4M. MJIBLEIDIIreEIf DE }5b' A2S?JET h0HlralJmM VAH GEorara n 3"3' SS?S !?™2SI)EES T0T HESCHIKBAAHSTEI,- SnSSbfdril?8 ««•3e.wijziging van de UgrotingUgfo van grandbedrijf10e wijziging van de be-groting lQ6o van het -18- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen (zie de besluiten tot 45e wïjzïSng van de Kalbear^l^P^fo^i'ib -S w:«zlfinS van de begroting 1960 van het feidingbedrijf)? B13zlsias van de begroting 1960 van het water- EST Elf Nabij DE SPORTS TRaaT (PRAE-ADVIES NO. 456). l™iel beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen (zie het besluit tot 46e wijziging van'de begrouing 19^0 van de gemeente en dat tot 4e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf) 95c. AIS VOREN TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING VOOR DE STICHTING VAN EEN STREEHfflTYISOHOOL (PRaE-ADVIES NO. 457). vLÏ6nï ?e<c' dat deze zaak in zijn fractie is besproken voor niet-medici is het wel een probleem. De medicus, dokter de Jongs, fleeit de vergadering verlaten. Spreker zou toch wel graag zien^dat deze zaak werd aangehouden tot de hec-r de Jonge daarove' het zijne kan zeggen. Het lijkt spreker wel juist, deze zaak van twee kanten te bezien. De VOORZITTjsR zegt, dat men wel medische beschouwingen erover kan houden, maar dat de gevraagde medewerking niet kan worden geweigej AlLes is immers gedaan wat de wet eist en aanhouding van het verzoek zou zinloos zijn. MEVROUW EISINGA-LOOY zou graag weten, wat het woord mytyl betekent ze heeft dat nergens kunnen vinden. De VOORZITTER antwoordt, dat deze naa afkomstig is van een Hongaa Ba.^JT merkt op, dat volgens de heer de Jonge dit onderwijs bedoeld is voor lichamelijk onvolwaardige, naar geestelijk volwaar dige kinderen. De heer SIMONS zegt, dat, als de raad dit verzoek afwijst, het bestuur m beroep zal gaan en het altijd zal winnen. Aan alle door de wet gestelde voorwaarden is nl. voldaan. 5" merkt op, dat tegenover deze wettelijke situatie toch he u feit staat, dat dokter de Jonge na overleg met zijn co_egas tot de conclusie is gekomen, dat maar een zeer beperkt aantal kinderen van dit onderwijs gebruik zal maken. Men kan wel handtekeningen verzamelen en een verzoek indienen, maar als de raad steekhoudende argumenten van een medicus daartegenover stelt, zal de zaak toch wel anders komen te liggen. De VOORZITTER zegt, dat de minister al zijn bereidheid tot het verlenen van een rijksbijdrage heeft uitgesproken. -De- -19- De h or VaN NASSaU zegt, dat de minister de handtekenineen niet onderzocht zal hebben, waartegenover de VOORZITTER stelt, dat de hoofdinspecteur van het buitengewoon lager onderwijs heeft geadviseerd, de totstandkoming van deze school tt. bevorderen. Spreker doet van dat advies voorlezing. Hij geloo. t, dat er aan het verlenen van deze medewerking niet te ontkomen is, 00V al zou de raad van mening zijn, dat deze" school niet voldoende levensvatbaarheid zal hebben. Ook mede werking voor de bouw van een bijzondere ulo-school heeft de raad bijvoorbeeld te verlenen als er voldoende handtekeningen zijn. h 0r VAN NaSSAU zegt, dat het schoolbestuur zijn waarborgsom kwijt is als het niet aan de eisen voldoet. De heer SIMONS deelt moe, dat hij een bespreking heeft gehad met 0 inspecteur vnn het buitengewoon leger onderwijs. Er schijnen twee soorten mytylscholen te zijn. De eerste soort is vooral bedoeld voor het geven van onderwijs. Een dergelijke school wil men hL.-r oprichten. De tweede soort school is bedoeld voor de revalidatie van de kinderen. Het is de bedoeling, dat er zo een komt m Breda, omdat daar een groot medisch centrum bestaat, h h?P°^ad overigens een zwaar hoofd in de spoedige tot standkoming van deze school. De lokalen moeten nl. speciaal aan dit onderwijs worden aangepast; men kan geen gebruik maken van een oude school. Heel snel zal het dus wel niet gaan. Maar de raad kan in elk geval niet anders doen dan het verzoek inwilli gen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/3019) Be VOOR- ITTER deelt vervolgens mee, dat bij besluit van de raad - froyember 1959, prae-adv^e s nr. 321, een crediet beschik- oaargesteld is voor de aanleg van hoofd- en dienstleidingen ten w 2oVe V?n °'a* de Semeenteboerderij Roaenvendreef 3, in pacht bi ivi. wagemakers. ?hr-,°Pediet iS lnmicV-els do°r gedeputeerde staten goedgekeurd en hï+C+r V8n de Semeentebedrijven is gemachtigd de^ nodige wer ken uit te voeren. Nu d^ent nog een crediet te worden gevoteerd voor het aanleggen van binnenleidingen. De directeur van openbare werken raamt de kosten op f 1250,-. Bij beschikking van 24 april 1959 heeft de Grondkamer voor de boerderij Rozenvendreef 3 de pachtprijs her zien en daarbij rekening gehouden met de verhoging van de pacht waarde, door het spoedig voorzien van de boerderij van waterlei ding. De aanlegkosten zijn derhalve reeds opgenomen in de pacht- verhogmg. r Namens burgemeester en wethouders stelt spreker de raad voor, een ciec.iet ad f 1250,- beschikbaar te stellen en daartoe vast te stellen de terzake nodige wijziging van de begrotingen van de gemeente en van de dienst van openbare werken. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voor af,! aanëellomen (zie het besluit tot 48e wijziging van de begrotim Van ?e Semeente en dat tot 14e wijziging van de begroting 1960 van de dienst van openbare werken) -36- Spi/OvJK(j0

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 54