-14- De heer THE UT IS SE gelooft wel, dat de burgemeester van Rucphen graag aan een vredelievende oplossing van deze zaak zal meewerken. De heer MOER IN GS wil terugkomen op hetgeen gezegd is over de kunstwerken in de Rondweg. Beziet men echter de situatie in Tilburg, dan constateert men, dat er een vierbaansweg is, aan de overzijdewaarvan de wijken gegroepeerd zijn en dat er zich in die weg geen kunstwerken bevinden. De heer "VOS is het daarmee niet eens; de uitbreiding van Tilburg heeft zich elders voltrokken en het gevaar bij de Rondweg is gering. De heer BRAAT informeert, of de plannen ten aanzien van de raads commissie voor de uitbreidingsplannen zich al geconcretiseerd hebben De VOORZITTER antwoordt, dat deze plannen nog steeds bestaan, maar dat het in verband met de taakverdeling beter wordt geacht, hierop pas over vier maanden terug te komen, als alle commissies herbenoemd moeten worden. De heer BRAAT zegt, dat elke verandering van de weg Roosendaal - Essen een verbetering zal z^jn. Nu is het zo, dat de thans ontworpen nieuwe weg weer voor de Kruisstraat op de oude weg komt. Dit is al een verbetering, maar naar sprekers oordeel is het beter, de weg helemaal naar het westen op te schuiven, zodat hij ineens lijnrecht naar het zuiden gaat, ten westen van de kom van Nisoen komt te liggen en aldus Essen bereikt. Dat zou prachtig zijn. Het expeditieverkeer zal niet buiten de stad om geleid kunnen worden, maar spreker meent, dat de expediteurs wel klanten zullen krijgen als we ze de snelste verbinding naar Essen kunnen aanbieden. Kan met de waterstaat contact worden opgenomen opdat de hele zaak ineens zal worden aangepakt De heer SIMONS zegt, dat de heer Hamers hem verleden jaar heeft gezegd, dat de weg naar Nispen in fazen verbeterd zou worden. Men wil nu beginnen met het eerste deel, komende vanaf Roosendaal. Daarmee is de zaak niet af. De provinciale waterstaat heeft deze weg in beheer en deze maakt plannen om de hele weg te verbeteren. De heer BRA T acht het toch een levensbelang, _dat er ineens een rechtstreekse verbinding naar België komt. Hij gelooft, dat de huidige weg levensgevaarlijk is voor vrachtwagenchauffeurs, dit nog afgezien van de moeilijkheden in de kom van Nispen. He o patroon van de weg is niet goed. De VOORZITTER zegt, dat hét maken van een rechtstreekse verbinding besproken schijnt te zijn, maar dat er bezwaren bestonden tegen de grondslag. De heer BRAAT stelt daar tegenover, dat rijksweg 13 toch ook ver beterd is. De heer VOS zegt, dat het plan is geworden zoals het nu op de kaart staat nadat er vele besprekingen waren gevoerd. Roosendaal had heel veel wensen; rijksweg 17, de tunnel, een vrije doorgang bij de H.G.Dirckxstraat en een idem bij de Nispensestraat -15- Het zou niet tactisch zijn, in dit stadium meer te vragen. De VOORZITTER zegi«, dat inderdaad heel wat verlangens al ver wezenlijkt zijn. De belangen van de expediteurs lijken spreker echter nog wel een waardevol argument. BRA^T ^egt' <Jat Roosendaal bewezen heeft, een dynamische stad te zijn. Er moet naar worden gestreefd, Roosendaal die hoedanigheid te doen behouden en dat ook aan te tonen. In de kom van Nispen staat een school. De toestand daar ter plaatse is tee^ SevaarliDe kinderen blijven vlak op de rand van het trottoir stilstaan. Spreker heeft daar onlangs de schrik van zijn leven opgedaan. n welKe faze zal de uitbreiding over de Rondweg tot stand komen De heer VAN BERGEN geeft hieromtrent aan de hand van de kaart ie| een uiteenzetting. De heer GOOSSENS vraagt, of we niet beter kunnen streven naar een verbinding als volgt rijksweg 17 tot over het viaduct, vandaar de bestaande weg door Haink volgen en dan uitkomen op de nieuwe rondweg om Nispen. Dit is beter dan een hele nieuwe weg en het zal m afstand niet zoveel schelen. Het zal heel weinig grond kosten. De heer VOS zegt, dat er in de^commissie grondgebruik van het landbouwschap voldoende agrariërs zitten, die waken tegen het doorsnijden van de gronden der agrariërs. Elk uitbreidingsplan, zelfs een plan van de rijkswaterstaat, komt in die commissie. Ze probeert te voorkomen, dat er al jaren tevoren beperkingen aan de grondgebruikers worden opgelegd. De VOORZITTER heeft het van belang,gevondendeze zaak uitvoerig te noren bespreken, omdat ze van verstrekkende betekenis is. Hii •u0Viïlgfris ?en beroeP °P de pers om de bevolking goed over dit hoofdzakenplan voor te lichten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/3104). m VASTSTELLING IN ON WERP VAN HET PARTIEEL UITBREI- EB M J00fuZdï'IER zegt, dat dit plan te klein is voor woningbouw; het r v.°t' ?e ling> dat er industrievestigingen komen Industriëlen er belangstelling voor hebben, moeten echter zelf maar met de -igenaren onderhandelen. MEVROUW EIS INGA-LOOY vraagt, wat de tuinder, die er nu zit, kan doen, als hij kassen wil bouwen. De VOORZITTER antwoordt, dat deze een tijdelijke vergunning kan Naar aanleiding van door de heer HENDRIKS gestelde vragen zegt de heer VAN BEEK, dat de onbewoonbaarver klaarde huizen ter plaatse eisei orT1 ysn f n particulier zijn.Hij heeft er een atelier in willen vestigen, maar dit mocht niet van de provinciale waterstaat. Hij wil nu de huisjes aan de gemeente verkopen, maar hij heeft een bedrag gevraagd, dat niet redelijk is. Het voorstel wordt hierna z.h.s. aangenomen (zie besluit 1/3106).

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 52