- 20 - niet vanwaarschijnlijk zal het dus wel goedgekeurd worden. De burge meester van Bergen op Zoom woont ook in een ambtswoning. De prijs doet overigens aan de door de burgemeester te betalen huur niets af, omdat er voor die huur een aparte regeling geldt. De burgemeester is het met de voorgestelde aankoop eens. De zaak is natuurlijk voorbereid in de verga deringen van burgemeester en wethouders. De burgemeester heeft de woning geheel bezichtigd. Hij is ook naar andere aangeboden woningen geweest, maar die waren niet zo goed. Voor een woning, die 60 jaar oud is, werd dezelj.de prijs gevraagd. De nu aangeboden gelegenheid is te baat genomen, omdat Let huis in de Parklaan vrij spoedig zal leegkomen. De burgemeester ^al zijn woning te Etten spoedig moeten verlaten, omdat daar de nieuwe burgemeester in moet. De heer van Nassau was ervoor, de zaak te scheiden en dit huis niet als ambtswoning aan te merken; dit is naar sprekers mening onmogelijk, want dan moet de burgemeester net als iedereen de economische huur oetalen. Als dit geen ambtswoning werd, zouden gedepu teerde staten geen goedkeuring verlenen. De heer VAN NASSAU is niet tegen het voorstel, maar hij wilde alleen we- oen, 01 de burgemeester met dit huis en met name met de indeling ervan instemt, zodat er geen grote kosten voor verandering behoeven te worden gemaakt De heer THEUNISSE zegt, dat de burgemeester ermee accoord gaat, maar dat ui oeraard niet kan worden vooruitgelopen op wat zijn opvolgers zullen willen. Het is wél wat nadelig, deze woning in 40 jaar af te schrijven; het zou voordeliger zijn, als het in 50 jaar gebeurde net als ten aan zien van andere woningen. Hierna wordt het onderhavige voorstel zonder hoofdelijke stemming aange nomen (zie het besluit nr. l/1911 en het besluit tot 29e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). De VOORZITTER betreedt de vergaderzaal weer en de heer THEUNISSE stelt hem in kennis met het feit, dat met algemene stemmen tot de voorgestelde aankoop is besloten. Spreker hoopt, dat de voorzitter tot in lengte van jaren gelukkig in het huis zal mogen wonen. De VOORZITTER is de raad zeer dankbaar voor de wijze van behandeling. Ook hij heeft het bedrag hoog gevonden, maar de angst, dat er spoedig in Etten een nieuwe burgemeester zal worden benoemd, heeft ook wel een rol gespeeld. Het is overigens een mooie woning, al is ze niet zo mooi als die te Etten. Hierna zegt de VOORZITTER nog het volgende: Voor het leggen van de nodige riolen in dat gedeelte van het uitbreidings plan "Ettingen", waar het jaarcomplex 1960 van de continubouw "Brabant II" momenteel in aanbouw is, heeft het Adviesbureau voor Civielingenieurs- werken van ir. R.J.V. Bongaerts een plan opgemaakt, welk plan bestaat uit het maken van 3900 m' riolering met bijkomende werken. Voor het uitvoeren van het stratenplan, het rioleringsplan en het leggen van bedrijfsleidingen ten behoeve van de levering van gas, water en elec- triciteit, heeft de raad do nodige credieten gevoteerd. Voor de uitvoering van deze werken hebben b. en w. aan gedeputeerde staten van IIoord-Brabant machtiging gevraagd voor het doen van de nodige uitgaven. Gemeld adviesbureau, dat voor deze gemeente alle rioleringsplannen ont werp 0 en onder directie waarvan alle rioleringsplannen worden uitgevoerd, heeft b. en w. geadviseerd het rioleringsplan "Ettingen II" onderhands te aoen aanbesteden bij enige op dit terrein gespecialiseerde aannemers, omdat dan vaststaat, dat niet alleen deugdelijk werk zal worden gemaakt maar bovendien de kosten lager zullen zijn dan bij een openbare aanbeste ding. Deze aannemers zijn: de firma Koster en Visser te Waddinxveende firma. Schapers en de Bont te Raamsdonk, T.P. de Geus te Leidschendam, de N.V. Nederlandsche Basaltmaatschappij te Zaandam, de N.V. A. van Dijck Petit te Bergen op Zoom en de firma J. de Boer te Bussum. - Omdat - - 11 - De VOORZITTER wil deze suggestie graag overwegen; hij wijst er echter op, dat uitbreidingsplannen in het beginstadium wel vertrouwelijk behandeld moeten worden, omdat deze grondpolitiek tot gevolg kunnen hebben. Zonder hoofdelijke stemming besluit de RAAD hierna overeenkomstig het on derhavige voorstel, met inachtneming van de gemaakte restrictie (zie het besluit nr. l/l689). 11. ALSVOREN TOT VASTSTELLING VAN HET UITBREIDINGSPLAN "ETTINGEN" (PRAE- ADVIES NO. 406). De heer VAN BERGEN wijst op de hoofd- en de detailkaart de begrenzing van het onderhavige plan aan. De VOORZITTER zegt, dat het er eigenlijk om gaat, de ruimte tot rijksweg 17 op te vullen. juicht ^toe »nu deze vervan ging van drie woor den ggkd. De heer RADEMAKERS merkt op, dat op enige plaatsen in de toelichting sprake is van ETI-rapportenDe raadsleden kennen die rapporten echter niet. Ze zouden in een informele vergadering worden besproken. De VOORZITTER antwoordt, dat gisteren het laatste deel is ingekomen. Dit komt in de vergadering van burgemeester en wethouders aan de orde en daar na zullen de rapporten spoedig in een informele raadsvergadering behandeld worden De heer PETERS vindij' het janimodat de schuurtjes bij de woningen maaj/^een oppervlakte van 15 m2 mogen hebben. Overigens wil hij opmerken, dat bij de Paulus-Potterstraat gezinswoningen zijn gebouwd. Later heeft men daar "een galerijflat geprojecteerd. De breedte tussen de huizen en de flats is ongeveer 10 meter. De gezinswoningen kijken dus uit op die flats. De af stand is te klein. Hen krijgt nu in het uitbreidingsplan-Ettingen dezelfde situatie te zien, aan de Jan-Vermeerlaan namelijk. De VOORZITTER en de heer VAN BERGEN zetten, onder meer onder verwijzing naar de tekening, uiteen, dat het bedoelde bezwaar in dit nieuwe plan wordt ondervangen. De heer BRUÏJNS zegt, dat do opmerking van de heer Peters weer het belang van de suggestie van de heer Buijsen illustreert. Het is ook naar sprekers mening van belang, dat de raadsleden een plantekening krijgen. Ze kunnen immers niet altijd gaan kijken. De VOORZITTER antwoordt, dat het een niet te grote tekening zou moeten zijn, terwijl er toch ook de verscheidene soorten woningen op aangegeven zouden moeten worden. Misschien is dat niet goed te combineren. Burgemeester en wethouders zullen echter aan openbare werken vragen, of een zo duidelijk mogelijke tekening van beperkt formaat aan de raadsleden verstrekt kan worden De heer RAHPAART heeft destijds bij openbare werken zelf een stadsplatte grond gekocht als lid van de commissie voor openbare werken. Dit is toch feitelijk niet juist. Ieder raadslid zou geregeld de gewijzigde plannen moeten krijgen. Overigens is sub 15 in de onderhavige bebouwingsvoorschrif ten sprake van eigen stoepen. Spreker zou burgemeester en wethouders willen a viseren, di© eigen stoepen nu maar achterwege te laten. Vijftig jaar ge leden had iedereen zo'n stoep. Er zijn er nu nog in de Burgemeester-Prin sensingel en de Laan van België, maar ze zijn erg ongemakkelijk. In artikel 21 is sprake van een minimale maat ad 6 meter van een voortuin. In de Laan van België zijn ze 4 meter. Die diepte hoeft toch geen 6 meter te zijn? Men make er 4 a 5 meter van. De VOORZITTER antwoordt, dat deze bezwaren worden ondervangen door de al gemene ontheffingsbepaling; burgemeester en wethouders zijn er ook over ge vallen. Zij vinden het een bezwaar, dat de stedebouwkundige de bebouwings voorschriften zo zwaar detailleert. Er moet wat meer aan de architecten - en -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 43