zt:::TeV£:Titersen aie - 14 - 20. ALSVOREN TOT HET GEVEN VAN NIEUWE EN HET WIJZIGEN VAN BESTAANDS NA MEN VAN VERSCHILLENDE STRATEN PRAE-ADVIES NO. 415). De heer DE JONG zegt, dat voorgesteld wordt, aan de verbindingsweg Bre- daseweg/Schotsbossenstraat de naam Kamerlingh-Onnesstraat te geven. Er wordt gesteld, dat daar in de buurt meer straten zijn, die de namen van natuurkundigen dragen, maar de nu bedoelde straat ligt toch wel een eind daarvandaan. Bovendien acht spreker de suggestie niet zo gelukkig, omdat het een industriestraat wordt. Hij zou ze willen noemen de Fabriekstraat of er de naam aan willen geven van de eerste fabriek die er komt of van de soort industrie, die die fabriek huisvest. De VOORZITTER antv/oordt, dat ook burgemeester en wethouders niet enthou siast waren over de voorgestelde naam. Men zal erover struikelen. Maar anderzijds vindt spreker ook de naam Fabriekstraat niet mooi. Kamerlingh Onnes schijnt overigens wel een belangrijk man gev/eest te zijn. De heer DE JONGE voelt meer voor de naam KeesomstraatKeesom is belang rijker; deze heeft helium vloeibaar gemaakt. De VOORZITTER zocht naar die naam. De heer DE JONG vindt, dat de straat geen naam van een natuurkundige moet dragen Besloten wordt, de beslissing omtrent deze naamgeving even aan te houden. De heer RAMPAART zegt, dat straatnamen eenvoudig moeten zijn en dat men bestaande straatnamen niet moet veranderen. Als er in de straat, waarvoor de naam Pastoor-van-Akenstraat wordt voorgesteld, geen mensen wonen, zou spreker die naam niet veranderd willen zien. Overigens vindt spreker de argumentatie zwak. De VOORZITTER zegt, dat de pastoor van de StCorneliusparoehie graag de naam van de stichter van die parochie terug sou hebben in zijn parochie. De heer RAMPAART acht het stichten van een parochie geen verdienste; het gebeurt ingevolge een benoeming. Ingevolge een suggestie van de heer GOOSSENS wordt besloten, de naam Hol lands-Diepstraat ook te geven aan het gedeelte van die straat, dat zich over de spoorlijn bevindt en uitmondt in een ten noorden van dat gedeelte gelegen straat. Met inachtneming van de vorenbedoelde partiële aanhouding en van de be doelde wijziging t.a.v. de Hollands-Diepstraat wordt hierna het onderhavige voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 20a. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET AANGAAN VAN EEN OVER EENKOMST MET DE N.V. NED. SPOORWEGEN INZAKE DE AANLEG VAN DE GR00T- VERKEERSTUNNEL PRAE-ADVIES NO. 416). De heren RADEMAKERS en RAMPAART verlangen aantekening in de notulen, dat zij geacht willen worden, tegen dit voorstel te hebben gestemd. Het onder havige voorstel wordt hierna zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit nr. l/l837). 20b. ALSVOREN TOT HET BESCHIKBAARSTELLEN VAN CREDIET VOOR HET AANLEGGEN VAN SPORTVELDEN TEN ZUIDEN VAN DE SPORTSTRAAT (PRAE-ADVIES NO. 417). De heer RAMPAART wil deze gelegenheid aangrijpen om terug te komen op de besprekingen betreffende de hockeysport. Hij doet het voorstel, aan de hockeyclub "Pelikaan" een terrein op Visdonk toe te wijzen. De heer RADEMAKERS wil de wethouder van de sportzaken dankzeggen voor de aan de raadsleden toegezonden recreatienota. Hij vraagt, of de behandeling van het nu aan de orde zijnde punt kan worden aangehouden tot de raadsleden - de - - 15 - ae recreatienota zullen hebben bestudeerd en besproken. Wie weet, wat er dan eventueel uit de bus zal komen! De heer SIMONS, wethouder, wil eerst antwoorden op de suggestie van de heer Rampaart. Een dag of veertien geleden heeft het bestuur van de Peli kaan een onderhoud met spreker gehad. Het lanceerde toen hetzelfde idee als de heer Rampaart. Er bleek hem, dat zij een terrein bedoeldendat bij de landbouwer Verhulst in gebruik is. Deze wil wel ruilen met zijn ioer, die een wat zuidelijker gelegen wei in pacht heeft, maar die broer wil alleen meewerken als hij een andere wei krijgt in de omgeving van de Watermolenbeek. Hij had het oog al laten vallef op LVspoSpSL Daarvan kan natuurlijk niets komen. Spreker heeft de chef van de plant soenendienst naar de desbetreffende wei in Visdonk gestuurd. Uit diens onderzoek bleek, dat de wei heel slecht is en dat ze alleen met heel veel het hpJi!» I6 rkfn 15 V°0r beoefeninS van de hockeysport. Nu gaat bestuur van de hockeyclub accoord met het voorlopig in orde brengen van naar huidig veld op het Vrouwenhof. Sr zal dan ook worden gezorgd, clubZth*r S°t kieedgelegenheid krijgt. Spreker gelooft, dat de hockey- ditl moeilijkheden is. De heer Rademakers heeft voorgesteld, ook nof T te/°Uden° Het is echtev de bedoeling, dat de recreatienota raid p? worden besproken in vergaderingen van de sportraad, de jeugd- zai Worden °DJUr®*e raad ®n dat ze daarna in de gemeenteraad behandeld zal woiden. Dit alles zal dus de nodige tijd kosten. Spreker is togen stel°wordt'niet^Sbteg^T+aanh°v!din^' t0t de VolSende vergadering. Met uit hoeft dringend beho^ï hebben al lanê' Sen°eg gewacht en de gemeente nen! gSnd behoefte aan sportvelden. De procedure moet kunnen begin- Ook de VOORZITTER is niet voor uitstel; de voorbereiding kost veel tijd. eens?0ErBwordtibpïph-wet 66)1 bepaald êedeelte van de recreatienota Destiids moestentCil1 i °V°T 6611 terrein' dat niet aan he gemeente behoort rildent militairen uit Bergen op Zoom leren, met jeeps te HendrïkstraS lwnm f'tGn aanëewezen voor dat onderricht. In do echter Hl 1 *4 S maar 3eeps oefenen- de Hendrikstraat chter was ^en speelgelegenheid voor de jeugd. Spreker deed ziin beki*^ zusters TH 6^n spee-1-'terre:i-n te maken. Ze gingen naar de zusters. Die gaven een .terrein voor een appel en een ei Fr werd een brengen ïaar lllet jUist 2i;jn> die speeltuin nu oïor te naar die wiik i niSUWe W1J Daar WOnen vreemde mensen en het oversteken Plaats; zeker tijdens" fpSkeJs'^venSpeeltuin op de h»idiSa getrapt voe?f V00rstellen> dat de heer Broos zich op zijn tonen ff-/ voelt vanwege de suggestie, de speeltuin aan do St. Theresi-- do kinderen uit'al13—, naar Plan-»estHet is echter niet de bedoelin», men. Spreker heeft d f 1 Br°°S hlU1 te ontné- een speeltuin die d r°noui de mening, dat we niets opschieten met nodig zijn Een opent8 "•f""'» °pen ls 611 waarvoor entréekaar j tos enz. apparatuur'is goed om erheen hele dav^m Z8"> gesloten speeltuin i S or to brcng<™, maar met een straat afh Bovendien is in°de ree0U^t* R8. "V h8le jaar d°°r da iecreationota alleen maar een idee geopperd. U ÏÏÏrdfs0tiSehtSg.<lat 48 Spaaltula - wat erop staat eigendom De heer RADEMAKERS acht het wat vreemd dit in w is van een subsidie ad HOin al^n/cesten Wrt. De VOORZITTER licht toe, dat men 140/J' geeft omdat mon materiaal wordt verwerkt. men WSet' dat er ook - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 40