^fiat^asrn hebben - 2 - de heer van Meel, adjunct-directeur van de provinciale planolo- td t-, t t, gische dienst te s-Hertogenbosch, e heer P.F.J. Peters, hoofdcommies-A bij die dienst, heer ir. A.J. Gerritse, hoofdingenieur-directeur van de volkshuis vesting en de bouwnijverheid in de provincie Woord-Brabant, de heer ir. L.A.L. Hamers, hoofdingenieur-directeur van de provin- de heer "r J M Mof^C1ule^aterstaat in de Provincie Woord-Brabant, de heer Ur. J.W. Metz, hoofdinspecteur-directeur voor de arbeids- de heer Tr r at w voor^enin£ in de provincie Woord-Brabant, e neer Ir. R.W. Hemmes, districtshoofd van de DACW te 's-Hertogen bosch, de heer C. Mulderij, brigadecommandant van de koninklijke marechaus- i see te Roosendaal, d,6 heer gemeente EUen en leM' de Ï^LA'P'uSniijd!rSj Semeentesecretaris van Etten en Leur, fl es en heren hoofden van de secretarie-afdelingen van Etten en Leur, de neer Mr. G.E.F.M. van der Schrieck, voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken te Breda, heer W.J.P. Schols, inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Roosendaal, mejuffrouw A.E.G. van ï/aesberge, inspectrice van het kleuteronder wijs idem, de heer Dr. F.A.F. Vermast, rektor van het St, Norbertuslyceum te Roosendaal, de heer J.J.A.M. Plasman, rektor van het St. Gertrudislyceum te Roosendaal de heer R.H. Suurmeijer, hoofdinspecteur-titulair van 's rijks be- lastingen te Roosendaal, de heer L.J.H. Gilissen, directeur van het gewestelijk arbeidsbu reau te Roosendaal, de heer 5'°^ HeUmen' ddrecteur van het PTT-kantoor te Roosendaal, de heer W. Scheeren, arts te Roosendaal, e neer Dr, Ir. J.P.M. van Gilse, voorzitter van de Roosendaalse in- dustriëlenorganisatie de heer l' ®teenberëhe> secretaris van die organisatie, e heer L.F.W. Jansen, directeur van de stichting bevordering in- dustrialisatie Woord-Brabant, e neer J.A.J.F. Roelin, kringsecretaris van het Wederlandsche Roode Kruis te Breda, de heer F. de Leeuw, hoofd van het bureau maatschappelijk werk in Woord-Brabant van het ministerie van maat schappelijk werk, a_soom verslaggevers van enige bladen en reporters van de KRO, voorafgegaan°door ÏVl**™ burSemeesterdiens echtgenote en kinderen, Elsinea Lonv a i commissle van ontvangst, bestaande uit mevrouw A.A, Elsinga-Looy en de heren A.G.M. Vos en F.C.C. Broos, de raadzaal. tebstüïra!ndLbU?6^eeSter Sn Zijn ech^Sen°te aan de tafel van het gemeen- bij de^heei^Godwaldt SECRfARIS het koninklijk besluit voor, waar- noemd! ^od"aldt tot burgemeester van Roosendaal en Wispen is be- Hierna zegt de VOORZITTER het volgende: - 3 - "Edelachtbare Heer Burgemeester, In deze plechtige vergadering van de gemeenteraad van Roosendaal en Nispen, welke is belegd om U als nieuwbenoemd burgemeester te installeren, moge ik de volgende woorden tot U richten. In de eerste plaats wil ik U van harte gelukwensen ik ben ervan overtuigd, dat ik, dit doende, namens de gehele gemeenteraad, ja namens de gehele bevolking van Roosendaal en Nispen spreek - met het feit, dat Hare Majesteit de Koningin U heeft uitverkozen om deze gemeente te leiden in een tijd, die zeker beslissend gaat worden voor haar toekomstige ont wikkeling. Het uit Uw benoeming sprekende vertrouwen in Uw bekwaamheden en Uw bestuurderservaring is die gelukwens zeker meer dan waard. Eh ik laat dit "proficiat" onmiddellijk door een hartelijk "welkom" volgen. Inderdaad, burgemeester Godwaldt; U bent "welgekomen". U weet, dat het vrij lang geduurd heeft voor de vacature, ontstaan door het heen gaan van Uw eminente voorganger, burgemeester Freijters, werd vervuld. Dat is ook wel begrijpelijk. Deze gemeente heeft - en men was zich dit kennelijk van hogerhand terdege bewust - een burgemeester nodig, die be- schikt over zeer grote potenties. Ik mag hier misschien voor een ogen blik de v/oorden aanhalen, die burgemeester Freijters aan het slot van zijn afscheid sprak. Zij luiden als volgt (ik citeer): "Uit de grond van mijn hart hoop ik, dat Roosendaal een burgemeester zal krijgen, die jong is en energiek, bekwaam en wijs, creatief, dynamisch en daadvaardig, dat hij toegankelijk zal zijn ook voor de kleine man en dat hij rechtvaardig zal besturen, maar ook in staat zal zijn, als het nodig is en al gaat het ten koste van zijn populariteit, het algemeen belang te stellen boven het particuliere belang en dat hij tenslotte de geweldige potenties, die er in deze gemeente zitten, mede als gevolg van het Kreekrakplan - (de komende tien jaar zullen beslissend zijn voor de groei en de bloei van Roosendaal in eeuwen) - zal onderkennen en weten te benutten en dat hij erin zal slagen, de noden, die in deze gemeente nog bestaan, te lenigen; kortom, ik hoop, dat hij mijn onvolprezen voorganger Doctor Claudius Prinsen zal evenaren", V/el: dat is dus nogal watMaar ik moet U zeggen, burgemeester, dat in deze volzin, die misschien wat overdadig aandoet - en waarin, (dit tussen haakjes), burgemeester Freijters zijn eigen harde werkzaamheid en voorbeeld ten onrechte niet vermeldde -geen overdrijving schuilt. Ik moet U dus - want daarop komt het dan toch in alle eerlijkheid neer - zeggen, dat wij allen heel veel van U verwachten. En nu verheugt het mij wel heel bijzonder, burgemeester, dat ik hieraan de constatering mag ver binden, dat wij ons gerust voelen. Wij hebben allemaal - bestuurders en inwoners; en dat is ook de reden, waarom Uw benoeming met zoveel instem ming werd begroet - de overtuiging, dat U aan de eisen voldoet en dat U de man bent, die Roosendaal met groot bestuurdersinzicht en met vaardige daadkracht, met wijsheid en jeugdige energie verder zal leiden naar zijn nieuwe toekomst. Burgemeester, U bent onze man! Uw faam immers is U voorafgegaan. U hebt Etten groot gemaakt en in die gemeenschap het water uit de rots geslagen. In Uw ambtsperiode is die gemeente totaal van aanschijn veranderd. V/ij allen weten dit. Als ik na men noem, doe ik misschien aan de commerciële televisie denken, maar iedereen kent ze; Tornado, Byron Jackson, Superieur, Nobelaer; ik kan ze niet alle noemen. Ze duiden industriële en culturele objecten aan, die U op Uw weg hebt achtergelaten als goede en onmisbare gaven voor Etten en Leur en tot in lengte van jaren zult U daar worden geëerd als de man, die werk bracht en ontspanning; beide in hun nobelste vorm. En nu weet ik wel - en ik wil dat niet verhelen -, dat het klimaat voor industrie vestiging voor Etten bijzonder gunstig is geweest in Uw ambtsperiode. Maar ook als er zo'n klimaat heerst, wordt van een burgemeester energie en representatief vermogen geëist om de kansen te benutten; ook dan moet hij zijn gemeente en haar mogelijkheden weten te "verkopen". En als wij niet zouden weten, dat U dit kunt, dan is dit ons op een der Ministeriële

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 3