. De heer THEUNISSE zegt, dat er dan meer blokken bewerkt moeten worden. De heer HENDRIKS zegt, dat als me n van de bedrijven de lampen in de portieken komt schoonmaken, die lampen niet even reinigt; ze worden weer gewoon teruggeplaatst. De VOORZITTER zegt toe, dat deze zaak nog eens nader door burgemeester en wethouders zal worden bezien. De heer MACHIELSE acht de verandering van de overweg bij de Kade een prachtige verbetering. Er staat echter nog een groot obstake aan de ingang van de Badhuisstraat. Wanneer wordt dat opgeruimd De VOORZITTER deelt het bezwaar. Hij zegt, dat burgemeester en wethouders het spoedig hopen op te lossen. De heer SCHAAFSMA vraagt de aandacht voor het volgende. Bij de verscheidene scholen zijn oudercommissies. Nu schijnon.de oudor- commissies van de openbare scholen een bepaalde vergoeding te krijgen voor het serveren van koffie enz. tijdens vergaderingen, terwijl dat voor de oudercommissies van bijzondere schole^ niet geldt. De oudercommissie van de openbare school schijnen nl. op de Dager-Onderwijswet gebaseerd te zijn. Zou het niet migelijk zijn, de andere oudercommissies daarmee gelijk te schakelen via een subsidie of iets dergelijks Misschien wil de wethouder het eens bespreken met de inspecteur. De heer SIMONS zegt, dat hij hierover al met de inspecteur heeft gesproken. Deze zag geen mogelijkheid. De zaak is zelfs aan de orde gekomen in de vergadering van inspecteurs van het onderwijs in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Omdat ze geen onlossing konden vinden, is de zaak nu geplaatst op de agenda van de nieuw inspecteursvergadering dd. 26 april aanstaande. Na 26 april hoop- -spreker- -21- spreker de vraag dus te kunnen beantwoorden. Hij vindt het inder daad een eigenaardige situatie. Anderzijds is het zo, dat er bij een openbare school een oudercommissie moet zijn en dat de wetgever er waarschijnlijk van uitgegaan is, dat bij een bijzon dere school het schoolbestuur optre dt als oudercommissie. De heer SCHAaFSMA ziet het nadere antwoord graag tegemoet. De heer BRAAT vraagt, of de vluchtheuvel uit de Laan van België kan worden verwijderd. Deze heeft geen enkele functie, terwijl de bocht er haaks door wordt gemaakt. De VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe, MEVROUW EISINGA-LOOY vraagt, of niet bevorderd kan worden, dat de stadsbus de wijk Vrouwenhof zou aandoen en tot de Rondweg zou rijden. De VOORZITTER zegt toe, dat de vraag zal worden doorgegeven. MEVROUW ELS INGA-IOOY zegt voorts, dat er in de Waterstraat een paar gemeontewoningen staan, die nog geen w.c. hebben» Kan daarvoor worden gezorgd Ook hi'. romtrent zegt de VOORZITTER onderzoek en antwoord toe. Deheer KOP ENOL wil voorts re geren or> hetgeen de heer Schaafsma zei ten aanzien_van de oudercommissie. Spreker is ongeveer 12 jc^ar lang voorzitter van de oudercommissie van de openbare g.l.o.- school geweest. Wethouder van Beek was destijds voorzitter van de soortgelijke commissie voor de u. 1.o-schoolElke commissie krijgt f 45,- per jaar. Maar de vroegere guldens waren heel andere dan de tegenwoordige. Het is aldus bedoeld, dat f 15,- voor de ^secretaris bestemd is en de rest voor een bijeenkomst van de ouders, die eenmaal per jaar gehouden zal' worden. Wegens het grote aantal gasten^kan men zon bijeenkomst niet in een school lokaal houden. Het is nu altijd zo gebeurd, dat de secretaris °-le t 1^>- 2iet nam', dat men het geld bij elkaar legde en dat men dan met bedelen de Vlijtzaal kreeg voor f 90 - De zaa1 was dan vol. Nu is echter de Vlijtzaal afgebroken en de commissie kan nergens terecht voor een ouderavond. In sprekers tijd heeft men twee jaar moeten wachten en toen was er nog een tekort, want er moest ook een piano worden gehuurd enz. Nu zeggen de oucers vroeger, toen Koppenol voorzitter was, gebeurde er we ietsmaar ook spreker c.s. konden niet aan hun verplichtingen voldoen. Er wordt dus van het geld geen koffie gedronken'op ver gaderingen. De commissie heeft wel eens koffie gedronten, maar die werd dan gegeven door mevrouw Ackermans. Maar het is nu eenmaal niet mogelijk, de zaal van het Gildenhuis te krijgen voor het bedrag dat spreker noemde en als men de zaal heeft, is mn er nog niet. In plan-West staan huizen van de gemeente en ook andere. Spreker is het er direct mee eens, als men zegt, dat er niet teveel hokken gebouwd moeten worden, omdat dit ten koste van de schoonheid gaat. Maar sommige mensen willen wel eens kleine veranderingen aanbrengen en dat moet toch mogelijk zijn. De bewoner van het huis -Jan-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 55