-8- Dit wordt besloten en met inachtneming van deze aanvulling wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 33e wij ziging van de begroting 1960 van de gemeente en het besluit to o 12e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken). X6 TOT EP MET 20 (VOOR OMSCHRXJVIDC-EP IE PP AG-ETTDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 50e, 47e 34e, 35e en 36e wijziging van de begroting 1960 van de ae me ent e het besluit tot 7e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf; dat tot 5e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf, dat tot 130 wijziging van do begroting 1960 van openbare werken, dat tot 5e wijziging van de begroting van het waterleidingbedrijf, dat tot 4e wijziging van de begroting 1060 van het gasbedrijf en dat tot °e wijziging van o.e begioting 1960 van het electriciteitsbedrijf 21 -A IS VOREP RE IREPPEPDB DE SUBSIDIËRING VAR S POETVEREPIG IN GEP (ERAE-ADVIES DO. 44O De heer MOF IE IS E ze Et, dat volgens het prae-advies de sportraad van mening is, dat geen enkele sportvereniging van deze subsidie verhoging dient te worden uitgesloten. Krijgt nu een vereniging, die" tot nog toe geen subsidie kreeg, dit nu wel of vinden er alleen verhogingen plaats De heer SIMOPS wethouder, antwoordt, dat die zin in het prae- advies is gekomen, omdat de sportraad van mening was, dat variatie moet worden vermeden en dat het best kan worden gezegd aLLe sportverenigingen vallen eronder. Er is gezegd een wandelsport- vereniging heeft geen ruimtekostenmaar dit betrefg maar een dertigtal mensen en voor deze kan men toen geen aparie regeling gaan maken. Du vallen dus alle eronder oude en nieuwe. Men moet echter niet van de regeling verwachten, dat ze jarenlang geldis zaT bliiven. Als het sportpark cr eenmaal is, zal het anders moeten worden. Er zal immers een heel kapitaal aan huur moeten worden opgebracht om de onkosten te dekken en de verenigingen zuilen die hoge huren niet kunnen betalen. Ze zullen dus geholpen moeten worden door een legere huur te vragen. Daardoor zal er dan ongelijkheid ontstaan ten opzichte van de verenigingen die een elfen sportpark of sportveld hebben„en dit alles zal ondervan gen moeten worden door sen t.z.t.te oreeren nieuwe regeling, 7onder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel faSÏLmeffzi; het besluit tot 37e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 22 BD 23 (VOOR OIvSCFiRIJVri^GED^IE^DEjlG^jDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming Kordon de onderhavige voorstellen aangenomen (zie dc bf-o Luiten nr~ IV/2880ÏV/2904 en IV/2905)- -24- -9- 24. AISYORED TOT HET YERLEDED YAD SUBSIDIE ID VERBA. PD MET DE VIERIDG VAD DE VERJAARDAG VAD H.M. DE KODIDGID EI DE HEVRI JDIPG£ HERDEDKHG (PRAE-ADVIES DO. 443). MEVROUW EISIDGA-IOOY vindt het vreemd, dat de begroting maar een bedrag ad f 25,- bevat voor kerkdiensten; er zijn zoveel kerken. De VOORZITTER antwoordt, dat dit bedrag bedoeld is voor een kerk dienst in een katholieke en voor een in een protestantse kerk. De he$r MOE RU GS vindt het bedrag vrij laag; hij zou het oranje- comite willen verzoeken, het te verhogen tot f 50,-, maar dan buiten bezwaar van de gemeentekas. Hiermee gaat de raad aocoord. Met inachtneming van deze suggestie wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 38e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 25 EP 26 (VOOR 0I\E0HRIJVIDGED ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie 1/2907 t/m 1/2910 en 1/2912, alsook de 39e en 40e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 27. AISVOREP BEIREPPEPDE SUBSIDIËRING VAD DE STICHTIPG KATHOLIEK BUREAU VOOR HUWELIJKSAADGELEGEDHEDED (PRAE-ADVIES DO. 446). De heer DE JODGE is niet tegen dit subsidie. De zaak is al in de commissie voor sociale zaken bezien. Het geheel zit nog erg in de mist. Spreker heeft nu ontdekt, dat aan het bureau gevraagd is, of het kon laten zien wat het doet. Het is gedeeltelijk sprekers vak, maar ook andere raadsleden zullen dit willen weten. Iemand uit Utrecht heeft nu een rapport gezonden. Het enige wat we nu weten is, dat een doctorandus heeft bericht, hoeveel de verschei dene functionarissen verdienen. Dit alles is erg mysterieusMaar spreker zou graag op de hoogte willen zijn van de activiteiten, De heer IHEUPISSE, wethouder, zegt, dat het voorstel heel lang in de mist heeft gezeten. Het heeft ook spreker getroffen, dat niet in het rapport stond, hoeveel gevallen er behandeld waren. Telefo nisch heeft spreker nu vernomen, dat dit in een jaar tijds 75 gevallen waren. Hij heeft ook gevraagd, wie er van de diensten^van het bureau kunnen profiteren en men heeft hem toen de verzekering gegeven, dat dit voor iedereen gold, ongeacht de religie. Het rijk gaat voor met de subsidiëring. De heer DE JODGE merkt op, dat de begroting een post ad f 450,- bevat voor een juridische adviseur. Dit is hem niet duidelijk. Men kan er wel een biechtstoel van maken. We hoeven niet te weten, hoe het allemaal precies loopt, maar toch wel in grote lijnen wat ze doen. Er zit een sociale werkster, een psycholoog, een psychiater, een juridische adviseur en een doctorandus in de economie. Het is wel van belang, dat zij eens meedelen, wat er omgaa t. Ook de VOORZITTER acht het wel van belang, dat een verslag wordt -over ge le gd-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 49