iMSt/a T* voorste! -16- 32. AISVOREN TOT VASTSTELLING 3N ON WERP VAN HET UITBREIDINGS PLAN "GRENSOVERGANG NISPEN" (PRAE-ADVIES NO. 451) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr1/3032). 33. AIS VOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR UITVOERING VAN HET UIT BREID IN GS PLAN "VILLAWIJK VERFRAAIING" (PRAE- ADVIES NO. 452). De heer RAMPAART zegt, dat er van particuliere zijde plannen zouden bestaan om alle grond aan te kopen en dit gehele uitbrei dingsplan te realiseren. Spreker heeft terzake informaties inge wonnen en het bleek inderdaad zo te zijn. De VOORZITTER zou dit zeer toejuichen. Hij wil graag met de belanghebbende contact opnemen als de heer Rampaart hem diens naam zal hebben meegedeeld. De heer RAMPAART zegt dat toe. Naar aanleiding van een door de heer MACHIEISE gedaan verzoek lees de VOORZ ETTER nog het inmiddels ingekomen advies van de commissie voor openbare werken voor. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 49e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, dat tot 6e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf, dat tot 7e wijziging van de begroting 1960 van het waterleidingbedrijf, dat tot lïé wijziging van de begroting 1960 van het electriciteitsbedrijfdat tot 6e wijziging van de begroting 1960 van het gasbedrijf en dat tot 15e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken) 34. AIS VOREN TOT HET AANGAAN VAN EEN VAS TE - GE LDLEN IN GS OVEREENKOMST MET HET GENOOTSCHAP TOT OPVOEDING (PRAE-ADVIE3 NO. 453). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. IV/3037). 35. AIS VOREN VAN EEN VAS TE - GE LDLENIN GS OVEREENKOMS T MET DE N.V.BANE VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN T.B.V. DE GROOTVERKEERSTUNNEL PRAE - ADV LES NO. 454). De VOORZITTER zegt, dat helaas een vroeger genomen besluit moet worden ingetrokken, maar dat een lid van gedeputeerde staten en een hoofdambtenaar van de griffie naar Den Haag zijn geweest ten behoeve van Roosendaal en daar ook zijn geslaagd. Hc-t werk zal onder 11 aannemers worden aanbesteed na overleg met de spoorwegen De heer MOERINGS herinnert aan zijn vroeger verzoek, de put, waarin het huisvuil gestort zal worden, ten dele voor sportvisseri te doen gebruiken. -De- -17- De heer VOS, wethouder zes-t dot do idee heeft gelanceerd in f-'-nn? t f Moermgs destijds het dan het ene dee? t ^brSiken^W^H ^en zitten en stortplaats. Dat kan eohter SopIitTi S het andere als firma de plaats waar rrrr wi 1 Stni+ ?m£a1Kde desbetreffende nu door wethouder van Beek naar eenSekocht Er wordt de vor van een vuilverbrandings installatie ~°ssing Sez°cht in De heer SCHAAFSMA vraagt nf dp -11 van pressie van het provinciale nU ten§evolge deliger is. stuur wordt aangegaan, voor- De VOORZITTER zal d-je vrqo persoonlijk gesprek met de heerWhaa^ma be'anlwforden?6 aanbesteed^an^worde n! Men i^echt??3^13^ Z0Ver is' dat de tunn® tegenover de St.Corneiisk-rk ni tar de eigenaars van de huizen geen enkel aocoord bereikt Wllle geweest; er is nog De VOORZITTER antwoordt d~ *,-! -i 1 spreekuur achter de^e zaken b Ptnt°! f13 Zi^n vri^ drjk ^ezet opfrelost, marr"het begint er toch o/t/ïi ik-n Iv .no« niet paar moeilijke probleempje! en spr°Lr%Ufï noS aen m overweging, nog wat geduld te hebben? P' 'T De heer RAMEA mBT antwoordt dot wh s geoefendHet is voor'de ménsen ér| jnl? jf SedUla he6ft De VOORZITTER zegt, dat er deser dagen al een geval is opgelost. De heer VaN BEEK, wethouder mprirt rm j seurs hebben en dat flp70' P' de mensen zelf advi advocaten het'gemeentebesAur «r^CMS TslTe pal aeoretarieTSn,teedieTwéiaT "Jnwnkort een jurist op de -1 brijgen "en dat de ge-nl^f den nohfu/^LnTOnTernor/n^dla?1?' er ?ver lan«™Kgron diging van de belanghebbenden 00£?p"l !t v,3} ?d tot bevre~ standszaken zo moeilijk s at en da"k Eet bij de midden- S;™ar\T™ariscSPI"AlegeShede/b/TsZnICeQ 05!' VMl «eilijker Etten zijn ook verscheidpnf ?5df J meor norfflen. In daar is alles nog niet rond ^de£sJandszaken onteigend, maar heeft men een rapport voor n aSrarische kwesties betreft, beren we hier A Hoor JnaLRn Pet Ppten. Iets dergelijks pro-' roras is al aangesteld Dele he tfti°k te berelk«- De Aer Lse- geningen gewerkt en dit E eelgoede wairbA/;'j bHreSU °ntel" -35a- I ifn hoor Tv 1 ThipisTr 1 -■ - HTD-n n o

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 53