-12- Bredaseweg kunnen industrieën worden gevestigd, hoewel er dan een rijksweg door de industrieterreinen loont. Spreker zou dit daarom afhankelijk willen stellen van de belangstelling voor industrieterreinen. De aanzet is op het zuidelijke deel al gemaakt, want de Indiana en de borstelfabriek bevinden zich daar. De gemeente Rucphen :!hapt" wat vreemd in het Roosendaalse grond gebied. Tijdens de bestaansduur van dit plan zal daaraan eens wat gedaan moeten worden. Het zal moeten beginnen met een gesprek met deze nabuurgemeente. Op het ogenblik is het al zo, datwe, als we de leemstraat verharden, een halve weg aan Rucphen cadeau geven. Spreker hoont, dat die onderhandelingen in een prettige sfeer kunnen verlopen; de tijd van de enorme gevechten over annexatie is toch wel voorbij. Het zou in een bovengemeentelijke sfeer besproken moeten worden. Binnenkort wordt er een vergadering gehouden over dergelijke bovengemeenteli jke problemen in West- Brabant. In de krant heeft spreker gelezen, dat men een fonds wil vormen voor de verbetering van het Haringvliet. Als dat doorgaat, zal waarschijnlijk spoedig worden begonnen aan de Zoomweg, hoewel dit wel een jaar of zes, zeven kan duren. Dan is er een verbin ding tussen de Zoomweg en Rijksweg 17 nodig. Als het zover iszal Roosendaal langs twee wegen enorm goed bereikbaar zijn. De heer RADEMAKERS zegt, dat vooral ook de verbinding van Rijksweg 17 naar België niet vergeten mag worden. Gaat men daar de kortste verbinding aanleggen Er is van Rijksweg 17 af een rechtstreekse verbinding naar Antwerpen nodig. Het zou erg zijn, als men over Putte of Wuestwezel zou moeten rijden. De VOORZITTER zegt, dat men de nieuwe wijk zo los mogelijk wil, maken van die verbinding. De oude Hispenseweg zal de hoofdweg in die wijk worden en een nieuwe weg zal ten westen van de Molenbeek vanaf de tunnel na r de grens leiden, ten dele aansluiting gevend op de huidige Hispenseweg. Dit blijkt uit de tekening. De heer RADE MA KERS acht het nodig, dat er een rechtstreekse verbin ding vanaf de rotonde na-^r Essen komt. Dit zal zeer in het belang zijn van onze expeditiebedrijven. De VOORZITTER antwoordt, dat volgens het huidige project Roosendaal nog heel wat van dat verkeer zal opvangen. De heer SIMOUS merkt op, dat het geen voordeel betekent, het internationale verkeer buiten Roosendaal om te leiden. De goederen, die uit België of Erankrijk Hederland binnenkomen, worden in Roosendaal gehergroepeerd voor de bestemmingen in Hederland. Daar voor zijn dus pakhuizen nodig. Het is geen nadeel, de traverse door de kom van Roosendaal te laten lopen. De expediteurs zullen er niet op gebrand zijn, dat de weg buiten Roosendaal om gaat lopen. De heer SIMOHS zegt, dat de weg over Wernhout de beste is. Rijksweg 17 kan daar niet tegenop. De expediteurs binden de klanten. De heer RADEMAKERS voegt daaraan toe, dat een snelle weg de expedi teurs helpt, de klanten te binden. -De- -13- De heer MChRHTGS gelooft, dat er zelfs al een plan is voor rechttrekking van de Hispenseweg. Maar de weg Breda-Antwerpen wordt met E^G-gelden verbeterd; dat blijft zeker d^ beste ver binding. De heer RADEMAKERS zegt, dat de verbinding via rijksweg 17 naar Essen korter is dan de afstand Moerdijk-WernhoutWe kunnen toch aandringen op een rechtstreekse verbinding van de rotonde af naar Essen-grens De heer RAMPAARTzegtdat er inderdaad wel waarheid zit in de woorden van de heer Simons. Verwezenlijking van de suggestie van de heer Rademakers zou de expediteurs verplichten, hun kantoren te verplaatsen naar Hisren of Essen. De heer SIMOHS gelooft niet, dat die verwezenlijking haalbaar is. De heer KOPPEHOL merkt op, dat men, wanneer men op de kaart een lineaal legt van Antwerpen naar Rotterdam, die lijn heel dicht langs Rooséndaal ziet lopen. Op het ogenblik heeft men, komende uit Belgie, een goede weg tot Hispen toe, maar dan wordt het erg. Die aansluiting is niet goed, terwijl de verbinding over Wern hout prima is. De heer BRAAT zegt, dat de weg Antwerpen-Roosendaal van Polygoon af goed is tot Hispen, maar dan slecht wordt. De heer DE JOHG merkt op, dat er veel vervoer over Wernhout gaat omdat het nieuwe grenskantoor Hispen nog maar kort open is. In middels is er al een groot deel van Wernhout na-^r Hispen ver plaatst. De heer SIMOHS zegt, dat hij in 1925 drie dagen in Wernhout was, tijdens zijn studietijd. Hispen zag hij voor het eerst in 1936, '37 Dat was toen een verlaten kantoortje, terwijl er in 1925 al veel vrachtvervoer langs Wernhout kwam. Een bepaald gedeelte zal over Wernhout blijven gaan, al leggen we de allerbeste weg aan. De heer Hamers heeft overigens gezegd, dat hij de verbete ring van de Hispenseweg dit jaar op de begroting zou brengen. Dan gaan de bochten eruit en dan is er een redelijke oplossing. We moeten niet alles verlangen. De VOORZITTER gelooft, dat rijksweg 17 en de verbinding van rijks weg L( met de zoomweg stimulerend zullen werken op het verkeer, dat vanuithet westen van de randstad-Holland naar Antwerpen zal gaan. Overigens zullen burgemeester en w;ethouders deze gehele zaak graag nog eens in de planvergadering bezien. De heer VOS zegt, dat inmiddels ook overeenstemming is bereikt over het gedeelte van rijksweg 17 van Klundert naar Moerdijk. De heer RADEMA KERS zegt, dat de kwestie van de annexering van «en deel van Rucphen destijds al aan de orde is geweest toen e overneming van St.Willebrord aan de orde was. Hij'meent, V-r§elaees^er en wethouders toen uitgenodigd zijn, stappen e ndernemen voor verbetering van het grensverloop -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 51