13. Alsvoren tot het verlenen van crediet voor eerste inrichting van de R.K.Meis jes-ulo-school (prae-advies no432). 14. Alsvoren tot het huren van lokalen t.b.v. de school voor handenarbeid en creatieve vorming (prae-advies no. 433). 15. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet in verband met de voorbereiding van het plan voor een nieuwe haven (prae- advies no434) 16. Alsvoren tot aankoop van onroerende goederen in verschillende uitbreidingsplannen (prae-advies no435). 17. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de uitvoe ring van het uitbreidingsplan "Verkeerstunnel (prae advies no436) 18. Alsvoren van crediet voor uitbreiding van het waterleidingnet in de Watermolenstraat (prae-advies no. 457). 19. Alsvoren van crediet voor aankoop van een best; elauto voor de gemeentebedrijven (prae-advies no, 438). 20. Alsvoren van crediet voor verbetering van de straatverlichting in de Burgemeester-Prinsensingel en de Yoltastraat (prae- advies no. 439)* 21. Alsvoren betreffende de subsidiëring van sportverenigingen (prae-advies no. 440) 22. Alsvoren tot vaststelling van een algemeen hesluit voor kasgeld leningen en rekening-courantgelden voor het tweede kwartaal 1960 (prae-advies no441). 23. Alsvoren tot het aangaan van vaste geldleningen bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (prae-advies no. f42;. 24. Alsvoren tot het verlenen van subsidie in verband met de viering van de ver jaardag_van H.M. de Koningin en dc bev.io dingsherdenking (prae-advies no. 443)* 26 Alsvoren tot vaststelling van voorschotten op de vergoeding 5" vakoStoijs aan bijzonstre scholen over 1960 Tprae-advres no. 444) 26. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor aan schaffing van schoolmeubelen voor de Prinses-Beatnxschool (prae-advies no. 445). 27. Alsvoren betreffende subsidiëring van de Stichting .Katholiek Bureau voor Huwelijksaangelegenheden (prae-advies no. 446). 28. Alsvoren tot wijziging van de overeenkomst i "Charitas" inz ke uitvoering van de BesnetteliDke-Ziektenwet (prae-advies no447)* 29. Alsvoren tot wijziging van de verordening op de heffing van weeglonen (orae-advies no448). -30.- 30. Alsvoren tot vaststelling in ontwerp van bet uitbreidings plan in hoo dzaken (prae-advies no. 449) 31. Alsvoren tot vaststelling in ontwerp van een partieel uitbrei dingsplan in hoofdzaken "Smoorstraat" en een onderdelenplan "Smoorstraat" (prae-advies no. 450). 32. Alsvoren tot vaststelling in ontwerp van het uitbreidingsplan "Grensovergang Nis pen" (prae-advies no451). 33* Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor uitvoering van het uitbreidingsplan "Villawijk Verfraaiing" (prae-advies no. 452) 34* Alsvoren tot het aangaan van een vaste-ge ld leningsovereenkomst met het Genootschap tot Opvoeding (prae-advies no. 453). 35- Alsvoren van een vaste-ge ld leningsovereenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten t.b.v. de grootverkeerstunnel (prae-advies no454). 35a .Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor aanleg van bedrijfsleidingen in de Leerastraat (prae-advies no. 455). 35b.Alsvoren van crediet voor het pachtvrijmaken van gronden in "West" en nabij de Sportstraat (prae-advies no. 456). 35c.Alsvoren tot het verlenen van medewerking voor de stichting van een st.reekmytylsch.ool (prae-advies no. 457). 36. Rondvraag. VOORZITTER de heer J.P.GODWALDTburgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren L.Theunisse, A.G.M.Vos, L.H. van Beek en A.H.Simons, wethouders, de heren P.M.M.Peters M.Koppenol, M.G.Hendriks, P.H.Noorman, L.J.B.L. de Jong, A.J.P. van Gorp, J.A.Bruijns, P.C.C.Broos, G.P. van Nassau, mevrouw A.A. Elsinga-looy en de heren S.Schaafsraa, J.P.M. van Overveld, W.J.A.Braat, P.J.L.M. de Jonge, J.J.A.Loos, J.PBuijsen,A,AJ.M, Ra de ma kers A .A .Goossens M.A.Machielse P. J.C .Rampaart en?/. Moeringsleden. SECRETARIS de heer H. J. VERS TEGEN gemeentesecretaris. De "VOORZITTER opent om drie uur de vergadering met gebed en ver welkomt de aanwezigen. Hij stelt daarna achtereenvolgens de hierna omschreven punten aan de orde, waaromtrent de mede hierna omschreven beraadslagingen wor den gevoerd, respectievelijk beslissingen worden genomen

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 46