- 12 - en aan de supervisor worden overgelaten. Dat is te bereiken door zoveel mogelijk ontheffingsbevoegdheid aan b, en w. te geven. Anderzijds is hot ook weer zo, dat de raad de taak heeft, uitbreidingsplannen vast te stel len en spreker zou de raad willen verzoeken, zich daarvoor in pleno te interesseren, maar niet teveel aandacht te schenken aan détailkwesties Het algemene streven van b. en w. is, te bereiken, dat de bebouwings voorschriften zo summier mogelijk worden. De bepaling omtrent de erkers was voor b, en w. ook een bezwaar. Zij zijn echter over het bezwaar heen gestapt, omdat er een ontheffingsmogelijkheid bestaat. De heer PETERS vond die bepaling ook nogal erg. Al dat rechte en strakke kan wel mooi zijn, maar het lijkt spreker toch bezwaarlijk, dat men al leen een erker mag bouwen, als er een voortuin van 6 meter is. De heer SIMOÏÏS merkt op, dat de stedebouwkundige geen bezwaar heeft te gen erkers in het algemeen, maar alleen tegen lelijke erkers. De VOORZITTER is van mening, dat het loven teveel wordt gekneveld als alles in de bebouwingsvoorschriften wordt opgenomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aange nomen (zie de besluiten nrs. 1/1691 en 1/1888). 12. ALSVOREN TOT VASTSTELLING VAN HET UITBREIDINGSPLAN "KEYENBURG" (PRAE- ADVIES NO. 407). De heer VAN BERGEN wijst ook van dit plan de begrenzing op de tekening aan. De VOORZITTER zegt, dat het hier een rest-plannetje betreft, waarin de bouw van villa's en bungalows mogelijk zal worden. Ook dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie de be sluiten nrs. i/l690 en l/l889). 13. ALSVOREN TOT VASTSTELLING VAN HET UITBREIDINGSPLAN "SPORTSTRAAT" (PRAE- ADVIES NO. 408). De heer VAN BERGEN wijst weer de begrenzing aan. De VOORZITTER herinnert eraan, dat al getracht is, hiervan een woonwijk te maken en er sportvelden aan te leggen, maar dat deze beide plannen zijn afgestuit op bezwaren van hogerhand. Nu kunnen het nieuwe missie huis en het nieuwe ziekenhuis er komen. Men is erg blij met die bouwplaats. Eerst zal het verpleegstershuis worden gebouwd. In de komende drie jaar wil men tot de bouw van het nieuwe ziekenhuis komen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten nrs. l/l688 en 1/1886). 14. 15 en 16 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA Zonder beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming worden de onderha vige voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. IV/1686, alsmede de be sluiten tot 22e en 23g wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en die tot 4e wijziging van de begroting 1960 van het waterleidingbe drijf en 8e wijziging van de begroting 1960 van het electriciteitsbe- drijf 17. ALSVOREN BETREFFENDE VOORZIENING IN DE VACATURE VAN GEMEENTE-ONTVAN GER (PRAE-ADVIES NO. 412). De heer SCHAAPSMA merkt op, dat aan de raadsleden een becijfering is voor gelegd, volgens welke er een bezuiniging uit de bus zal komen. De bezet ting van hot kantoor heeft altijd bestaan uit: de gemeente-ontvanger, een boekhouder, een kassier en een bediende. Dit zal wel zo blijven, maar men krijgt er nu een taak bij doordat de kleinere boekhoudingen aan het - kantoor - - 21 - Omdat het in het belang van de gemeente moet worden geacht, dat de uit voeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden en dat deugdelijk werk wordt gemaakt, stellen b. en w. de raad voor, te besluiten bovenbedoeld rioleringsplan onderhands te doen aanbesteden bij de bovengenoemde zes aannemers Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de RAAD over eenkomstig dat voorstel (zio het besluit nr. 1/236O). 29. RONDVRAAG De heer DE JONG vraagtof het schoorsteentje boven de bestuurstafel ver wijderd kan v/orden; het is een gevaarlijk obstakel voor degenen, die de zaal uitgaan achter die tafel. De VOORZITTER beschouwt deze schoorsteen als hét monument van de raad zaal De heer THEUNISSE zegt, dat deze schoorsteen meer dan een halve eeuw geleden (toen de aannemer failleerde op de verbouwing van dit stadhuis) al werd beschreven in een politiek pamflat. Uit zijn prille jeugd herin nert spreker zich nog het volgende couplet uit het duet "De V/onderkin deren": JVerstegen) (J.P.Godwaldt xj J_1 kJ I_I uiiij JL rii.1 lüj

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 44