SS SE™*- -10- overgelegd, waaruit de werkzaamheden van het bureau blijken zon der dat namen worden genoemd. De heer MOER IN GS zegt, dat de zienswijze van zijn fractie dezelfde is De heer HENDRIKS vraagt, of het niet mogelijk is, schriftelijk vast te stellen, of het stichtingsbestuur het eens is met de subsidievoorwaarden. Daarvan blijkt nu niets. De VOORZ HIER antwoordt, dat, als dit niet het geval zou zijn, het subsidie niet uitgekeerd zou worden. MEVROUW EIS.INGA-LOOY acht het uitgesloten, dat een protestant naar een katholiek huwelijksbureau zal gaan en omgekeerd. De VOORZITTER merkt op, dat dit van de moeilijkheid zal afhangen; deze kan wel van juridische aard zijn. De heer BRAAT zegt, dat het bureau er niet is voor dergelijke pro blemen; er staat dat er bijstand gegeven wordt van pastorele en medische aard. Voor juridische moeilijkheden zijn er een keur van advocaten en een speciaal adviesbureau. De heer THEUNISSE had verwacht, dat in de fractie van de P.v.d.A. de algemene openstelling wel ter sprake zou zijn gekomen. Voorzover dit niet is gebeurd kan spreker wel meedelen, dat die voorwaarde op verzoek van de heer Koppenol is gesteld. De heer KOPPEN01 zegt daarop, dat hij daarbij niet uitsluitend aan protestanten heeft gedacht. Burgemeester en wethouders worden hierna uitgenodigd, aan het bureau een duidelijk verslag omtrent zijn werkzaamheden te vragen, waarin geen namen worden genoemd. Eerst na ontvangst daarvan mag het subsidie worden uitbetaald. De raad neemt met inachtneming van het vorenstaande het onderhavige voorstel aan (zie het besluit tot 4-le wijziging van de begroting 1960 en dat tot 156e wijziging van de begroting 1959 van de gemeente). 28 EN 29 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onder havige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrsIV/2915 en IV/2917) 30. AIS VOREN TOT VASTSTELLING BT ONTWERP VAN HET UITBREIDINGSPLAN BT HOOFDZAKEN (PRAE-ADVIES NO. 449). Terwijl de heer VAN BERGEN, referendaris ter secretarie, de verschei dene punten op de kaart aanwijst, geeft de VOORZITTER een mondelinge toelichting op dit voorstel. Van 1934 af zit de gemeente al zonder" een plan in hoofdzaken. De raadsleden zouden kunnen zeggen is het niet vreemd, dat zonder het bestaan van een dergelijk nlan al zoveel partiële uitbreidingsplannen zijn vastgesteld Inderdaad moet een plan in hoofdzaak de basis zijn. Het is normaal, dat zo'n plan aan de partiële plannen voorafgaat. Als er zo'n plan geweest was, was er misschien in 1938 een andere Rondweg gekomen. Het was toen de tijd van Colijn, waarin allerwege op bezuiniging we;rd aan gedrongen. De Rondweg is daarom zo aangelegd, dat sr" maar één -viaduct- -11- v ia duet behoefde te komon, maar intussen weten we wel, dat het SCh-DgeVal betreft, waarin de zuinigheid de wijsheid heelt bedrogen. Er waren meer redenen, waarom een plan in hoofd zaak uitbleef o.a. de onzekerheid ten aanzien van de rijksweg I a.6? Ian ?e Antwerpsn-MoerdijkkanaalDit neemt niet weg dat het onlogisch is steeds maar voort te werken zonder zo'n plan. Het is er nu en spreker verwijst naar de in de zaal aanwezige te lening. We zijn aan de Rondweg gebonden. Aan de oostzijde is de gemeente afgegrendeld door industrieterreinen. Rijksweg 17 is m de richting van de stad gestuwd en ook daardoor wordt Roo sendaal afgesloten. Om al deze redenen is het nodig, de nieuwe bebouwing over de Rondweg te projecteren. Daar is practisch A?ï dat SJad on"ïworPen' 40.000 mensen kan bevatten, fln nnn Se^eelte bewoond iszal Roosendaal dus een stad met 80.000 zie len zijn. Misschien vragen de raadsleden, waarom de ST"! U Ver ïaar het zulden 13 geprojecteerd én niet melr Rondweg. Daarvoor bestaan economische motieven. de kompn8mT°fl w dïr® Werken w°rden gemaakt, die terug moeten 5® opbrengst van de grond. Zou men dus de bebouwing komen en zou HpÏ'?eretl\dan moesi:en er naS meer kunstwerken Z?et rnfn h een dUUr plan worden- Bovenaan op de kaart i'2 havencomplex en rijksweg 17Een van de mooisfp ge tro kkerft ot Tïoerrï ijk ste®asd ,ri jteweg, mits die wordt door- INm4Ro®senfaal krijgt dan een rechtstreekse Rotterdam. Voegt men daarbij de gunstige ligging in net spoorwegnet, dan heeft men twee zeer belangrijke factoren S'orekcr ^e efte1 inRoosendaal °P verkeersgebied bepalen. Wfl+ p l V, mdr.uk, dat we nog steeds niet voldoende beseffen heeft snrekfr Je-°?r Raosendaal kan gaan betekenen. Het havenplan nee 11 spreker ee^.st wat vreemd gevonden, maar nu niet mP?r Wt -i koestart ook «el de door de heer Schaéïémf geuite wees? Ié fslen 4l!ï°vE tendenz xn het vervoer te water. Maar als de Vliet meo de Mark verbonden zou worden, zouden we dadelijk een goede va^kol^n eb?en' Ool5 het toenemend verbruik van olie in plaats Pleit e?voo"rZO?? A°K ltldustriele a 1= «or huiselijke doeleinden - m i erYioor' En is al een enorme aanvoer van olie naar dp qtsr) daarvoor*nauwelijks per schip de Vliet invaren. 'Men moet hërhaaIdpl i .7®® rSeU-l door de Zeehondenplaat passeren, deze is navigeren wiT^ ^®rzand ®n een schipper moet daarom goed kunnen Ee^oo^l V^6r moalpllkheden de Vliet binnen kunnen. voerrjan worlp?^f^enpT-a"- is verderdat het in fazen uitge- de andere resriprtiP™iiTQ een arm beginnen en daarna kunnen noere respectievelijk worden gemaakt. Voor de industriP+orrpi bii ha+i;3 nieuwe haven geldt tevens het voordeel, dat ze "dicht meltef glmalTklnr,lacern'eJt ^ëëenzodat er gemakkelijk raccorde- menren geraakt kunnen worden. Ook rijksweg 17 is vlakhii au gema akt^ wfkun p?eÏÏefzfïfworden liinvShlnfli^ ?n S'3ntwlkkeling ten aanzien van de Schelde- aan hltSdus trfT'"chtenVI^ssen kan dan morden doorgewerkt eT trieterrein Kalsdonk. Ook ten zuiden van de -Bredaseweg-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 50