-4- X. VASTSTELLING VAX! DE NOTULEN VAN DE VERGADERING "VAD 25 FEBRUARI 1960. De heer PETERS merkt op, dat op pagina 11 een zin voorkomt, vol gens welke hij het jammer zou vinden, dat de schuurtjes biD de woninevn in het plan "Ettingan" maar een oppervlakte van 15 m2 mogen "hebben. Hij heeft echter gezogd, dat hij het juist toedicht, dat de oppervlakte nu op 15 m2 is bepaald. De VOORZITTER zegt dienovereenkomstige wijziging toe. Met inachtneming daarvan worden de notulen overeenkomstig het voorgelegde ontwerp vastgesteld. O MPUVUVTTVF VAI IR GE KO MER S TUKKEN EET MEDEDE LUX GEIT VAR BURGEMEES- 2' S W^FOUDERS^^BETREEEEHDE DE BESLUITEN DOOR HEI GEI O MEI MET SRKSrVM DE DOOR DE RAAD AAI BEI GEDELEGEERDE BEVOEGD HEID (ZlE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING). De heer DE JONGE verwijst naar net sub 4 od de Lijst vermelde stuk, betreffende het Sociaal-Charitatief Centrum, Spreker vid dof èen -Drachtige oratio nro domo, maar ze raakt niet het punt, waar het eigenlijk om gaat. Het is geen we^rlegging van hetgeen cnr^ker h-^eft gezegd in een vorige vergadering. Het SOC neen; -en sociale taak en zijn werk kan dus een verlichting ^tekev^r ri-ipn^t voor sociale zaken. Op dat terrein is veel te doen en «at juist niet zo vlot, terwijl daarnaast het centrum op andere Sebieden wel veel doet. In de brief staat, dat een socioloog - dat is overigens Drs .Mulders zelf - ^P^^ekë^heeft er tweeduizend kinderen zijn voor een myuy-school. Spreker he Q„h+er 7ijr, Dralctiik geen een; als er zoveel waren, zou nij ex tooh ook een of meer moeten hebben. Hij reu het helangrljk vinden, als b-t SCC wat deed als overkoepelend orgaan. Het andere wcr «el mooi", maar het S00 is daarvoor niet de aangewezen instantie. De VOORZITTER heeft eigenlijk tot zijn verbazing Sponsteteerd, ■i0+. o+nir tor v" sie is gelegd. De heer Mulcers is bij sprok.-.r geweest en Lel laarna voS sfreker dit verhaal gemaakt. Met de zienswijze van de heer de Jonge is spreker het geheel eens. De inhoud van het stuk moet niet worden gezien als een weergave van het standpunt van -burgemeester en wethouders; deze U geheel voor rekening van de heer Mulders. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen. g TOT EI MET Q (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE_ A GE EDA Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke Remming worden de ^?^/^?5St!/25Ï9aaeSBI/D252X.tl Toe Se ,%'e dienst van openbare werken) -10- -5- 10. AIS VOREI TOT BESCHIKBAARS TE LLBTG VAI CREDIET VOOR VERS TREKKHG VAI EEI BAIDRECORDER II VERBAID MET BLUDEI-ACTIE (PRAE- ADVIES 10 429) De heer BRAAT vraagt, hoeveel Roosendaalse blinden voor een band recorder in aanmerking komen. De heer THEJNISSEwethouderantwoordt, dat dit aantal - blinden en slechtzienden - twaalf bedraagt. De heer BRAAT vraagt voorts, hoeveel bandrecorders er komen. De heer TBEUIISSE antwoordt, dat dit er, met inbe grip van die, welke door de gemeente wordt geschonken, zes zullen zijn. De heer BRAAT vraagt, of we er twee kunnen geven. Hij vindt de actie bijzonder sympathiek. Met de bandrecorders, inclusief die van de gemeente, kan de helft ven de gegadigden worden geholpen. Spreker zou beschikbaarstelling van twee recorders zeker verant woord vinden. De VOORZITTER antwoordt, dat de gemeentekas door een uitgaaf van f,400,- niet in moeilijkheden komt, maar dat het comité slechts een recorder vraagt. De heer BRAAT doet formeel het voorstel tot beschikbaarstelling van twee recorders. De heer HENDRIKS vraagt, of we het gehele tekort kunnen aanvullen opdat er niemand teleurgesteld zal worden. De heer THEUNISSE merkt op, dat de voorstellen steeds sympathieker worden. Het tweede voorstel zou een uitgaaf van f 2400,- betekenen Spreker voelt wel voor het voorstel van de heer Braat. Gisteren zijn de resultaten van de actie in de pers gepubliceerd. In het geheel van de Brabantse actie slaat Roosendaal een zeer goed figuur. De VOORZITTER zegt, dat de,verdeling niet plaatselijk gebeurt maar door het provinciale comité. Bovendien zullen er toch wel twee blinden van één bandrecorder kunnen genieten. De heer RAI PAART wil het voorstel van de heer Hendriks graag onder-11 steunen. Voor andere activiteiten geven we altijd evenveel als de vereniging zelfstandig kan opbrengen, zoals onlangs nog voor de uitvoering in lispen. De heer MOER31GS zou het voorstel willen doen, dat de_raadsleden ppive samen een bandrecorder betalen; met het presentiegeld van een vergadering is men er bijna. De VOORZITTER zegx, dat de heer Moerings dit na afloop van de vergadering met zijn collega's zal moeten bespreken. Spreker is eigenlijk van oordeel, dat er niet meer gegeven moet worden dan men gevraagd heeft, maar het voorstel van de heer Brat is al gesteund -De- IIIIIllsssStHSiiSf"'

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 47