- 10 - De VOORZITTER acht het gewenst, dat de raadsleden al bij de prille voorbereiding van een uitbreidingsplan een stem in het kapittel hebben. Op het ogenblik gaat het er echter om, een achterstand in te halen. Als de nu voorgestelde plannen worden vastgesteld, zijn er voorlopig weer mogelijkheden voor woningbouw. Ten zuiden van de Rondweg zal een heel nieuwe stad ontstaan. In de daarop betrekking hebbende plannen kan de raad dan via de nieuwe commissie al in het beginstadium de hand hebben. Maar spreker wil de raad dringend verzoeken, de op de huidige agenda staande plannen vast te stellen. Daardoor begint de procedure pas. Be spoediging is nodig omdat er anders geen bouwgrond kan worden uitgegeven. De heer RAMPAART vindt het prettig, dat deze zaak zo goed wordt uitge sproken. Vroeger wisten de raadsleden feitelijk niet, dat de Wouwseweg afgesloten sou worden. Ook acht spreker het belangrijk, dat de burgemees- er een ander standpunt inneemt dan de heer Gouwetor; spreker hoopt, dat deze tot andere gedachten zal komen. Over twintig, dertig jaar zullen de krotwoningen wel opgeruimd zijn; het zal dienstig zijn, dan een meer joyeuze entree in het oosten te maken. Burgemeester en wethouders kennen nu heo gevoelen van de raad. Als de heer Gouwetor dat kent, zal hij de zaak wel anders bekijken. Met het onderhavige plan, uitgezonderd de ge projecteerde nieuwe invalsweg, kan spreker zich wel verenigen, hoewel de opgenomen vijvers en parken misschien niet nodig zijn. De VOORZITTER stelt daartegenover, dat een bungalow wel in het groen moet liggen. Bungalows vragen ruimte; anders wordt het zo'n kolonie van lage huizen. Als de grote weg definitief zou vervallen, zou ter plaatse wat andere beplanting gemaakt moeten worden. Overigens ziet spreker het bouwen van bungalows ook wel een beetje als een tijdziekte. Men spaart oor het Douwen van een bungalow alleen een trap uit en dat is toch niet zo'n enorme winst. De heer RAMPAART gaat met het plan accoord met inachtneming van de reeds besproken restrictie. De VOORZITTER zegt, dat het overigens wel een moeilijke opgaaf is, voor Roosendaal ntf nog een goed binnenstadsplan te maken. Aan de oostkant is Roosendaal helemaal afgegrendeld door de industrie, in het zuiden is er de Rondweg en in het westen is er het obstakel Rijksweg 17. Dit alles dan nog afgezien van de moeilijke binnenstadssituatie. De heer KOPPENOL zegt, dat de leden van zijn fractie - als leken - heel voorzichtig zijn met het maken van aanmerkingen op plannen van technische academici.De ten aanzien van de oostelijke invalsweg gemaakte bezwaren kan spreker slechts onderschrijven. Er zijn toch behoorlijke toegangs wegen? Spreker denkt in dit verband ook aan de BurgerhoutsestraatMen make een verbinding van de Burgerhoutsestraat naar de Nieuwe Markt. Van de uurgerhoutsestraat af kan men in de Burgemeester-Prinsensingel komen, op de Boulevard en op andere wegen. Dan is er ook wel een haakse verbin ding met de Rondweg, maar de oversteekplaats Rondweg/Kortendijk houdt men toch. De VOORZITTER zegt, dat men, hoe meer men er over denkt, steeds minder voor de geprojecteerde nieuwe oostelijke entree gaat voelen. Spreker komt dagelijks langs de H.G. Dirckxstraat op de Nieuwe Markt. Men moet trou wens ook aan de kosten denken; het zou een miljoenenzaak worden. Ket ver heugt spreker, dat de raad in dit opzicht achter hem staat; hij kan dat dein aan de stedobouwkundigo mededelen. De heer BUIJSEN is het volkomen met de voorzitter eens. Ook met diens me dedelingen omtrent de te formeren commissie; deze zal z.i. heel belang rijk zijn. Het lijkt spreker echter wel van belang, dat de raadsleden, als er zo n commissie is, plantekeningen krijgen en ook over de beschouwingen van e commissie worden ingelicht, zodat ze erover kunnen praten. - De - 13 kantoor zijn toegewezen. Spreker vreest, dat er uitbreiding moet komen, want ae huidige ambtenaren hebben toch allen een volle dagtaak. Het tweede punt, waarvoor hij de aandacht vraagt, is het volgende. Bij de algemene beschouwingen is gesteld, dat het gemeentebestuur wat de sa larissen betreft van de centrale overheid afhankelijk is. Spreker had ge dacht, dat het misschien zo te regelen wasdat een commies benoemd zou worden, dat diens plaats zou worden opgevuld door benoeming van een ad— junco-commiesoi een soortgelijke oplossing. Die mogelijkheid is nu afge sneden. Spreker hoort de wethouder van personeelzaken denken: waarom komt U niet met dergelijke suggesties in de commissie van het georganiseerd overleg, maar spreker kan daar sommige opmerkingen wel, andere niet maken. Het voorstel heeft spreker c.s. wel verrast. Ook de kwestie van de con trole heeft hem niet geheel overtuigd; wat is het beste: een eigen dienst, een accountantskantoor of de accountantsdienst van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten? Misschien was een wat bredere advisering toch wel op zijn plaats geweest. De heer SIMOhSwethouder, zegt, dat het gemeentebestuur deze vacature heeft zien aankomen omdat de vroegere ontvanger gepensioneerd werd. Spre ker v/as aanvankelijk geporteerd voor een combinatie gemeenteontvanger/ afdeling financiën, maar bij nadere overweging kwam hij tot de conclusie, dat er allerlei moeilijkheden aan verbonden waren. De voorgestelde oplos sing is naar sprekers mening de beste. De heer Schaafsma sprak over de be zuiniging, Het is moeilijk te zeggen, of er op de duur niet een schrijver bij zal moeten komen, maar als dat zo is, resulteert er toch een behoor lijke bezuiniging. De heer Schaafsma heeft de vraag gesteld, of de controle anders opgezet zou kunnen worden. Spreker heeft zich in dit verband laten voorlichten. In Bergen op Zoom wordt de controle verricht door de accoun tantsdienst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Roosendaal is voordeliger uit dan Bergen op Zoom. Burgemeester en wethouders vonden het het beste, dat LeClercq bleef. De wat vreemde figuur, die tot nog'toe be stond - de heer van Geloven was ambtenaar en assisteerde de heer Leclercq die een particulier accountant is - raakt nu ook uit de wereld. De heer SCHAAFSMA merkt op, dat hij de indruk gewekt schijnt te hebben, aat hij aan de accountantsdienst van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten de voorkeur zou geven boven LeClercq, maar geen haar op sprekers hoolc. zou eraan denken, ook maar iets ten nadele van het voortreffe- lijke accountantskantoor LeClercq te zeggen. De heer SIMONS antwoordt, dat, als die indruk uit zijn woorden zou zijn verkregen, hij deze verkeerd gekozen heeft. Hij heeft gewoon de overwe gingen van b. en w. meegedeeld; de accountantsdienst van de V.N.G, is ook m die overwegingen betrokken. ïlierna wordt tot stemming overgegaan. Met 21 stemmen (die van alle aanwezigen) wordt de heer VAN GELOVEN tot gemeenteontvanger benoemd. geLmen!rhaVig8 V°°rStel WOrdt overige^s zonder hoofdelijke stemming aan- De heer van Geloven wordt uitgenodigd, de vergaderzaal te betreden. In handen van de voorzitter legt hij de door artikel 115 van de gemeentewet voorgeschreven eden af. 18 EN 19 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). voo^tp^f1adSlagine eVonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige Te/roSViïTT" (Z" t° fluiten 2*0 en 26e wijziging van df bcgrotinv Ofin de gemeente en hot besluit tot 4e wijziging van de begroting 1960 van het woningbedrijf). 20 -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 39