-6- De h^er BRAAT zegt, dat liet doel blijkens de reacties a1-1® raadsleden zeer sympathiek is. Als Roosendaal er twee geeft, krügt het comité dan geen enorme ruggesteun ten opzichte van andere gem-enten Het aanvullen van het gehele tekort ligt naar snrekers mening meer op provinciaal niveau. Bovendien zou de indruk worden -gewekt, dat Roosendaal het wel opknapt. Een meer lijkt spreker echter wel goed. Ua eni.c overleg blijkt Se heer HEHDRIIS ermee In te stemmen lat hoewel zijn voorstel van le verste strekking istoch net voorstel van de, heer Brast in stemming zal worden gebracht. De VOORZITTER stelt die stemming thans aan de orde. vnor het voorstel stemmen de heren Rampaart, Theunisse, Moenings, Koppenol', Hendriks Doormen de Jong van Gorp Brui jns iBroos van Nassaumevrouw Elsinga Iooy-en_de heren Sc Over veldBraat, de Jonge, Boos, Buigen, Rademakers, Gooss.ns en la chielse Tegen; het voorstel stemmen de heren Vos, Peters, S imons en van Beek. Het is dus m-t 21 tegen 4 stemmen aangenomen. (Zie het' bes-luit •?ot 31e wijziging vat de begroting 1960 van de gemeente). 11 TOT Elf MET 14(VOOR OMSCHRIJVQTGEH ZIE DE^GtlTDA Z^der beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming ™°tden de nnflprh^vlEP voorstellen aangenomen (zie de bes luimen nrs 1/c t 1, 1/2787 1/2790/alsmede het besluit tot 32e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 13 D?VOTBEREIDS|Cv£f^f ^OO^LS^WE^W lïRAE- ADVIES HO. 434). -n v, v. uatipmatcpri- vraast of het havenplan besproken kan worden De vers»de?Jg, waarin ook'de winkelplanning aan de ordehal koment Sf plaS ifi toch ingepast moeten worden rn het '"project voor de Scnelde~Riverbind- g 1 a.q n-^-r zeggen j de behandeling van St^S™JlanejnVhïoidSk^raa?SIlraks3aan de orde zal De heer SCHAARSMA "Ie6voorb-^eïdingskosten een subsidie advies, volgens welke in J3 A T fat niet wet boud gespro- zal worden verleend ad mini project voor DACW-uitvoer mg ken We weten toch ^rf.f^'a^4ïei factoren afhankelijk- n in aanmerking komt; hhnhan niptlo enthousiast. Hij vreest.nl., Spreker is over rheid wordt geschapen, dat industrieën dat daardoor met de zek.-rneia wjxu - op de daar gelegen terreinen zullen aikome De heer VOS gelooft, dat er een misverstand in het spel is. Het is namelijk zo, dat dit project alleen maar als werkverruimings- object zal worden uitgevoerd; d,w.z. als het niet door de PAO wordt geaocepteerd, wordt het niet voor gemeenterekening uitge voerd De heer SCHAARS MA antwoordt, dat de gemeente toch moet beginnen met betalen. Wordt het werk niet uitgevoerd, dan zal geen enkele in stantie de kosten terugbetalen. De heer VOS zegt, dat het havenplan al dateert van voor 1936. Het is van stal gehaald toen het gemeentebestuur op het idee kwam, dat er dank zij de zandwinning voor rijksweg 17 op goedkope wijze pen haven gemaakt zou kunnen worden. Er zijn nog steeds bespre kingen aan de gang tussen de gemeente, de DACW, liet waterschap en de suikerfabriek. Overigens zullen er nog meer soortgelijke ore- die ten worden gevraagd. Dit is de derde termijn. De heer SCHAAESMA wil er alleen op wijzen, dat de in het Pre advies vervatte mededeling, dat een subsidie ad 75/'o zal worden verleend, wel eens niet juist zou kunnen zijn. De VOORZITTER is daarvoor niet zo bevreesd. Het zou hoogstens zo kunnen zijn, dat de gemeente een ander object zou moeten zen, maar spreker heeft het nog nooit meegemaakt, dat het ge Ld niet terugkwam. Het rijk stimuleert het maken van voorraa!*et zou onbillijk zijn, de gemeente met deze kosten te laten zitten. De heer SC HA ARS MA heeft als secretaris van het Heemraadschap iets soortgelijks aan de hand gehad. Hij hoeft toen geïnformeerd, of de kosten, die aan een adviesbureau betaald moesten worden.» terug- betaald zouden worden. Het antwoord luidde, dat dit inderdaad zou gebeuren als het werk uitgevoerd zou worden; als dit niet nel geval zou zijn, zou hieromtrent geen zekerheid bestaan. De heer VOS zegt, dat de gemeente ophoudt als blijkt, dat de DACW ït kosten niet zal betalen. Er kan echter pas een definitief plan worden opgemaakt als de aan de gang zijnde besprekingen tot resul taat hebben geleid. De heer DE JONG heeft bij vroegere voorstellen gezien, dat de DACW al een principe-besluit had^genomen, volgens welke zij accoord ging"met de uitvoering en dat de voorbereïdingskosten betaald zouden worden ongeacht de uitvoering. Hier is ech c-r nog geen sprake van terugbetaling. De heer VOS zegt, dat, toen rijksweg 17 aangelegd zou worden, het idee ontstond, dat nu op goedkope wijze aan haven aangelegd zou kunnen worden. Er is toen een adviesbureau ingeschakeld. De erond bleek ongeschikt. Toen is op verzoek van Ir. Hemmes die plan ingediend. De heer Hemmes is bij alle besprekingen geweest. De VOORZITTER gelooft, dat er toch aanleiding is om in dit stadium al een voorbereidingscrediet aan de DACW te vragen. -Dit-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 48