Ij NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN in 19 60. 6e. vergadering VERGADERING OP DONDERDAG31 MAART 1960, 2-45 uur namiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 25 februari 1960. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemees ter en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met gebruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling). 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot aankoop van gronden van het Heemraadschap "De RoosendaaIsche en Steenbergsche liet (prae-advies no. 422). 4. Als voren tot wijziging van de Algemene Salarisverordening 1954 (prae-advies no. 423). 5. Als voren tot beschikbaarstelling van oredie t voor het herbouwen van de brug in de Watermolenstraat (prae-advies no424)» 6. Alsvoren van crediet voor inrichtingskosten van de StJansschool (prae-advies no. 425) 7. Alsvoren tot het verlenen van medewerkingen crediet voor de bouw van een streekschool voor debiele meisjes in "Vrouwenhof (prae-advies no. 426). 8. Alsvoren tot het verlenen van voorschotten op vergoedingen, toe te kennen aan bijzondere kleuterscholen over 1960 (prae- advies no427). 9. Alsvoren tot het verlenen van voorschotten op de exploitatie vergoedingen voor bijzondere scholen over 1960 (prae-advies no. 428) 10. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor verstrekking van een bandrecorder in verband met blinden-actie (prae-advies no. 429)» 11. Alsvoren tot vaststelling in ontwerp van het herzieningsplan van uitbreiding "Scherpdeel" (prae-advies no. 430). 12. Alsvoren tot het verlenen van medewerking voor uitbreiding van de Maria-Gorettischool met drie lokalen (prae-advies no. 431)» -13.- I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 45