£j:rÏ960) ™rker leeSt de "0"tari' <^agtek?M SV - 16 - De heer RADEMAKERS zegt, dat hij overigens door zijn opmerkingen niet heeft willen zeggen, dat er geen behoefte zou bestaan aan zeer spoedige aanleg van sportvelden. De heer BROOS heeft gelezen, dat voor rioleringen grote bijdragen uit het gemeentefonds worden gegeven. Kunnen wij ook een dergelijk subsidie krijgen voor rioleringen e.d. in het westen? De VOORZITTER zegt, dat alleen DACW-subsidie wordt gegeven voor riolerings projecten in het belang van de volksgezondheid. Niet dus voor gewone rio-^ leringen in uitbreidingsplannen. Deze zijn rendabel. Men geeft het wél voor een nieuwe riolering in een bestaand dorp of voor een plan tot weg- persing van hot afvalwater e.d. De heer RAMPAART is door het antwoord van de heer SIMONS voor een verras sing geplaatst. Er zou een bespreking gevoerd zijn, waaruit bleek, dat de hockeyclub voorlopig op haar terrein op het Vrouwenhof wil blijven spelen. preker zou echter de andere partij willen horen vóór hij zijn voorstel intrekt. De VOORZITTER vindt dit niet vriendelijk ten opzichte van de heer Simons. De heer RAMPAART heeft gehoord, dat de hockeyclub op Visdonk wil spelen. De wethouder heeft niet gezegd, dat de club op de duur daar zal kunnen spelen. Spreker zou dus graag vernemen, of het hele idee-Visdonk ten aan zien van de hockeyclub uit het hoofd is gezet. De heer SIMONS zegt, dat tijdens de bespreking bleek, dat de hockeyclub niet wil spelen op een veld in een grote vlakte. Hij heeft de tekening laten zien en toen bleek, dat ze een omplant gedeelte zouden krijgen. Ze waren daar enthousiast over. En ze begrepen ook wel, dat het niet zo ge makkelijk zou zijn, de pachter in Visdonk van de wei af te krijgen. Spre ker heeft de overtuiging, dat de bestuursleden voldaan naar huis gegaan zijn. De vroegere voorzitter van "Pelikaan", die in de sportraad zat, heeft het idee-Visdonk geopperd, omdat hij dacht, dat dat idee onmiddel lijk te realiseren was en dat dit ten aanzien van het sportpark-plan met het geval was. Maar nu is het sportpark-plan veel dichter bij zijn verwezenlijking. Het argument om naar Visdonk te gaan is daarmee verdwe nen. De hockeysport wordt in Roosendaal goed geholpen. De heer De JONG is zeer blij, dat dit plan nu eindelijk ter tafel is. Hij zou burgemeester en wethouders willen vragen, het zo spoedig mogelijk te realiseren. De VOORZITTER antwoordt, dat het noodzakelijk enige tijd zal kosten. De heer MACHIELSE is verbaasd, van de wethouder van sportzaken te horen, dat 'Pelikaan" zo enthousiast is omtrent het sportpark-plan. Hij heeft nl. gisteren nog de verzekering gekregen, dat dit niet zo is en dat "Pelikaan" olgraag naar Visdonk zou gaan. Het lijkt spreker wel uitvoerbaar, mede werking te geven aan de nodige grondruil e.d. De mening van de plantsoenen dienst, dat de wei niet bespeelbaar zou zijn, kan een privé opvatting zijn, maar "Pelikaan" denkt, dat ze wel bespeeld kan worden en deze mensen zijn vakkundig. Als "Pelikaan" moet wachten op de totstandkoming van het sportparkplan, vreest spreker, dat de vereniging ter ziele zal zijn voor het zover is. Voor het overige is spreker van mening, dat "Roosendaal" eerder geholpen moet worden dan "Pelikaan"; Roosendaal" moet immers binnen afzienbare tijd van zijn terrein af. In het prae-advies staat, dat er nog nic onmiddellijk gezorgd zal worden voor een kleed- en wasgelegenheid. Die zal er toch wel komen, als men erop gaat spelen? De heer SIMONS bevestigt dat; een sportveld is nu eenmaal iets anders an a een maar een gladde wei. Spreker wil overigens opmerken, dat, als het bestuur van "Pelikaan" iets verklaart, dit z.i. de mening is van Pelikaan". Misschien heeft de heer Machielse met een lid van de club gesproken. Spreker heeft de chef van de gemeentelijke plantsoenendienst - erg - - 17 - erg hoog staan. Als die zegt, dat er van een veld zonder hoge kosten geen goed sportterrein te maken is, dan vindt spreker die mening belangrijker dan die van de leden van "Pelikaan", die van aanleg van een hockeyveld geen verstand hebben. De hockeyclub heeft het idee geopperd, grasmatten uit een polder te doen overbrengen. Spreker heeft toen een rekensomme tje gemaakt; het zou wel vijfduizend gulden kosten. De heer PETERS zegt, dat het gemeentebestuur verplicht is, ook bijzondere aandacht te schenken aan de behoeften van de voetbalclub "Roosendaal". Er is meermalen gezegd, dat Visdonk ongeschonden moet blijven. Als er nu voor een hockeyclub een uitzondering gemaakt zou worden, zou dat voor een voetbalvereniging zeker moeten gebeuren. De heer SIMONS zegt, dat hij er zich steeds van bewust is geweest, dat oosendaal" zijn terrein kwijtraakt, zodat de belangen van"Roosendaal" pr mair zijn. Een paar jaar geleden is het hockeyterrein gedraineerd. aaraan moet opnieuw iets gedaan worden. Ook in de kleedgelegenheid op het Vrouwenhof wordt voorzien. feoiogenneia op De heer RAMPAART wil zijn voorstel tot de volgende vergadering aanhouden. De VOORZITTER zegt, dat de heer Rampaart daarop altijd kan terugkomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aanse- TZntL1LTotln da ^grotfng 1960 JanT werken)! wijziging van de begroting 1960 van openbare 20c' aanVdf"taafTÏamF^S^t"ET aanleggen van 3IGEN stoepen bij woningen LAAN VAN BELGIS EN DE LAAN VAN LUXEMBURG (PRAE-ADVIES NO. w!n!rsRvanTdR f66" medB' dat n°S een rekest> ondertekend door de be woners van de huizen Laan van België nrs. 1 tot en met 9, is ingekomen Oe heer BUiJSEN zegt, dat deze zaak uit en te na besproken is in de com- gèSi:nV°dat°heet S b«aa« conclusie ker stelt voor, dat advies tevoljen)™ han,ih'aven- SPre" brie^bericht^hebben dat d° "d&nghebbenden bij aangetekende Driei bericht hebben gekregen, dat ze verplicht waren, de tuintjes te ver- treffend verzoekt te" lesgen' omdat deraad had besloten, hun desbe- o wijzen. Dat laatste is echter niet gebeurd Overi gens wi! spreker zich aansluiten bij het verlangen van tl bewoïïw.lii eeven tuintjes. Bovendien zijn op de tekeningen wel stoepen aange- wil dé raad tt Ultvoeri"s de afspraken zijn anders geweest. Spreker ze al^drie jaa^hebbei. °nerS de ™<*tuintjes te laten houden, dio aan^mefifL^^ren ^sSo^o Wfh°Uder 0Pê®dragen heeft, de ander besluit pen aan te leggen. Zou de raad nu een lijk parket. an geren burgemeester en wethouders in een moei- De heer HENDRIKS zee-t j z, voorstel van de heer Moering ^derdaad naar aanleiding van een nemer pressie uit te oefen!n°n!d "0ohouders heGft uitgenodigd, op de aan ker juicht het toe, dat de l Z°U d°Sn Wat Zijn plicht wasSpre- Üat de zaa^ nu in die geest is opgelost. De heer DE JONG verwijst nasr rio de zaak niet overtrokken moet worden*" Ns i voorzittervolgens welke echter al overtrokken door het schrilv^3"*" spJ cers fflenlng is deze zaak Als het gemeentebestuur de wii nouden aan de verordening, moet het - dat -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 41